Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu quốc gia năm 2014

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU QUỐC GIA NĂM 2014

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Số trang
1 Nâng cao hiệu quả khai phá luật kết hợp mờ theo hướng tiếp cận đại số gia tử Trần Thái Sơn, Nguyễn Tuấn Anh Kỷ yếu HNQG lần thứ VI về Nghiên cứu cơ abnr và ứng dụng CNTT (FAIR), 6/2013 Trang 360-371
2 Phương pháp lọc thích nghi ước lượng trung bình phương tối thiểu kích cỡ bước cố định trong tách tiếng tim và tiếng phổi Phùng Trung Nghĩa, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thế Dũng, Đoàn Thị Hiền Kỷ yếu HNQG lần thứ VII về Nghiên cứu cơ abnr và ứng dụng CNTT (FAIR), 6/2014 Trang 524-530
3 Đề xuất cải tiến hiệu năng mạng Peer-to-peer chord cho tiến trình gia nhập và rời đi của các nút mạng Phạm Thành Nam, Nguyễn Văn Tảo, Phùng Trung Nghĩa, Đào Mạnh Tuấn Kỷ yếu HNQG lần thứ VII về Nghiên cứu cơ abnr và ứng dụng CNTT (FAIR), 6/2014 Trang 84-90
4 Phương pháp dự phòng bảo vệ tích cực đảm bảo độ tin cậy của hệ thống tính toán Lê Quang Minh, Lê Khánh Dương, Nguyễn Anh Khiêm Kỷ yếu HNQG lần thứ VII về Nghiên cứu cơ abnr và ứng dụng CNTT (FAIR), 6/2014 trang 518-524
5 Thiết bị đo điện năng tiêu thụ thông minh sử dụng công nghệ mạng cảm biến không dây Vũ Chiến Thắng, Phạm Việt Bình, Nguyễn Thị Phương Thanh Kỷ yếu HNQG lần thứ VII về Nghiên cứu cơ abnr và ứng dụng CNTT (FAIR), 6/2014 trang 623-629
6 Ứng dụng thuật toán giảm gradient cho mạng kohonen để khắc phục méo phi tuyến trong các hệ thống số M-QAM Phạm Bá Bình, Đoàn Thị Thanh Thảo Kỷ yếu HNQG lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), 6/2014 trang 736-741
7 Computational techniques for fourth order semilinear elliptic boundary value problems Đặng Quang Á, Trương Hà Hải, Vũ Vinh Quang Kỷ yếu HNQG lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), 6/2014 trang 68-73
8 Noise suppression in depth map for improved background segmentation Nguyễn Văn Tới, Vũ Hải, Trần Thị Thanh Hải, Lê Thị Lan Kỷ yếu HNQG lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), 6/2014 Trang 465-472
9 Ứng dụng mạng Noron Som trong việc xác định trạng thái nhắm mở của mắt người. Lê Anh Tú, Phạm Việt Bình, Đỗ Năng Toàn, Lê Sơn Thái Kỷ yếu HNQG lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), 6/2014 Trang 729-736
10 Xác định trạng thái nhắm mở mắt người trong các tập dữ liệu CEW và EEG Eye State sử dụng mạng nơron SOM có giám sát phân tầng Lê Anh Tú, Lê Sơn Thái, Nguyễn Quang Hoan Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về cơ điện tử VCM2014 trang 49-55
11 Robust Visual Tracking Control of Pan-Tilt-Stereo Camera System Lê Văn Chung, Phạm Thượng Cát Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về cơ điện tử VCM2014 Trang 167-173
12 Nghiên cứu kỹ thuật giải mã mềm với thuật toán BPA-EH cải tiến cho mã LDPC Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Xuân Nghĩa Kỷ yếu HTQG 2014 về Điện tử, truyền thông và CNTT (ECIT 2014) Trang 422-425
13 Bộ méo trước ứng dụng mạng Kohonen để khắc phục méo phi tuyến trong thông tin vệ tinh Đoàn Thị Thanh Thảo, Lê Hải Nam, Phạm Bá Bình Kỷ yếu HTQG 2014 về Điện tử, truyền thông và CNTT (ECIT 2014) Trang 426-431
14 Giao thức MAC hợp tác cho hệ thống vô tuyến phân tán sử dụng hai nút chuyển tiếp Hoàng Quang Trung, Trần Xuân Nam Kỷ yếu HTQG 2014 về Điện tử, truyền thông và CNTT (ECIT 2014) Trang 298-303
15 Numerical solution of the problems for plates on some complex partial internal supports Đặng Quang Á, Trương Hà Hải, Vũ Vinh Quang The first Nafosted National Conference on Information and Computer Science (NICS2014) trang 253-263
16 Phân loại tư thế của người bằng mạng noron mờ Nông Thị Hoa, Nguyễn Xuân Hưng Kỷ yếu Hội thảo KHQG 2014 về Điện tử, truyền thông và CNTT trang 95-100
17 Giải pháp nâng cao độ tin cậy cho hệ thống mạng Lan kết nối Internet an toàn Lê Quang Minh, Lê Khánh Dương, Nguyễn Anh Chuyên Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ và an toàn thông tin 2014. Học viện Kỹ thuật mật mã Trag 57-61
18 Đồng bộ một lớp mạng noron tế bào tổng quát có nhiễu ngoài, nhiều tham số bất định và ứng dụng Đàm Thanh Phương, Phạm Thượng Cát Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT- Đắc Lắc, 31,31/10/2014  
19 Ảnh hưởng của VHDG trong loại hình tự sự dân tộc Thái thời kỳ hiện đại  Nguyễn Thị Hải Anh Kỷ yếu Hội thảo KHQG " Ngôn ngữ và văn học vùng Tây Bắc" trang 327-335