Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu quốc gia năm 2016

 DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN  KỶ YẾU QUỐC GIA NĂM 2016

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Ghi chú
1 Phân đoạn ảnh màu bằng mô hình Fuzzy ART cải tiến Nguyễn Văn Tảo, Nông Thị Hoa Kỷ  yếu hội thảo quốc gia lần thứ 19: “Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông”  NXB Khoa học kỹ thuật, trang 282-286.  
2 A study on power consumption of wireless sensor network in greenhouse environment monitoring Vu Thanh Vinh, Đặng Văn Ngọc, Phạm Việt Bình, Nguyễn Thế Truyện Hội thảo toàn quốc về Điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin REV2016 Nhà xuất bản Công thương; trang 69-73  
3 Smart Agriculture System Based on Wireless Sensor Networks Vũ Chiến Thắng, Nguyễn Chấn Hùng, Lê Nhật Thăng Kỷ yếu hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV-2016 Nhà xuất bản Công thương; trang 26-31  
4 Đánh giá hiệu năng giao thức AODV và DYMO trong môi trường truyền thông không dây di động Nguyễn Văn Cường, Vũ Chiến Thắng Kỷ yếu hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV-2016 Nhà xuất bản Công thương; trang 46-49  
5 Nghiên cứu về các cơ chế RAID và đề xuất giải pháp lưu trữ dữ liệu an toàn trên dịch vụ đám mây Lê Quang Minh, Nguyễn Anh Chuyên, Lê Khánh Dương, Phan Huy Anh, Trịnh Thị Thu FAIR Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin Nhà xuất bản KHTN&CN, ISBN: 978-604-913-472-2; tr. 515-520  
6 Đề xuất phương pháp ước lượng độ tin cậy mạng MANET dựa trên kỹ thuật phân cụm và dự phòng mạng Lê Khánh Dương, Lê Quang Minh, Nguyễn Anh Chuyên, Tô Hữu Nguyên FAIR Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin Nhà xuất bản KHTN&CN, ISBN: 978-604-913-472-2; tr. 112-117  
7 Xây dựng mô hình cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng hồi qui đa biến và Bayes bằng ngôn ngữ R Nguyễn Tiến Mạnh & Nguyễn Trung Tuấn Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội Nhà xuất bản Lao động - Xã hội; ISBN: 978-604-65-2697-1; tr. 521-536  
8 Phát triển Hệ thống quản lý tri thức trên cơ sở ứng dụng hệ thống hoạch địch nguồn lực doanh nghiệp Vũ Xuân Nam Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin trong phát triển Kinh tế-Xã hội". tr. 295-304. ISBN: 978-604-65-2697-1  
9 Cải tiến mạng nơron tự tổ chức cho mục đích phân cụm dữ liệu Lê Anh Tú, Vũ Đức Thái, Ngô Phương Thùy Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - VCM-2016 726-734  
10 Cấu hình mạng rron tế bào CNN giải phương trình Navier - Stock trên nền tảng chip FPGA Vũ Đức Thái, Phạm Thượng Cát, Bùi Văn Tùng Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và tự động hoá VCCA2015 304-310