Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2005

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Tích hợp các giải thuật tính toán mềm giải bài toán tối ưu số. Nguyễn Thanh Thuỷ, Vũ Mạnh Xuân, Nguyễn Hải Minh. Bài báo này trình bày giải pháp tích hợp các giải thuật tính toán mềm giải bài toán tối ưu số. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia lần thứ II "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", NXB khoa học kỹ thuật, trang 364:370.
Integrate some Soft Computing Algorithms to Solve Arithmetic Problem Nguyen Thanh Thuy, Vu Manh Xuan, Nguyen Hai Minh This paper presents a method to solve the optimal solution of arithmetic problem by integrating some soft computing algorithms. Proceeding of the Second National Symposium: “FUNDAMENTAL AND APPLIED INFORMATION TENOLOGY RESEARCH”. Science and technics publishing house, pp 364:370.
2 Các kết quả về việc ứng dụng thuật toán thu gọn khối lượng tính toán giải các bài toán elliptic với các điều kiện biên hỗn hợp Vũ Vinh Quang Trình bày kết quả xây dựng hệ thống thư viên chương trình giải số các bài toán elliptic cấp hai trên miền chữ nhật Hội thảo Khoa học toàn quốc “Phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học”, 247-256,Hà Nội 1-2/04/2005
Results of  application of  algorithm for reducing computational amount in the solution of mixed  elliptic boundary value problems Vu Vinh Quang This paper presents the results in developing programs for numerical solutions to second-order elliptic problems on rectangular domain. Proceedings of National Scientific Conference on “Development of informatic tools to assist teaching, researching and applying mathematics ”, 247-256, Hanoi, 1-2/4/2005