Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu Quốc tế năm 2006

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu hội thảo cấp quốc tế
1 Phương pháp chia miền đối với bài toán biên elliptic  Đặng Quang Á,    Vũ Vinh Quang Bài báo đề xuất 1 phương pháp chia miền mới giải bài toán biên elliptic cấp hai theo hướng hiệu chỉnh đạo hàm  Kỉ yếu Hội nghị Quốc tế về Toán học Tính toán Hiệu năng cao, Tạp chí Quốc tế SAS, Ấn độ, 309-319, 2006 
A domain decomposition method for solving an elliptic boundary value problem, Dang Quang A
Vu Vinh Quang
In this report we consider a domain decomposition method for solving an elliptic boundary value problem. It is in some sense inverse to the method investigated recently by Saito N. and Fujita H . The convergence of the method is proved for a general domain and some detailed results are obtained in the case of a rectangle Proceedings of 2004 International Conference on Applied Mathematics SAS International Publications, Delhi, 309-319, 2006
2 Một số kết quả nghiên cứu về phương pháp chia miền giải phương trình elliptic và phương trình song điều hòa. Đặng Quang Á,    Vũ Vinh Quang Tổng hợp các kết quả thu được đối với phát triển phương pháp chia miền đối với phương trình elliptic cấp hai và phương trình song điều hoà Hội thảo Viện Công nghệ Thông tin, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, Tr 40-50, 2006.
Some research results of domain decomposition methods to solve elliptic and biharmonic equations Dang Quang A
Vu Vinh Quang
This paper summarizes all obtained results of developing domain decomposition methods for second order elliptic equations and biharmonic equations Conference of Information Technology Institute, Science and Technology Publisher, pp. 40-50, 2006.

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu Quốc tế năm 2006

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu hội thảo cấp quốc tế
1 Phương pháp chia miền đối với bài toán biên elliptic  Đặng Quang Á,    Vũ Vinh Quang Bài báo đề xuất 1 phương pháp chia miền mới giải bài toán biên elliptic cấp hai theo hướng hiệu chỉnh đạo hàm  Kỉ yếu Hội nghị Quốc tế về Toán học Tính toán Hiệu năng cao, Tạp chí Quốc tế SAS, Ấn độ, 309-319, 2006 
A domain decomposition method for solving an elliptic boundary value problem, Dang Quang A
Vu Vinh Quang
In this report we consider a domain decomposition method for solving an elliptic boundary value problem. It is in some sense inverse to the method investigated recently by Saito N. and Fujita H . The convergence of the method is proved for a general domain and some detailed results are obtained in the case of a rectangle Proceedings of 2004 International Conference on Applied Mathematics SAS International Publications, Delhi, 309-319, 2006
2 Một số kết quả nghiên cứu về phương pháp chia miền giải phương trình elliptic và phương trình song điều hòa. Đặng Quang Á,    Vũ Vinh Quang Tổng hợp các kết quả thu được đối với phát triển phương pháp chia miền đối với phương trình elliptic cấp hai và phương trình song điều hoà Hội thảo Viện Công nghệ Thông tin, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, Tr 40-50, 2006.
Some research results of domain decomposition methods to solve elliptic and biharmonic equations Dang Quang A
Vu Vinh Quang
This paper summarizes all obtained results of developing domain decomposition methods for second order elliptic equations and biharmonic equations Conference of Information Technology Institute, Science and Technology Publisher, pp. 40-50, 2006.
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama