Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu quốc gia năm 2019

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Thời gian xuất bản Kinh phí hỗ trợ Ghi chú 
1 Phương pháp lặp giải bài toán biên tam điều hòa phi tuyến Nguyễn Quốc Hưng, Đặng Quang Á, Vũ Vinh Quang Hội nghị Quốc gia FAIR 12 Đã in kỉ yếu 10/2019   1,500,000  
2 An improved algorithm for mining high utility itemsets Nguyễn Văn Tảo, Nông Thị Hoa Hội thảo quốc gia @ lần 22 trang 23-27 6/2019 1,500,000  
3 Hệ thống đọc đồng hồ nước tự động cho các tòa nhà Vũ Chiến Thắng Kỷ yếu Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về điều khiển và tự động hóa (VCCA2019) ISBN: 978-604-95-0875-2 8/2019 1,500,000  
4 Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh trong các trường đại học Trịnh Thị Kim Thoa Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay", tháng 10,2019 Trang 729-740   1,500,000 Đề nghị tác giả gửi lại minh chứng phản biện của Hội thảo
5 Đẩy mạnh CHN-HĐH ở Việt Nam hiện nay Lê Thị Hường Kỷ yếu hội thảo QG, NXB Lao động xã hội tháng 10/2019, Tr 573-581   1,500,000 Đề nghị tác giả gửi lại minh chứng phản biện của Hội thảo
6 Nghiên cứu chế tạo thiết bị soi mạch máu bằng chíp LED sáng tỏ Trịnh Ngọc Hiến, Mai Hữu Thuấn Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc tr. 399-402 11/2019 1,500,000  
7 Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay Trần Thùy Linh Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay Trang 493 - 506 ISBN 978-604-65-4450-0, Nxb Lao động xã hội, tháng 10/2019 1,500,000 Đề nghị tác giả gửi lại minh chứng phản biện của Hội thảo
8 GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HIỆN NAY – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Trần Thùy Linh kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Văn hóa Việt Nam với sự phát triển đất nước trang 845-853 Mã ISBN: 978-604-65-4568-2, Nxb Lao động xã hội, tháng 12/2019 1,500,000