Left-Banner
Right-Banner

Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu quốc gia năm 2018

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Tổng tiền Tổng số tác giả Số tiền mỗi tác giả được nhận Số tác giả trong trường Tổng tiền hỗ trợ  Ghi chú 
1 Towards more accurate prediction of protein SUMOylation sites by exploiting the maximal dependence decomposition method Van-Nui Nguyen*, Thi-Xuan Tran and Huy-Khoi Do The 21th National Symposium of Selected ICT problems  pages 338-343. 0 3 0 2 0 Đã được hỗ trợ kinh phí tham dự Hội thảo
2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng Hội thảo quốc gia: Khoa học Quản trị và Kinh doanh lần thứ VI; 2017 pp: 305-314 700,000 1 700,000 1 700,000 Theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn vốn FDI đối với phát triển kinh tế, vận dụng tại tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tài Năng Hội thảo khoa học Quốc gia về Phát triển kinh tế địa phương pp: 287-303 700,000 2 350,000 1 350,000  
4 Đề xuất các đặc trưng và lựa chọn kỹ thuật phân lớp thích hợp cho phân lớp các mô hình 3D về nội thất Nông Thị Hoa, Nguyễn Văn Tảo Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông trang 85-90 700,000 2 350,000 2 700,000  
5 Đề xuất tập đặc trưng trong phân lớp các mô hình 3D  Nguyễn Văn Tảo, Nông Thị Hoa Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin    700,000 2 350,000 2 700,000  
6 Ứng dụng đại số gia tử trong điều khiển dự báo theo mô hình Vũ Như Lân, Trịnh Thúy Hà, Lại Khắc Lãi, Nguyễn Tiến Duy Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin  trang 521-528 700,000 4 175,000 1 175,000  
7 Một số kỹ thuật tăng tốc tính toán va chạm của các đói tượng vật thể rắn trong môi trường ảo bằng phương pháp tích phân số Euler thích nghi Nghiêm Văn Hưng, Trịnh Hiền Anh, Đặng Văn Đức, Nguyễn Văn Căn, Vũ Đức Thái Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông Trang 182-185 700,000 5 140,000 1 140,000  
8 Đề xuất quy trình phát triển chương trình giáo dục mở cho khối trường Đại học Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Hải Anh Hội thảo các trường Đh, CĐ Việt Nam: "Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế" Trang 550 - 560 0 1 0 1 0  
9 Cảm hứng sử thi - sự tiếp nối từ truyền thống đến hiện đại trong loại hình tự sự văn học dân tộc Thái Nguyễn Thị Hải Anh Hội nghị Quốc gia về Thái học Việt Nam lần thứ VIII "Phát huy vai trò, bản sắc cộng đồng các dân tộc Thái - Kaida trong hội nhập và phát triển bền vững" trang 99 -110 0 1 0 1 0  
10 Đổi mới đào tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trần Thùy Linh Hội thảo "Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng", Hiệp hội các trường ĐH, CĐVN, Tháng11/2018 Trang 438-443 0 1 0 1 0  

Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu quốc gia năm 2018

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Tổng tiền Tổng số tác giả Số tiền mỗi tác giả được nhận Số tác giả trong trường Tổng tiền hỗ trợ  Ghi chú 
1 Towards more accurate prediction of protein SUMOylation sites by exploiting the maximal dependence decomposition method Van-Nui Nguyen*, Thi-Xuan Tran and Huy-Khoi Do The 21th National Symposium of Selected ICT problems  pages 338-343. 0 3 0 2 0 Đã được hỗ trợ kinh phí tham dự Hội thảo
2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng Hội thảo quốc gia: Khoa học Quản trị và Kinh doanh lần thứ VI; 2017 pp: 305-314 700,000 1 700,000 1 700,000 Theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn vốn FDI đối với phát triển kinh tế, vận dụng tại tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tài Năng Hội thảo khoa học Quốc gia về Phát triển kinh tế địa phương pp: 287-303 700,000 2 350,000 1 350,000  
4 Đề xuất các đặc trưng và lựa chọn kỹ thuật phân lớp thích hợp cho phân lớp các mô hình 3D về nội thất Nông Thị Hoa, Nguyễn Văn Tảo Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông trang 85-90 700,000 2 350,000 2 700,000  
5 Đề xuất tập đặc trưng trong phân lớp các mô hình 3D  Nguyễn Văn Tảo, Nông Thị Hoa Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin    700,000 2 350,000 2 700,000  
6 Ứng dụng đại số gia tử trong điều khiển dự báo theo mô hình Vũ Như Lân, Trịnh Thúy Hà, Lại Khắc Lãi, Nguyễn Tiến Duy Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin  trang 521-528 700,000 4 175,000 1 175,000  
7 Một số kỹ thuật tăng tốc tính toán va chạm của các đói tượng vật thể rắn trong môi trường ảo bằng phương pháp tích phân số Euler thích nghi Nghiêm Văn Hưng, Trịnh Hiền Anh, Đặng Văn Đức, Nguyễn Văn Căn, Vũ Đức Thái Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông Trang 182-185 700,000 5 140,000 1 140,000  
8 Đề xuất quy trình phát triển chương trình giáo dục mở cho khối trường Đại học Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Hải Anh Hội thảo các trường Đh, CĐ Việt Nam: "Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế" Trang 550 - 560 0 1 0 1 0  
9 Cảm hứng sử thi - sự tiếp nối từ truyền thống đến hiện đại trong loại hình tự sự văn học dân tộc Thái Nguyễn Thị Hải Anh Hội nghị Quốc gia về Thái học Việt Nam lần thứ VIII "Phát huy vai trò, bản sắc cộng đồng các dân tộc Thái - Kaida trong hội nhập và phát triển bền vững" trang 99 -110 0 1 0 1 0  
10 Đổi mới đào tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trần Thùy Linh Hội thảo "Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng", Hiệp hội các trường ĐH, CĐVN, Tháng11/2018 Trang 438-443 0 1 0 1 0  
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama