Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2006

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Ứng dụng kỹ thuật thuỷ vân trong dữ liệu đào tạo Nguyễn Văn Tảo, Đỗ Trung Tuấn Kĩ thuật thuỷ vân được dùng trong việc bảo vệ quyền tác giả và giấu thông tin, trong an toàn dữ liệu. Trong báo cáo này, một ứng dụng kĩ thuật thuỷ vân đối với các dữ liệu đa phương tiện phục vụ công tác đào tạo được trình bày. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin, NXB Khoa học kỹ thuật, 2006:536-542
Apply watermark technique in training data.  Nguyen Van Tao, Do Trung Tuan Watermark technique is used for copyright protection and information hiding in data security. The paper aims to an application to multimedia data for training purpose. Proceedings of National Conference on Information and Communication Technology, Science and Technology Publisher, 2006:536 -542
2 Xử lý hiệu ứng màu và khí quyển trong thực tại ảo  Phạm Việt Bình
Nguyễn Văn Huân
Bài báo đề ra một số phương pháp để xử lý mầu và khí quyển trong thực tại ảo. Hội thảo khoa học Quốc gia lần 8 về Công nghệ thông tin & Truyền thông. Hải Phòng, 25-27/8/2005, 103-110, 2006
Processing of color and atmospheric effects in virtual reality Pham Viet Binh, Nguyen Van Huan The article proposed some methods  to handle the color and air in the real. National Conference on Information and Communication Technology, Hai Phong, 25-27/8/2005,  page 103-110,2006
3 Một số kỹ thuật gỡ rối vải cho các nhân vật 3D trong thực tại ảo Nguyễn Văn Huân
Vũ Đức Thái
Đỗ Năng Toàn
Bài báo nhằm chỉ ra một số kỹ thuật gỡ rối vải cho các nhân vật 3D trong thực tại ảo. Và bài báo cũng đã đưa ra một số ứng dụng trong việc sử dụng một số kỹ thuật này Hội thảo khoa học Quốc gia về Công nghệ phần mềm và Phần mềm nhóm, Công nghệ tri thức và Giải pháp mã nguồn mở cho hệ thống E-Learning. Huế, 9-10/9/2006, 60-66, 2006
Some fabric troubleshooting techniques for 3D characters in virtual reality  Nguyen Van Huan, Vu Duc Thai, Do Nang Toan The article was written to point out some technical to debugging the fabric for 3D characters animation in virtual reality. And the article also gave some applications in the use of these techniques. National Conference on Information and Communication Technology, Hue 9/2006, page 60-66, 2006
4 Hệ thống kiểm tra đường sắt dùng công nghệ CNN (Cellular Neural Network)  Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát Công nghệ mạng nơron tế bào CNN (Cellular Neural Network) là một công nghệ mới (1988) trên thế giới. Các chip xử lý có cấu trúc mạng nơron với hàng chục nghìn CPU đã cho phép tạo ra các máy tính vạn năng tương tự logic CNN-UM có năng lực tính toán siêu mạnh; đặc biệt trong các lĩnh vực xử lý ảnh, giải phương trình vi phân, quan sát đa mục tiêu thời gian thực. Bài viết giới thiệu khả năng sử dụng thiết bị camera CNN Bi-iV2 cho việc kiểm tra đường sắt. Phần 1 nêu các yêu cầu thực tế. Phần 2 giới thiệu xử lý ảnh bằng máy tính số thông thường. Phần 3 giới thiệu mạng nơron tế bào CNN và thiết bị Bi-iV2, sơ đồ thử nghiệm và phần 4 là kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về cơ điện tử , Hà Nội 10-2006, tr. 367-371
A system to detection the lossing of check-nut in the rail way by CNN (Cellular Neural Network)  Pham Duc Long, Pham Thuong Cat Cellular Neural Network (CNN) technology has emerged only recently in 1988. CNN microprocessors consisting of thousands of processing cells have brought computers to a new generation with superpowerful computing capacities especially useful for image processing, differential equation solving, and real-time multi-target tracking applications. This paper presents the applicability of CNN Bi-i V2 camera to the railway monitoring and fault-detection system. Section 1 discusses the practical requirements of the system. Section 2 presents an image processing system using normal cameras and computers. It is followed by the introduction of the CNN, the Bi-i V2 device and the experimental diagrams. The paper ends with simulation results and conclusions. Hội thảo Viện Công nghệ Thông tin, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, Tr 40-50, 2006.
Pin It

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2006

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Ứng dụng kỹ thuật thuỷ vân trong dữ liệu đào tạo Nguyễn Văn Tảo, Đỗ Trung Tuấn Kĩ thuật thuỷ vân được dùng trong việc bảo vệ quyền tác giả và giấu thông tin, trong an toàn dữ liệu. Trong báo cáo này, một ứng dụng kĩ thuật thuỷ vân đối với các dữ liệu đa phương tiện phục vụ công tác đào tạo được trình bày. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin, NXB Khoa học kỹ thuật, 2006:536-542
Apply watermark technique in training data.  Nguyen Van Tao, Do Trung Tuan Watermark technique is used for copyright protection and information hiding in data security. The paper aims to an application to multimedia data for training purpose. Proceedings of National Conference on Information and Communication Technology, Science and Technology Publisher, 2006:536 -542
2 Xử lý hiệu ứng màu và khí quyển trong thực tại ảo  Phạm Việt Bình
Nguyễn Văn Huân
Bài báo đề ra một số phương pháp để xử lý mầu và khí quyển trong thực tại ảo. Hội thảo khoa học Quốc gia lần 8 về Công nghệ thông tin & Truyền thông. Hải Phòng, 25-27/8/2005, 103-110, 2006
Processing of color and atmospheric effects in virtual reality Pham Viet Binh, Nguyen Van Huan The article proposed some methods  to handle the color and air in the real. National Conference on Information and Communication Technology, Hai Phong, 25-27/8/2005,  page 103-110,2006
3 Một số kỹ thuật gỡ rối vải cho các nhân vật 3D trong thực tại ảo Nguyễn Văn Huân
Vũ Đức Thái
Đỗ Năng Toàn
Bài báo nhằm chỉ ra một số kỹ thuật gỡ rối vải cho các nhân vật 3D trong thực tại ảo. Và bài báo cũng đã đưa ra một số ứng dụng trong việc sử dụng một số kỹ thuật này Hội thảo khoa học Quốc gia về Công nghệ phần mềm và Phần mềm nhóm, Công nghệ tri thức và Giải pháp mã nguồn mở cho hệ thống E-Learning. Huế, 9-10/9/2006, 60-66, 2006
Some fabric troubleshooting techniques for 3D characters in virtual reality  Nguyen Van Huan, Vu Duc Thai, Do Nang Toan The article was written to point out some technical to debugging the fabric for 3D characters animation in virtual reality. And the article also gave some applications in the use of these techniques. National Conference on Information and Communication Technology, Hue 9/2006, page 60-66, 2006
4 Hệ thống kiểm tra đường sắt dùng công nghệ CNN (Cellular Neural Network)  Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát Công nghệ mạng nơron tế bào CNN (Cellular Neural Network) là một công nghệ mới (1988) trên thế giới. Các chip xử lý có cấu trúc mạng nơron với hàng chục nghìn CPU đã cho phép tạo ra các máy tính vạn năng tương tự logic CNN-UM có năng lực tính toán siêu mạnh; đặc biệt trong các lĩnh vực xử lý ảnh, giải phương trình vi phân, quan sát đa mục tiêu thời gian thực. Bài viết giới thiệu khả năng sử dụng thiết bị camera CNN Bi-iV2 cho việc kiểm tra đường sắt. Phần 1 nêu các yêu cầu thực tế. Phần 2 giới thiệu xử lý ảnh bằng máy tính số thông thường. Phần 3 giới thiệu mạng nơron tế bào CNN và thiết bị Bi-iV2, sơ đồ thử nghiệm và phần 4 là kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về cơ điện tử , Hà Nội 10-2006, tr. 367-371
A system to detection the lossing of check-nut in the rail way by CNN (Cellular Neural Network)  Pham Duc Long, Pham Thuong Cat Cellular Neural Network (CNN) technology has emerged only recently in 1988. CNN microprocessors consisting of thousands of processing cells have brought computers to a new generation with superpowerful computing capacities especially useful for image processing, differential equation solving, and real-time multi-target tracking applications. This paper presents the applicability of CNN Bi-i V2 camera to the railway monitoring and fault-detection system. Section 1 discusses the practical requirements of the system. Section 2 presents an image processing system using normal cameras and computers. It is followed by the introduction of the CNN, the Bi-i V2 device and the experimental diagrams. The paper ends with simulation results and conclusions. Hội thảo Viện Công nghệ Thông tin, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, Tr 40-50, 2006.
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama