Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2008

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Using the radial basic function on scattered data for computing differentiation Đặng Quang Á, Đặng Thị Oanh   Summary record of National Conference “Some selected issues in Information and Communication Technology”, Hue, June, 2008, Hanoi Publisher of Science and Technology, 383-394
       
2 Thu tín hiệu dữ liệu truyền File của máy điện tim NIKON KODEN qua cổng COM. Nguyễn Hoàng Phương,  Nguyễn Hải Minh,  Nguyễn Thành Trung,  Bùi Thị Mai Hoa, Nguyễn Hồng Giang Bài báo này trình bày giải pháp kỹ thuật để có thể thu được dữ liệu truyền từ máy điện tim sang cho máy tính và giới thiệu module chương trình hỗ trợ lưu trữ, khai thác, sử dụng File để một cách lâu dài và hệ thống. Kỷ yếu hội thảo khoa học “ứng dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý bệnh viện. Bộ y tế, trang 184:196.
Receiving the Signals of Files Transferring from NIKON KODEN via COM Port Nguyen Hoang Phuong, Nguyen Hai Minh, Nguyen Thanh Trung, Bui Thi Mai Hoa, Nguyen Hong Giang In this paper, we present a technical method that supports retrieving the file transfer signal from NIKON KODEN via COM Port, and we introduce a module that supports user in management, utilizing and storing the files for long period. Proceeding of the Conference on Applications of Medical informatics in Hospital Management, Ministry of Health, pp 184:196.
3 Khôi phục ảnh đối xứng thời gian thực bằng mạng nơron tế bào CNN Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát Bài báo giới thiệu thuật toán có năng lực xử lý thời gian thực nhằm phục hồi phần bị mất hoặc bị che khuất của một ảnh 2D đen trắng, ảnh xám hoặc ảnh màu từ phần còn quan sát được qua trục đối xứng đứng của ảnh. Thuật toán này có thể được sử dụng như một thủ tục cơ sở trong thư viện các mẫu và thủ tục CNN. Thuật toán đã được kiểm nghiệm với các ảnh bất kỳ cho kết quả tốt. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc VCM2008 Đà Nẵng 10-2008, tr. 132-140.
Reconstruction of Symmetrical Image using Cellular Neural Network in real-time by Cellular Neural Network  Pham Duc Long, Pham Thuong Cat This paper presents an algorithms capable of real-time processing to recover the lost part of the 2D binary image, gray or color images  from the remainder of image that is symmetry through vertical axis of the image. This algorithm can be used as a basis procedures in the library of samples and procedures CNN. The algorithm has been tested with any image for good results.. Proceedings of Conference on Mechatronics national VCM2008 Danang 10-2008, pp. 132-140.
4 Những khó khăn-thuận lợi trong đào tạo Thương mại điện tử tại Khoa CNTT-ĐHTN  Nguyễn Văn Huân Bài báo nhằm chỉ ra những khó khăn và thuận lợi trong việc triển khai đào tạo thương mại điện tử tại Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên. Kỷ yếu hội thảo khoa học về Đào tạo Thương mại điện tử do Bộ Công Thương, 31-35, 12/2008
The disadvantages and advantages of E-commerce training in the Faculty of Information Technology – Thainguyen University  
 
Nguyen Van Huan  The article pointed out the difficulties and advantages in deploying e-commerce training in the Faculty of Information Technology - University of Thai Nguyen. Proceedings of the Symposium on Training of E-commerce by the Ministry of Industry and Trade, 31-35, 12/2008.
5 Một phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói dùng biến đổi wavelet, 2008 Phùng Trung Nghĩa, Đỗ Huy Khôi, Vũ Ngọc Phàn Triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói là một chủ để quan trọng trong các nghiên cứu về xử lý tín hiệu tiếng nói. Đã có nhiều phương pháp và thuật toán được để xuất. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói dùng biến đổi wavelet. Các kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất có nhiều ưu điểm so với các phương pháp truyền thống. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ X, Đại Lải, Vĩnh Phúc, NXB KHTN 2008, tr 263 - 269.
A noisy speech enhancement using wavelet transform, 2008 Phung Trung Nghia, Do Huy Khoi, Vu Ngoc Phan Noisy speech enhancement is one important topic in speech signal processing. There are many methods and algorithms that have been proposed. In this paper, we present a method for noisy speech enhancement using wavelet transform. The experimental results show that the proposed method outperformed state of the art methods. Proceeding of the national conference on some selected issues in information and communications technology, pp. 263-269, Đai Lai, Vinh Phuc, 2008.
6 Một phương pháp triệt nhiễu ảnh dùng biến đổi Wavelet dựa trên các phân tích cục bộ và biên, 2008 Phùng Trung Nghĩa, Đỗ Huy Khôi, Phạm Việt Bình Triệt nhiễu nâng cao chất lượng ảnh đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống xử lý ảnh. Biến đổi wavelet đã được sử dụng cho bài toán này, tuy nhiên việc ước lượng ngưỡng nhiều là khó khăn. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một thuật toán ước lượng ngưỡng nhiều bằng các phân tích cục bộ và biên. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ X, Đại Lải, Vĩnh Phúc, NXB KHTN 2008, tr 270 - 276.
A noisy image enhancement using wavelet transform based on local analyses and edge, 2008 Phung Trung Nghia, Do Huy Khoi, Pham Viet Binh Image enhancement in noisy environment plays important role in image processing systems. The wavelet transform has been used for this issue. However, estimation of wavelet threshold is very hard. In this paper, we present a method for estimating the wavelet threshold based on local analyses and edge. Proceeding of the national conference on some selected issues in information and communications technology, pp. 270-276, Đai Lai, Vinh Phuc, 2008.
7 Xử lý tín hiệu âm nhạc theo phương pháp thời gian – tần số , 2008 Phùng Trung Nghĩa, Lê Khánh Dương Xử lý tín hiệu dùng kết hợp phương pháp trên miền thời gian và miền tần số là một chủ đề hấp dẫn. Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày về xử lý tín hiệu dùng kết hợp phương pháp thời gian – tần số áp dụng cho tín hiệu âm nhạc và đánh giá một số kết quả thực nghiệm. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia ICT-RDA 2008, tr 3-7, Hà Nội.
Musical signal processing using time-frequency methods, 2008 Phung Trung Nghia, Le Khanh Duong Time-frequency signal processing has been interesting. In this paper, we present time-frequency musical signal processing and evaluate some experiments. Proceeding of the national conference ICT-RDA, pp. 3-7, Hanoi, 2008.
8 Kết quả xây dựng chương trình TK2006 giải số phương trình song điều hòa với điều kiện biên hỗn hợp Vũ Vinh Quang
 Bùi Thị Thanh Xuân
Trình bày kết quả xây dựng thư viện chương trình giải bài toán song điều hoà Hội thảo Quốc gia về Công nghệ Thông tin và truyền thông, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, Tr 150-160, 2008.
Results of construction of  the package TK2006 for biharmonic equation with mixed boundary conditions Vu Vinh Quang, Bui Thi Thanh Xuan This paper presents programs for solutions to biharmonic problems National Conference on Information Technology, Science and Technology Publisher, pp. 150-160, 2008.
9 Phương pháp song song giải một bài toán biên hỗn hợp dựa trên chia miền Đặng Quang Á
Vũ Vinh Quang
Đề xuất thuật toán song song dựa trên chia miền giải một bài toán cơ học Hội thảo Quốc gia về Công nghệ Thông tin và truyền thông, Huế 6/2008, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, 329-340, 2008.
Parallel method solving a mixed boundary value problem based on domain decomposition Dang Quan A, Vu Vinh Quang This paper proposes a parallel algorithm based on domain decomposition to solve a mechanical problem. National Conference on Information and Communication Technology, Hue 6/2008, Science and Technology Publisher, 329-340.
Pin It

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2008

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Using the radial basic function on scattered data for computing differentiation Đặng Quang Á, Đặng Thị Oanh   Summary record of National Conference “Some selected issues in Information and Communication Technology”, Hue, June, 2008, Hanoi Publisher of Science and Technology, 383-394
       
2 Thu tín hiệu dữ liệu truyền File của máy điện tim NIKON KODEN qua cổng COM. Nguyễn Hoàng Phương,  Nguyễn Hải Minh,  Nguyễn Thành Trung,  Bùi Thị Mai Hoa, Nguyễn Hồng Giang Bài báo này trình bày giải pháp kỹ thuật để có thể thu được dữ liệu truyền từ máy điện tim sang cho máy tính và giới thiệu module chương trình hỗ trợ lưu trữ, khai thác, sử dụng File để một cách lâu dài và hệ thống. Kỷ yếu hội thảo khoa học “ứng dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý bệnh viện. Bộ y tế, trang 184:196.
Receiving the Signals of Files Transferring from NIKON KODEN via COM Port Nguyen Hoang Phuong, Nguyen Hai Minh, Nguyen Thanh Trung, Bui Thi Mai Hoa, Nguyen Hong Giang In this paper, we present a technical method that supports retrieving the file transfer signal from NIKON KODEN via COM Port, and we introduce a module that supports user in management, utilizing and storing the files for long period. Proceeding of the Conference on Applications of Medical informatics in Hospital Management, Ministry of Health, pp 184:196.
3 Khôi phục ảnh đối xứng thời gian thực bằng mạng nơron tế bào CNN Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát Bài báo giới thiệu thuật toán có năng lực xử lý thời gian thực nhằm phục hồi phần bị mất hoặc bị che khuất của một ảnh 2D đen trắng, ảnh xám hoặc ảnh màu từ phần còn quan sát được qua trục đối xứng đứng của ảnh. Thuật toán này có thể được sử dụng như một thủ tục cơ sở trong thư viện các mẫu và thủ tục CNN. Thuật toán đã được kiểm nghiệm với các ảnh bất kỳ cho kết quả tốt. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc VCM2008 Đà Nẵng 10-2008, tr. 132-140.
Reconstruction of Symmetrical Image using Cellular Neural Network in real-time by Cellular Neural Network  Pham Duc Long, Pham Thuong Cat This paper presents an algorithms capable of real-time processing to recover the lost part of the 2D binary image, gray or color images  from the remainder of image that is symmetry through vertical axis of the image. This algorithm can be used as a basis procedures in the library of samples and procedures CNN. The algorithm has been tested with any image for good results.. Proceedings of Conference on Mechatronics national VCM2008 Danang 10-2008, pp. 132-140.
4 Những khó khăn-thuận lợi trong đào tạo Thương mại điện tử tại Khoa CNTT-ĐHTN  Nguyễn Văn Huân Bài báo nhằm chỉ ra những khó khăn và thuận lợi trong việc triển khai đào tạo thương mại điện tử tại Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên. Kỷ yếu hội thảo khoa học về Đào tạo Thương mại điện tử do Bộ Công Thương, 31-35, 12/2008
The disadvantages and advantages of E-commerce training in the Faculty of Information Technology – Thainguyen University  
 
Nguyen Van Huan  The article pointed out the difficulties and advantages in deploying e-commerce training in the Faculty of Information Technology - University of Thai Nguyen. Proceedings of the Symposium on Training of E-commerce by the Ministry of Industry and Trade, 31-35, 12/2008.
5 Một phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói dùng biến đổi wavelet, 2008 Phùng Trung Nghĩa, Đỗ Huy Khôi, Vũ Ngọc Phàn Triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói là một chủ để quan trọng trong các nghiên cứu về xử lý tín hiệu tiếng nói. Đã có nhiều phương pháp và thuật toán được để xuất. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói dùng biến đổi wavelet. Các kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất có nhiều ưu điểm so với các phương pháp truyền thống. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ X, Đại Lải, Vĩnh Phúc, NXB KHTN 2008, tr 263 - 269.
A noisy speech enhancement using wavelet transform, 2008 Phung Trung Nghia, Do Huy Khoi, Vu Ngoc Phan Noisy speech enhancement is one important topic in speech signal processing. There are many methods and algorithms that have been proposed. In this paper, we present a method for noisy speech enhancement using wavelet transform. The experimental results show that the proposed method outperformed state of the art methods. Proceeding of the national conference on some selected issues in information and communications technology, pp. 263-269, Đai Lai, Vinh Phuc, 2008.
6 Một phương pháp triệt nhiễu ảnh dùng biến đổi Wavelet dựa trên các phân tích cục bộ và biên, 2008 Phùng Trung Nghĩa, Đỗ Huy Khôi, Phạm Việt Bình Triệt nhiễu nâng cao chất lượng ảnh đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống xử lý ảnh. Biến đổi wavelet đã được sử dụng cho bài toán này, tuy nhiên việc ước lượng ngưỡng nhiều là khó khăn. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một thuật toán ước lượng ngưỡng nhiều bằng các phân tích cục bộ và biên. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ X, Đại Lải, Vĩnh Phúc, NXB KHTN 2008, tr 270 - 276.
A noisy image enhancement using wavelet transform based on local analyses and edge, 2008 Phung Trung Nghia, Do Huy Khoi, Pham Viet Binh Image enhancement in noisy environment plays important role in image processing systems. The wavelet transform has been used for this issue. However, estimation of wavelet threshold is very hard. In this paper, we present a method for estimating the wavelet threshold based on local analyses and edge. Proceeding of the national conference on some selected issues in information and communications technology, pp. 270-276, Đai Lai, Vinh Phuc, 2008.
7 Xử lý tín hiệu âm nhạc theo phương pháp thời gian – tần số , 2008 Phùng Trung Nghĩa, Lê Khánh Dương Xử lý tín hiệu dùng kết hợp phương pháp trên miền thời gian và miền tần số là một chủ đề hấp dẫn. Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày về xử lý tín hiệu dùng kết hợp phương pháp thời gian – tần số áp dụng cho tín hiệu âm nhạc và đánh giá một số kết quả thực nghiệm. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia ICT-RDA 2008, tr 3-7, Hà Nội.
Musical signal processing using time-frequency methods, 2008 Phung Trung Nghia, Le Khanh Duong Time-frequency signal processing has been interesting. In this paper, we present time-frequency musical signal processing and evaluate some experiments. Proceeding of the national conference ICT-RDA, pp. 3-7, Hanoi, 2008.
8 Kết quả xây dựng chương trình TK2006 giải số phương trình song điều hòa với điều kiện biên hỗn hợp Vũ Vinh Quang
 Bùi Thị Thanh Xuân
Trình bày kết quả xây dựng thư viện chương trình giải bài toán song điều hoà Hội thảo Quốc gia về Công nghệ Thông tin và truyền thông, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, Tr 150-160, 2008.
Results of construction of  the package TK2006 for biharmonic equation with mixed boundary conditions Vu Vinh Quang, Bui Thi Thanh Xuan This paper presents programs for solutions to biharmonic problems National Conference on Information Technology, Science and Technology Publisher, pp. 150-160, 2008.
9 Phương pháp song song giải một bài toán biên hỗn hợp dựa trên chia miền Đặng Quang Á
Vũ Vinh Quang
Đề xuất thuật toán song song dựa trên chia miền giải một bài toán cơ học Hội thảo Quốc gia về Công nghệ Thông tin và truyền thông, Huế 6/2008, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, 329-340, 2008.
Parallel method solving a mixed boundary value problem based on domain decomposition Dang Quan A, Vu Vinh Quang This paper proposes a parallel algorithm based on domain decomposition to solve a mechanical problem. National Conference on Information and Communication Technology, Hue 6/2008, Science and Technology Publisher, 329-340.
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama