Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2007

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Kỹ thuật mô phỏng nước Physically-based và ứng dụng trong thực tại ảo  Nguyễn Văn Huân Vũ Đức Thái Bài báo nhằm chỉ ra kỹ thuật mô phỏng nước Physically-based và từ đó ứng dụng mô phỏng nước trên nền 3D. Hội thảo khoa học về Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục tại Huế, 11/2007, 134-157, 2007.
Technique of water simulation Physically-based and applications in virtual reality Nguyen Van Huan, Vu Duc Thai The article shows the simulation technique Physically-based and from then apply water simulation on 3D background. National Conference on Information and Communication Technology, Hue 11/2007, Science and Technology Publisher, page 134-157,2007
2 Một cách tiếp cận mới trong mã hóa – giải mã dữ liệu và ứng dụng  Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị Hồng Thu Việc mã hóa- giải mã dữ liệu là vô cùng quan trọng trong việc bảo mật an toàn dữ liệu. Do đó bài báo chỉ ra một cách tiếp cận mới trong việc mã hóa- giải mã dữ liệu và xây dựng ứng dụng cụ thể. Hội thảo khoa học về Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục tại Huế, 11/2007,158-169,2007 
A new approach in coding - decoding of data and applications Nguyen Van Huan, Nguyen Thi Hong Thu The encryption-decryption of data is extremely important in security safety data. So that the article pointed out a new approach in the encryption-decryption of data and build specific applications. National Conference on Information and Communication Technology, Hue 11/2007, Science and Technology Publisher, page 158-169,2007
3 Nhận dạng ký tự Unicode và ứng dụng trong chấm điểm thi trắc nghiệm tự động Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Vũ Đức Thái, Đỗ Năng Toàn Bài báo nhằm chỉ ra một số phương pháp nhận dạng ký tự Unicode và từ đó ứng dụng trong chấm điểm thi trắc nghiệm tự động góp phần nâng cao chất lượng trong giáo dục đào tạo Hội thảo khoa học về Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục tại Huế, 11/2007, 123-133,2007
Recognition of unicode character and applications in marking automated test Pham Viet Binh, Nguyen Van Huan, Vu Duc Thai, Do Nang Toan. The article pointed out some methods Unicode character recognition and from that apply it in automated scoring of multiple choice questions contribute to improving quality in education and training. National Conference on Information and Communication Technology, Hue 11/2007, Science and Technology Publisher, page 123-133,2007

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2007

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Kỹ thuật mô phỏng nước Physically-based và ứng dụng trong thực tại ảo  Nguyễn Văn Huân Vũ Đức Thái Bài báo nhằm chỉ ra kỹ thuật mô phỏng nước Physically-based và từ đó ứng dụng mô phỏng nước trên nền 3D. Hội thảo khoa học về Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục tại Huế, 11/2007, 134-157, 2007.
Technique of water simulation Physically-based and applications in virtual reality Nguyen Van Huan, Vu Duc Thai The article shows the simulation technique Physically-based and from then apply water simulation on 3D background. National Conference on Information and Communication Technology, Hue 11/2007, Science and Technology Publisher, page 134-157,2007
2 Một cách tiếp cận mới trong mã hóa – giải mã dữ liệu và ứng dụng  Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị Hồng Thu Việc mã hóa- giải mã dữ liệu là vô cùng quan trọng trong việc bảo mật an toàn dữ liệu. Do đó bài báo chỉ ra một cách tiếp cận mới trong việc mã hóa- giải mã dữ liệu và xây dựng ứng dụng cụ thể. Hội thảo khoa học về Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục tại Huế, 11/2007,158-169,2007 
A new approach in coding - decoding of data and applications Nguyen Van Huan, Nguyen Thi Hong Thu The encryption-decryption of data is extremely important in security safety data. So that the article pointed out a new approach in the encryption-decryption of data and build specific applications. National Conference on Information and Communication Technology, Hue 11/2007, Science and Technology Publisher, page 158-169,2007
3 Nhận dạng ký tự Unicode và ứng dụng trong chấm điểm thi trắc nghiệm tự động Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Vũ Đức Thái, Đỗ Năng Toàn Bài báo nhằm chỉ ra một số phương pháp nhận dạng ký tự Unicode và từ đó ứng dụng trong chấm điểm thi trắc nghiệm tự động góp phần nâng cao chất lượng trong giáo dục đào tạo Hội thảo khoa học về Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục tại Huế, 11/2007, 123-133,2007
Recognition of unicode character and applications in marking automated test Pham Viet Binh, Nguyen Van Huan, Vu Duc Thai, Do Nang Toan. The article pointed out some methods Unicode character recognition and from that apply it in automated scoring of multiple choice questions contribute to improving quality in education and training. National Conference on Information and Communication Technology, Hue 11/2007, Science and Technology Publisher, page 123-133,2007
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama