Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2012

Stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Mô hình Markov trong chứng minh sự hội tụ của giải thuật di truyền mờ Trần Mạnh Tuấn, Lê Bá Dũng Việc hội tụ của giải thuật di truyền mờ vẫn đang là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một phương pháp chứng minh sự hội tụ của giải thuật di truyền kết hợp với phân cụm mờ bằng mô hình Markov Hội thảo quốc gia lần thứ 14: “ Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT ”; 2012, Tr 191 – 203
2 Cấu hình chip CNN giải phương trình thủy lực hai chiều bằng công nghệ FPGA Vũ Đức Thái, Bùi Văn Tùng Báo cáo trình bày thuật toán và kiến trúc mạng CNN giải phương trình đạo hàm riêng mô tả hiện tượng thủy lực hai chiều. Mạng có kiến trúc ba lớp 2D, thực nghiệm trên chip Vertex 6 của Xilinx cho kết quả có độ chính xác chấp nhận được Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6; 12/2012, Tr 657 – 662
3 Phân cụm trừ mờ và giải thuât di truyền ứng dụng cho bài toán thiết kế hệ điều khiển tự động từ dữ liệu Trần Mạnh Tuấn, Lê Bá Dũng, Nguyễn Phương Huy Bài báo được trình bày theo hướng xây dựng hệ luật mờ cho điều khiển từ dữ liệu. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng bài báo tập trung vào phân tích phương pháp phân cụm dữ liệu để tạo ra các luật mờ kết hợp giải thuật di truyền để tối ưu hóa các thông số của hệ luật  Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6; 12/2012, Tr 101 – 106
4 Điều khiển thích nghi đồng bộ mạng nơ ron tế bào và hệ hỗn loạn Chen với các tham số bất định Đàm Thanh Phương, Phạm Thượng Cát Bài báo trình bày một phương pháp đồng bộ mới giữa một mạng nơron tế bào xác định  và hệ hỗn loạn Chen với các tham số bất định bằng thuật toán điều khiển tự thích nghi. Bộ điều khiển và luật cập nhật tham số ước lượng được chứng minh thoả mãn tính đồng bộ toàn cục của hai hệ hỗn loạn bằng lý thuyết ổn định Lyapunov. Ngoài ra, các kết quả lý thuyết cũng được minh hoạ thông qua thực hiện mô phỏng số trên phần mềm Matlab. Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6; 12/2012, Tr 307 – 311
5 Cải tiến giải thuật mạng nơ ron SOM áp dụng cho bài toán phân cụm màu ảnh Lê Anh Tú, Nguyễn Quang Hoan, Lê Sơn Thái Mạng noron SOM cho phép tạo nên một bản đồ đặc trưng của tập dữ liệu vào, vì thế để áp dụng SOM giải bài toán phân cụm dữ liệu cần áp dụng các kĩ thuật trực quan và xác định cụm sau quá trình huấn luyện mạng. Tuy nhiên, qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy hoàn toàn có thể cải tiến thuật toán SOM để xác định các cụm dữ liệu ngay trong quá trình huấn luyện với thời gian tính toán ngắn hơn. Chúng tôi đã cài đặt cả hai thuật toán SOM chuẩn và thuật toán SOM cải tiến, đồng thời thử nghiệm phân cụm màu trên ảnh số. Trực quan cho thấy giải thuật cải tiến  đạt kết quả chấp nhận được về khả năng phân cụm và phù hợp với  Hội thảo quốc gia lần thứ 14: “ Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT ”; 12/2012, Tr 54 – 63
6 Numerical method for  an elliptic boundary value problem with boundary singularities Trương Hà Hải Những bài toán cần hình thành số cụm một cách tự nhiên theo đặc trưng của dữ liệu thay vì phải chỉ định trước số cụm. Hội thảo quốc gia lần thứ 14: “ Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT ”; NXB KH&KT, 406-417, 2012
7 Cải tiến cấu trúc trọng số và hàm khoảng cách của mạng nơ ron SOM áp dụng cho bài toán nhận dạng ký tự Lê Anh Tú, Lê Sơn Thái Khi áp dụng mạng noron SOM cho bài toán nhận dạng nói chung và nhận dạng ký tự nói riêng, chúng tôi nhận thấy mạng noron SOM có nhiều triển vọng trong vấn đề này. Tuy nhiên, với mỗi dạng dữ liệu vào thì vector trọng số và hàm khoảng cách đánh giá độ phi tương tự của dữ liệu cần được thiết kế phù hợp để mạng hoạt động hiệu quả hơn. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một cấu trúc trọng số mới của mạng noron SOM để biểu diễn các đặc trưng hình dạng của đối tượng, đồng thời xây dựng một hàm khoảng cách để đo độ phi tương tự giữa các đặc trưng dữ liệu và áp dụng cho bài toán nhận dạng ký tự. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng mạng noron SOM có khả năng nhận dạng tốt hơn khi áp dụng giải pháp cải tiến. Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6; 12/2012, Tr 828 – 833