Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2010

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Phương pháp lặp song song giải bài toán biên hỗn hợp mạnh đối với phương trình elliptic. Đặng Quang Á, Trương Hà Hải Bài báo xét bài toán biên hỗn hợp mạnh đối với phương trình elliptic trong hình chữ nhật, ở đó xảy ra sự chuyển đổi loại điều kiện biên Dirichlet và Neumann tại một hoặc nhiều điểm trên một cạnh. Một phương pháp lặp song song được đề xuất và nghiên cứu nhằm đưa bài toán về dãy các bài toán hỗn hợp yếu trong các miền con. Các bài toán này dễ giải bằng các thuật toán có sẵn. Đã chững minh được sự hội tụ của phương pháp. Kỷ yếu “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”,pp 370-382,NXB KH&KT, 2010.
Parallel iterative methods solving strong mixed BVP with elliptic equations. Dang Quang A, Truong Ha Hai This paper considered  strong mixed BVP for elliptic equations in rectangular, there occurs the transformation of  Dirichlet and Neumann boundary conditions at one or more points on an edge. A parallel iterative method is proposed reduced  series weakly mixed BVP . The problem is easily solved by available algorithms. Proved the convergence of the method. Proceeding of the national conference on some selected issues in information and communications technology, pp. 370-382, 2010.
2 Một cách tiếp cận khai thác cấu trúc Website   Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam Bài báo nhằm đưa ra một cách tiếp cận trong việc khai thác cấu trúc website. Từ đó ứng dụng lớn trong việc phân tích, thu thập và khai phá dữ liệu. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Các vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin và truyền thông Quốc gia”, 141-150, 2010
An approaches exploiting the website structure Pham Viet Binh, Nguyen Van Huan, Vu Xuan Nam The article provides an approach to exploit the website structure. From  that it is applied in the analysis, data collection and data mining . Proceedings of the National Workshop on "Selected Issues in information technology and communications Nations", 141-150, 2010.
3 Đánh giá so sánh phương pháp khôi phục tiếng nói thu tại các điểm trên cơ thể dùng lược dồ dự đoán tuyến tính, 2010 Phùng Trung Nghĩa, Masashi UNOKI, Masato AKAGI   Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình khôi phục tiếng nói dùng mô hình Gaussian thay cho SRN. Chúng tôi cũng thay đổi cách ước lượng hệ số dư LP. Các kết quả cho thấy, phương pháp dùng GMM hiệu quả hơn dùng SRN, cả hai phương pháp đều có thể khôi phục tiếng nói BC trong môi trường sạch và nhiều nhiễu. Kỷ yếu hội nghị về công nghệ âm thanh, Hokkaido, Nhật bản, tháng 6/2010, trang 53-58. 
Comparative Evaluation of Bone-conducted-speech Restoration based on Linear Prediction Scheme,2010 Phung Trung Nghia, Masashi UNOKI, Masato AKAGI  The restoration of bone-conducted (BC) speech is a very important issue for robust speech communication in extremely noisy environments. In our previous studies, we proposed a blind restoration method based on linear-prediction (LP) scheme with a prediction method based on the Simple Recurrent Neural network (SRN). However, this has not yet been shown their ability for blindly restoring BC speech in high noisy environments. In addition, since SRN-based prediction is not suitable for training with the huge corpus, the over-training problem of SRN makes difficult to train various kinds of BC speech in one session. Thus, in this paper, we use a prediction method based on the Gaussian Mixture Model (GMM) instead of SRN. We also modify a method for estimating the LP residual ratio. We then investigate whether how the method works to restore BC speech in high noisy environments. Objective and subjective evaluations were carried out to evaluate the improvements in sound quality and intelligibility of the restored speech. The results revealed that our proposed LP-GMM method outperforms the original LP-SRN method and both of the two methods can adequately improve the voice quality and intelligibility of BC speech, in clean and high noisy environments Proceeding of Technical Comittee on Engineering Acoustics, Hokkaido, Japan, 06/2010, EA2010-31, pp. 53-58.
4 Cải tiến kỹ thuật biểu diễn bề mặt NURBS  Nguyễn Văn Huân, Trịnh Xuân Hùng, Phạm Bá Mấy, Trần Ngọc Thái Ngày nay hầu hết các ứng dụng đồ họa máy tính chuyên nghiệp có sẵn cho máy tính để bàn đều sử dụng kỹ nghệ NURBS, Các ứng dụng này thông thường nhất được thực hiện bởi việc kết hợp một công cụ NURBS từ một công ty chuyên sâu. Từ đó bài báo nhằm đưa ra việc cải tiến kỹ thuật biểu diễn bề mặt NURBS giúp tối ưu hơn các kỹ thuật khác. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ 12 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, 52-61, 2010
Improving the NURBS surface performance technique Nguyen Van Huan, Trinh Xuan Hung, Pham Ba May, Tran Ngoc Thai Nowadays most applications of computer graphics professional which available for PC are using NURBS industry, the most common application is made by combining a NURBS tool from a intensive company. From that the article provides method to improve the perform surface NURBS of technical than other techniques. Proceedings of the National Workshop on the 12th - A number of selected Information Technology and Communications, 52-61, 2010
Pin It

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu năm 2010

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc gia
1 Phương pháp lặp song song giải bài toán biên hỗn hợp mạnh đối với phương trình elliptic. Đặng Quang Á, Trương Hà Hải Bài báo xét bài toán biên hỗn hợp mạnh đối với phương trình elliptic trong hình chữ nhật, ở đó xảy ra sự chuyển đổi loại điều kiện biên Dirichlet và Neumann tại một hoặc nhiều điểm trên một cạnh. Một phương pháp lặp song song được đề xuất và nghiên cứu nhằm đưa bài toán về dãy các bài toán hỗn hợp yếu trong các miền con. Các bài toán này dễ giải bằng các thuật toán có sẵn. Đã chững minh được sự hội tụ của phương pháp. Kỷ yếu “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”,pp 370-382,NXB KH&KT, 2010.
Parallel iterative methods solving strong mixed BVP with elliptic equations. Dang Quang A, Truong Ha Hai This paper considered  strong mixed BVP for elliptic equations in rectangular, there occurs the transformation of  Dirichlet and Neumann boundary conditions at one or more points on an edge. A parallel iterative method is proposed reduced  series weakly mixed BVP . The problem is easily solved by available algorithms. Proved the convergence of the method. Proceeding of the national conference on some selected issues in information and communications technology, pp. 370-382, 2010.
2 Một cách tiếp cận khai thác cấu trúc Website   Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam Bài báo nhằm đưa ra một cách tiếp cận trong việc khai thác cấu trúc website. Từ đó ứng dụng lớn trong việc phân tích, thu thập và khai phá dữ liệu. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Các vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin và truyền thông Quốc gia”, 141-150, 2010
An approaches exploiting the website structure Pham Viet Binh, Nguyen Van Huan, Vu Xuan Nam The article provides an approach to exploit the website structure. From  that it is applied in the analysis, data collection and data mining . Proceedings of the National Workshop on "Selected Issues in information technology and communications Nations", 141-150, 2010.
3 Đánh giá so sánh phương pháp khôi phục tiếng nói thu tại các điểm trên cơ thể dùng lược dồ dự đoán tuyến tính, 2010 Phùng Trung Nghĩa, Masashi UNOKI, Masato AKAGI   Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình khôi phục tiếng nói dùng mô hình Gaussian thay cho SRN. Chúng tôi cũng thay đổi cách ước lượng hệ số dư LP. Các kết quả cho thấy, phương pháp dùng GMM hiệu quả hơn dùng SRN, cả hai phương pháp đều có thể khôi phục tiếng nói BC trong môi trường sạch và nhiều nhiễu. Kỷ yếu hội nghị về công nghệ âm thanh, Hokkaido, Nhật bản, tháng 6/2010, trang 53-58. 
Comparative Evaluation of Bone-conducted-speech Restoration based on Linear Prediction Scheme,2010 Phung Trung Nghia, Masashi UNOKI, Masato AKAGI  The restoration of bone-conducted (BC) speech is a very important issue for robust speech communication in extremely noisy environments. In our previous studies, we proposed a blind restoration method based on linear-prediction (LP) scheme with a prediction method based on the Simple Recurrent Neural network (SRN). However, this has not yet been shown their ability for blindly restoring BC speech in high noisy environments. In addition, since SRN-based prediction is not suitable for training with the huge corpus, the over-training problem of SRN makes difficult to train various kinds of BC speech in one session. Thus, in this paper, we use a prediction method based on the Gaussian Mixture Model (GMM) instead of SRN. We also modify a method for estimating the LP residual ratio. We then investigate whether how the method works to restore BC speech in high noisy environments. Objective and subjective evaluations were carried out to evaluate the improvements in sound quality and intelligibility of the restored speech. The results revealed that our proposed LP-GMM method outperforms the original LP-SRN method and both of the two methods can adequately improve the voice quality and intelligibility of BC speech, in clean and high noisy environments Proceeding of Technical Comittee on Engineering Acoustics, Hokkaido, Japan, 06/2010, EA2010-31, pp. 53-58.
4 Cải tiến kỹ thuật biểu diễn bề mặt NURBS  Nguyễn Văn Huân, Trịnh Xuân Hùng, Phạm Bá Mấy, Trần Ngọc Thái Ngày nay hầu hết các ứng dụng đồ họa máy tính chuyên nghiệp có sẵn cho máy tính để bàn đều sử dụng kỹ nghệ NURBS, Các ứng dụng này thông thường nhất được thực hiện bởi việc kết hợp một công cụ NURBS từ một công ty chuyên sâu. Từ đó bài báo nhằm đưa ra việc cải tiến kỹ thuật biểu diễn bề mặt NURBS giúp tối ưu hơn các kỹ thuật khác. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ 12 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, 52-61, 2010
Improving the NURBS surface performance technique Nguyen Van Huan, Trinh Xuan Hung, Pham Ba May, Tran Ngoc Thai Nowadays most applications of computer graphics professional which available for PC are using NURBS industry, the most common application is made by combining a NURBS tool from a intensive company. From that the article provides method to improve the perform surface NURBS of technical than other techniques. Proceedings of the National Workshop on the 12th - A number of selected Information Technology and Communications, 52-61, 2010
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama