Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu Quốc tế năm 2008

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc tế
1 Mô hình hóa bài toán ô nhiếm khí quyến trên mạng nơ ron tế bào. Vũ  Đức Thái,   Phạm Thượng Cát Giới thiệu bài toán ô nhiễm khí quyển và áp dụng công nghệ mạng nơ ron tế bào để thiết kế chế tạo chip thực hiện giải phương trình đạo hàm riêng mô tả hiện tượng ô nhiễm khí quyển của  nguồn điểm phân tán. Kỷ yếu hội thảo quốc tế về điều khiển, tự động hóa, robotic và thị giác máy, Hà Nội, trang 1115-1118
Modelling Air pollution Problem by Cellular Neural Network, 2008 Vu Duc Thai, Pham Thuong Cat Introduce the appy of CNN technology in simulating to solve air pullution problems range in distributed pollutant source. Proceeding of ICARCV2008, Hanoi,
Page.1115-1118
2 Phục hồi ảnh đối xứng thời gian thực sử dụng mạng nơron tế bào Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát Bài viết này giới thiệu một thuật toán phục hồi phần bị mất hoặc bị che khuất của một ảnh 2D từ phần còn quan sát được qua trục đối xứng đứng của ảnh. Việc phối hợp hoạt động của các mảng CNN và các bộ DSP cho phép thực hiện nhiệm vụ với năng lực xử lý thời gian thực. Thuật toán này có thể được sử dụng như một thủ tục cơ sở trong thư viện các mẫu và thủ tục CNN. Thuật toán đã được kiểm nghiệm trên các ảnh bất kỳ cho kết quả tốt. Tuyển tập báo cáo hội thảo quốc tế về Điều khiển,  Robot, Tự động hoá và thị giác máy 2008 tại Hà Nội, trang 1128-1132 
Real-time Reconstruction of Symmetrical Image using Cellular Neural Network Pham Duc Long, Pham Thuong Cat A real-time algorithm to reconstruct a 2D vertically symmetrical image using a Cellular Neural Network (CNN) is proposed in this paper. The processing speed of the proposed algorithm on a CNN machine is much faster in comparison with that of algorithms running serially on a traditional digital computer. The proposed algorithm serves as a basic routine in CNN algorithms’ Library or can be used to reconstruct damaged or partially known 2D symmetrical images in real-time applications. The algorithm is tested on some images with good results. ICARCV 2008 HaNoi 3-2008, IEEE, pp.1128-1132.
3 Đặc trưng wavelet cảm thụ dùng cho nhận dạng tiếng nói hiệu quả với nhiễu, 2008 Phùng Trung Nghĩa, Nguyễn Quốc Trung Nghiên cứu này đề xuất một đặc trưng bền vững với nhiễu áp dụng cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt dùng biến đổi wavelet cảm thụ, thang âm Bark và các tham số năng lượng băng con wavelet. Phương pháp đề xuất được so sánh với phương pháp truyền thống dùng đặc trưng MFCC. Kết quả thục nghiệm cho thầy phương pháp để xuất hiệu quả với cả tiếng nói sạch và tiếng nói có nhiễu tiếng Việt. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế IEEE về truyền thông và điện tử, Hội An, Việt nam, tháng 6/2008, trang 258-261
The Perceptual Wavelet Feature for Noise Robust Vietnamese Speech Recognition, 2008 Phung Trung Nghia, Nguyen Quoc Trung This study proposed a novel noise robust speech feature for Vietnamese speech recognition based on the Bark scale, the Perceptual Wavelet Packet Transform (PWPT), the Wavelet sub-band Energy Parameters (WEP). This method was used in compare to the widely used MFCC feature recognizer. The experimental results show that our proposal is superior to the widely used MFCC feature for Vietnamese speech corpus with both clean and white noisy. Proceeding of the IEEE International Conference on Communications and Electronics (HUT-ICCE 2008), Hoi An, Vietnam, pp. 258 – 261, 6/2008
4 Một hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt nhanh, bền vững với nhiễu áp dụng cho điều khiển robot, 2008 Phùng Trung Nghĩa, Thái Quang Vinh Hầu hết các nghiên cứu về nhận dạng tiếng nói trên thế giới tập trung vào cải tiến nâng cao số lượng dữ liệu có thể nhận dạng. Trong các hệ thống điều khiển bằng tiếng nói thời gian thực, nhận dạng tiếng nói thông thường không cần bộ từ vựng lớn mà cần tốc độ thực thi nhanh cũng như ổn định với môi trường nhiễu hơn. Nghiên cứu này đề xuất một hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt bền vững với nhiễu dùng biến đổi wavelet áp dụng cho điều khiển robot. Các kết quả thực nghiệm mô hình điều khiển robot trên Matlab chứng tỏ phương pháp đề xuất hiệu quả hơi các phương pháp truyền thống với tiếng nói tiếng Việt trong môi trường sạch và có nhiễu trắng. Ngoài ra, chi phí tính toán của phương pháp đề xuất cũng nhỏ hơn các phương pháp truyền thống khác. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế IEEE về điều khiển, tự động hóa, robot và thị giác máy tính, trang 821-826, Hà Nội, Việt Nam, 11/2008.
A novel fast noise robust Vietnamese speech recognition applied for robot control,  2008  Phung Trung Nghia, Thai Quang Vinh Most of researches on speech recognition in the world concentrate on improving the large vocabulary of the corpus. In real-time robot control by speech commands, speech recognition is usually no need very large vocabulary but the fast implementation and the noise robust is prerequisite. This study proposes a novel fast noise robust wavelet-based Vietnamese speech recognition applied for robot control.  The experimental results of a robot control simulations built in MATLAB show that our proposal is superior to the other conventional speech recognizers for Vietnamese speech corpus with clean and white noisy speech. In addition, the computation cost of our proposal is much lower than the others. Proceeding of the IEEE International Conference on Control, Automation, Robotics and Computer Vision (ICARCV 2008), pp. 821-826, Ha Noi, Vietnam, 11/2008
5 Một bộ mã hóa tiếng nói băng rộng mới dựa vào biến đối wavelet, 2008 Phùng Trung Nghĩa, Đỗ Đình Cường, Phạm Việt Bình Có rất nhiều phương pháp và chuẩn mã hóa tiếng nói. Hầu hết sử dụng cho tiếng nói băng hẹp. Trong các hệ thống truyền thông đa phương tiện, mã hóa tiếng nói băng rộng đóng một vai trò quan trọng. Wavelet là một công cụ xử lý tín hiệu hiệu quả cho mã hóa tiếng nói. Các bộ mã hóa
wavelet truyền thống sử dụng ngưỡng toàn cục hoặc ngưỡng phụ thuộc băng con. Sử dụng mô hình cảm thụ âm thanh với các thuộc tính phụ thuộc thời gian và thuộc tính đồng thời trên miền thời gian, chúng ta có thể ước lượng ngưỡng nghe gần với khả năng cảm thụ âm của con người. Bài báo này trình bày một bộ mã hóa tiếng nói băng rộng dùng biến đổi wavelet gói kết hợp các mô hình che tiến, lùi và đồng thời trên miền thời gian. Bộ mã hóa cũng sử dụng kỹ thuật nén không tổn hao Huffman. Tốc độ bit tính được xấp xỉ 25 kbps trong khi vẫn giữ được chất lượng tiếng nói cảm thụ tốt với tiếng nói băng rộng đơn kênh tốc độ lấy mẫu 16 KHz.
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế IEEE Các công nghệ truyền thông tiên tiến, Hà Nội, tháng 10/2008, trang 349-352
A new wavelet-based wide band speech coder, 2008 Phung Trung Nghia, Do Dinh Cuong, Pham Viet Binh There are several methods and standards for speech coding.  Most of them are used for narrowband speech.  In multimedia communication systems, wideband speech coding plays an important role. Wavelet is an efficient signal processing tool for speech coding.  Conventional wavelet speech coders use wavelet global or sub-band dependent threshold to allocate bits in each sub-band. Using psychoacoustic model with temporal and simultaneous properties, we will be able to estimate the threshold close to human hearing.  
This paper presents a wavelet packet based wideband speech coding incorporating both backward temporal, forward temporal  and simultaneous masking models. The coder uses also Huffman  lossless compression. By applying this model we were calculated  the  bit  rate  results  of  approximately  25  kbps  while  preserving perceptual quality with single channel wide-band speech sampled at 16 KHz.
Proceeding of the IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC08), pp. 349-352, Hanoi, Vietnam, 10/2008.
6 Phân tích và phát hiện lưu lượng P2P trên mạng xương sống WIDE Vu Thanh Vinh, Pham Viet Binh, Nguyen Chan Hung Những ứng dụng P2P đang chiếm lưu lượng lớn trên mạng IP (Internet) gây ra ảnh hưởng đến QoS của dịch vụ khác. Bởi vậy, việc phát hiện lưu lượng P2P nhằm đưa ra những chinh sách phù hợp nâng cao hiệu năng của mạng là bài toán thực tế mà các ISP quan tâm. Bài báo này trình bày một thuật toán mới để phát hiện lưu lượng P2P dựa vào đặc trưng định thời luồng của gói tin. Kết quả cho thấy thuật toán mà tác giả đề xuất có hiệu suất phát hiện tăng gấp đôi so với thuật toán trước đây.  Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ ba về công nghệ và ứng dụng của hệ thống thông tin tính toán khắp nơi. ICUT -3 2008. pp 294-299
Analysis and identification of Peer-to-Peer traffic   in the WIDE backbone Vu Thanh Vinh, Binh Pham Viet, Hung Nguyen Chan Nowadays, P2P applications account for very high percentage of Internet traffic. As a result, P2P traffic identification is very important in network planning, security, QoS, etc. In particular, ISPs can utilize this data to adapt their policy in order to improve network performance. In this paper, we introduce a new method of P2P traffic identification base on flow timeout feature which can increase the accuracy of the identification process up to 100% in comparison with traditional methods. The experiments were performed base on trace data of WIDE (Widely Integrated Distributed Environment) backbone, the trans-Pacific backbone connect Japan and North America. Some characteristics of P2P traffic of today Internet are also analyzed and given in this study Proceedings of the 3rd International Conference on Ubiquitous Information Technologies and Appliction (ICUT -3), Ho Chi Minh, Vietnam, 2008. Pp 294-299