Left-Banner
Right-Banner

Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu quốc gia năm 2017

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Tổng tiền Tổng số tác giả Số tiền mỗi tác giả được nhận Số tác giả trong trường Tổng tiền hỗ trợ  Ghi chú 
1 Flexible render medical data in a CDA document on mobile browsers Nguyễn Hải Minh, Nguyễn Văn Núi, Lê Quang Minh Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" Trang 192-196           Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
2 An approach by exploiting support vector machine to characterize and identify protein SUMOylation sites Van-Nui Nguyen, Hai-Minh Nguyen, Thi-Xuan Tran Hội thảo quốc gia lần thứ XX @, Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT, 11/2017             Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
3 Lược đồ sai phân giải bài toán biên cho phương trình vi phân tuến tính và phi tuyến tính cấp cao Vũ Vinh Quang, Nguyễn Thanh Hường Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" Trang 358-369,            Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
4 Một kỹ thuật điều khiển động tác của con người trong thực tại ảo ứng dụng diễn họa ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam Lê Sơn Thái, Đỗ Năng Toàn, Mã Văn Thu, Nguyễn Thị Bích Điệp Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" Trang 516-525 700,000 4 175,000 3 525,000  
5 Một kỹ thuật rút gọn bề mặt lưới mô hình 3D trong các ứng dụng của thực tại ảo Mã Văn Thu, Đỗ Năng Toàn, Lê Sơn Thái, Đỗ Hồng Quân Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" Trang 526-534 700,000 4 175,000 2 350,000  
6 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của điều kiện tách biệt trong thuật toán sinh tâm tích nghi cho phương pháp không lưới RBF-FD giải bài toán Elliptic Đặng Thị Oanh, Ngô Mạnh Tưởng, Trịnh Minh Đức Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" Trang 667 - 673           Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
7 Mô hình Markov trong phân tích độ tin cậy của hệ thống máy chủ tên miền DNS Anycast Nguyễn Anh Chuyên, Lê Quang Minh, Lê Khánh Dương, Đinh Thị Thanh Uyên Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin"  Trang 444-448           Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
8 Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông Phạm Đức Long, Vũ Đức Thái, Phùng Thế Huân Hội thảo quốc gia lần thứ XX @, Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT, 11/2017 Trang 385-390           Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
9 Tác động của kinh tế đối với sự phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng Hội thảo quốc gia khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI (COMB 2017) 305-314           Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo

Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu quốc gia năm 2017

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Tổng tiền Tổng số tác giả Số tiền mỗi tác giả được nhận Số tác giả trong trường Tổng tiền hỗ trợ  Ghi chú 
1 Flexible render medical data in a CDA document on mobile browsers Nguyễn Hải Minh, Nguyễn Văn Núi, Lê Quang Minh Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" Trang 192-196           Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
2 An approach by exploiting support vector machine to characterize and identify protein SUMOylation sites Van-Nui Nguyen, Hai-Minh Nguyen, Thi-Xuan Tran Hội thảo quốc gia lần thứ XX @, Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT, 11/2017             Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
3 Lược đồ sai phân giải bài toán biên cho phương trình vi phân tuến tính và phi tuyến tính cấp cao Vũ Vinh Quang, Nguyễn Thanh Hường Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" Trang 358-369,            Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
4 Một kỹ thuật điều khiển động tác của con người trong thực tại ảo ứng dụng diễn họa ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam Lê Sơn Thái, Đỗ Năng Toàn, Mã Văn Thu, Nguyễn Thị Bích Điệp Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" Trang 516-525 700,000 4 175,000 3 525,000  
5 Một kỹ thuật rút gọn bề mặt lưới mô hình 3D trong các ứng dụng của thực tại ảo Mã Văn Thu, Đỗ Năng Toàn, Lê Sơn Thái, Đỗ Hồng Quân Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" Trang 526-534 700,000 4 175,000 2 350,000  
6 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của điều kiện tách biệt trong thuật toán sinh tâm tích nghi cho phương pháp không lưới RBF-FD giải bài toán Elliptic Đặng Thị Oanh, Ngô Mạnh Tưởng, Trịnh Minh Đức Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin" Trang 667 - 673           Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
7 Mô hình Markov trong phân tích độ tin cậy của hệ thống máy chủ tên miền DNS Anycast Nguyễn Anh Chuyên, Lê Quang Minh, Lê Khánh Dương, Đinh Thị Thanh Uyên Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair'10): "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin"  Trang 444-448           Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
8 Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông Phạm Đức Long, Vũ Đức Thái, Phùng Thế Huân Hội thảo quốc gia lần thứ XX @, Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT, 11/2017 Trang 385-390           Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
9 Tác động của kinh tế đối với sự phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng Hội thảo quốc gia khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI (COMB 2017) 305-314           Đã hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama