Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2009

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Một cách tiếp cận xây dựng hồ sơ bệnh án điện tử theo chuẩn quốc tế HL7 cho các hệ thông tin bệnh viện ở Việt Nam. Nguyễn Hoàng Phương, Ngô Thị Diệu Thuý, Lê Văn Trung, Nguyễn Hải Minh Bài báo đề xuất một cách tiếp cận để xây dựng hồ sơ bệnh án điện tử theo chuẩn quốc tế HL7 cho các hệ thông tin bệnh viện ở Việt Nam.   Kỷ yếu hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế, lần thứ 5, Bộ Y tế, trang 237:250.
An Approach to Build Electronic Health Records based on HL7 Standard for Hospital Information Systems in Vietnam Nguyen Hoang Phuong, Ngo Thi Dieu Thuy, Le Van Trung, Nguyen Hai Minh In this paper, we propose an approach to develop a Electronic Health Record (EHR) based on the Health Level Seven standards employing Vietnam-specific considerations of healthcare management system. Proceeding of the fifth National Symposium:
"Applications of Medical informatics ", Ministry of Health, pp 237:250.
2 Thuật toán K-Means trong phân cụm giá cổ phiếu trong thị trường chứng khoán  Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, Đỗ Văn Đại Bài báo đưa ra thuật toán K-means và từ đó ứng dụng trong phân cụm giá cổ phiếu trong thị trường chứng khoán. Kỷ yếu hội thảo khoa học Kỷ niệm 50 năm thành lập ĐH Thuỷ Lợi Hà Nội, trang 49-53, 11-2009
Algorithm K-Means in clustering stock prices in the stock market Nguyen Van Huan, Pham Viet Binh, Do Van Dai This article offers K-means algorithms and then apply it in clustering stock prices in the stock market. Proceedings Symposium 50th Anniversary of establishment of the Water Resources University, Hanoi, page 49-53, 11- 2009.