Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu Quốc tế năm 2009

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc tế
1 Giải phương trình Saint venant mô tả dòng chảy thủy lực sử dụng công nghệ mạng nơ ron tế bào. Vũ  Đức Thái, Phạm Thượng Cát Giới thiệu phương trình mô tả dòng chảy thủy lực và phương pháp giải sử dụng công nghệ mạng nơ ron tế bào. Việc phân tích xây dựng mô hình toán học và mô phỏng tính toán theo thuật toán CNN trên công cụ Matlab.  Hội thảo quốc tế về công nghệ cơ điện tử, ICMT2009, Cebu-Philippines, Tr. 61-65
Solving Saint venant Equation Describing an Open Hydraulic Channel Employing Cellular Neural Network Vu Duc Thai, Pham Thuong Cat  Propose the way using CNN for analysing mathematical model and solving water hydraulic equations. Then simulating in Matlab tools and evaluating results.  Proceeding of ICMT2009
(Cebu-Philippines)
page. 61-65
2 Giải phương trình Saint venant 2D sử dụng công nghệ CNN Vũ  Đức Thái, Phạm Thượng Cát Giới thiệu phương trình mô tả hệ thủy lực hai chiều và đề xuất phương pháp giải bằng công nghệ mạng nơ ron tế bào. Kỷ yếu hội thảo châu Á về điều khiển, ASCC2009, HongKong
Solving Two-Dimensional Saint venant Equation by Using Cellular Neural Network Vu Duc Thai, Pham Thuong Cat   Propose the shallow water equation and method using CNN for solving. Simulating algorithm in Matlab tools Proceeding of ASCC2009
(HongKong)
page. 1258-1263
3 Thiết kế chuẩn tài liệu lâm sàng cho bệnh án Y học cổ truyền Việt nam. Nguyen Hai Minh, Byoung-Kee Yi, Ilkon Kim. Bài báo này trình bày thiết kế chuẩn tài liệu lâm sàng dùng cho hồ sơ bệnh án Y học cổ truyền Việt nam. Thiết kế này được xây dựng dựa trên chuẩn tài liệu lâm sàng CDA for Common Document Types của tổ chức HL7. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng công nghệ thông trong Y tế, Nhà xuất bản KOSMI Hàn Quốc, trang 186. 
Design of Summary CDA for Vietnamese Traditional Medicine Nguyen Hai Minh, Byoung-Kee Yi, Ilkon Kim. The paper presents a design of summary report CDA  for Vietnamese Traditional Medicine based on CDA for Common Document Types (CDA4CDT). Proceeding of the Conference on Applications of Medical informatics, the Korean Society of Medical Informatics, pp 186.
4 Giảm nhiễu và tăng cường biên bằng mạng nơron tế bào khuếch tán phức phi tuyến Pham Duc Long, Pham Thuong Cat  Việc nghiên cứu mô hình các mô hình PDE (phương trình vi phân đạo hàm riêng) khuếch tán phức có ý nghĩa tiềm năng trong việc biểu diễn các quá trình phức tạp của thế giới thực và có rất nhiều công dụng trong thực tế. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một cấu trúc CNN - 2D hai lớp dùng cho việc giảm nhiễu và tìm biên trong xử lý ảnh bằng quá trình khuếch tán phi tuyến phức. Trong phần đầu của bài báo này, các PDEs phức và CNN được giới thiệu ngắn gọn. Phần thứ hai của bài báo quá trình khuếch tán phức tuyến tính được xem xét. Trong phần này, chúng tôi cũng đề xuất một mô hình CNN khuếch tán phức tuyến tính được sử dụng để tăng tốc độ xử lý ảnh giảm nhiễu kết hợp tìm biên đạt năng lực xử lý thời gian thực. Trong phần thứ ba của bài báo, chúng tôi đề xuất một mô hình CNN khuếch tán phức phi tuyến được áp dụng trong xử lý ảnh để tìm biên tăng cường kết hợp giảm nhiễu. Các mô phỏng được thể hiện trong phần 4 và cuối cùng là một số kết luận và dự kiến các công việc phát triển trong tương lai.  Tuyển tập báo cáo tại Hội thảo quốc tế về Điều khiển của Châu Á 2009 tại Hồng Kông, IEEE, trang 1509-1514.
Image Ramp Edge Enhancing and Denoising by Complex Nonlinear Diffusion Using Cellular Neural Network. Pham Duc Long, Pham Thuong Cat The studying models of complex diffusion PDEs have potential meaning in representing a sophisticated process of real world and have a lot of use in practice. In this paper we propose a two layer CNN - 2D structure for image edge enhancing and denoising by complex nonlinear diffusion. In the first part of this paper, complex PDEs and CNN's architectures are briefly presented. In the second part the complex linear diffusion is considered. In this part we also presented a CNN model that is used for speeding up the solving of complex linear diffusion PDE in real time. In the third part, an image processing method for enhancing ramp edge and denoising by complex nonlinear diffusion CNN is given. Simulations are demonstrated in part 4 and finally some conclusions and future works are summarized. Proceeding of ASCC2009 Hong Kong, IEEE, pp. 1509-1514.
5 Phương pháp mô phỏng chất liệu tóc trong thực tế ảo và ứng dụng  Nguyễn Văn Huân, Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình Bài viết này đề xuất một cách tiếp cận về cơ sở mô phỏng tóc trên NURBS. Để đảm bảo thời gian hoạt động và thực tế của sợi tóc, một nhóm các tác giả trước một cách tiếp cận mới trong cơ sở mô phỏng tóc trên phương pháp nội suy 3D và phát hiện va chạm giữa các sợi tóc và cơ sở đầu vào quả cầu hình elip. Kỷ yếu hội thảo châu Á lần thứ 7 về điều khiển, 541-546, 2009.
A hair material simulation approach in Virtual reality and application Nguyen Van Huan, Do Nang Toan, Pham Viet Binh This paper proposed an approach about the basis of simulated hair on NURBS. To ensure uptime and reality of hair, a group of authors front of a new approach   in hair simulation facility on 3D interpolation method   and collision detection between hairs and basis of input of elliptical sphere Proceedings of the 7th Asian Control Conference,541-546, 2009.
6 Tạo và sửa chữa một mảng da đầu có tóc dạng 3D trong xây dựng các mô hình và mô phỏng tóc  Nguyễn Văn Huân, Đỗ Năng Toàn Một giai đoạn quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống mô phỏng vật liệu tóc là mô hình xây dựng. Bởi vì xây dựng hiệu ứng mô hình về vật chất cho mô hình mô phỏng thực tế chất lượng, không gian lưu trữ, .. bên cạnh đó, sau khi mô hình tóc nguyên liệu được xây dựng, chúng ta cần để mô phỏng các mô hình vật liệu để nó có đảm bảo về chất lượng, khả năng điều khiển mô hình. Bài viết đề xuất một số kỹ thuật tóc mô hình vật liệu dựa trên suy morphing 3D kết hợp với da đầu sửa chữa kỹ thuật 3D hình học (Ghim ẩn kỹ thuật và kỹ thuật thư giãn bề mặt), trên cơ sở mô hình được xây dựng, chúng tôi đề xuất kỹ thuật tóc mô phỏng vật liệu trên cơ sở cập nhật kiểm soát điểm trên các mô hình, xây dựng mô hình vật liệu tóc để đảm bảo chất lượng, để sửa chữa rối loạn sợi lông và giải quyết sự biến dạng trong quá trình nội suy và mô phỏng. Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai về xử lý ảnh và tín hiệu, Tr 705-710, 2009.
Morphing and Repairing a 3D Scalp Geometry in Building Hair Models and Simulation Nguyen Van Huan, Do Nang Toan An important stage in building a simulation system hair material is model building. Because construction model effect of material for realistic simulation model is quality, storage, space... besides, after the hair materials model is built, we need to simulate the materials model so that it can ensure quality, the ability to control model. This paper proposed some techniques of hair materials models based on morphing 3D combined with scalp repair by 3D geometry techniques(techniques of Pushpin and relaxation techniques for surface), based on model is built, we propose techniques of hair materials simulation based materials  based on  updated control the  points on the model. 2nd International Congress on Image and Signal Processing. 705-710, 2009.
7 Một nghiên cứu về đánh giá đặc trưng của lưu lượng P2P trên mạng xương sống WIDE Vu Thanh Vinh, Kensuke Fukura, Nguyen Chan Hung, Pham Viet Binh, Ngo Hoang Giang Bài báo trình bày thuật toán kết hợp đặc tưng tĩnh, đặc trưng động và đặc trưng định thời gói tin để nâng cao hiệu suất nhận dạng lưu lượng P2P trên mạng WIDE. Đồng thời, bài báo đánh giá một số đặc trưng của lưu lượng P2P để từ đó làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về phát hiện và nhận dạng lưu lượng P2P. Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 6 về công nghệ công nghệ thông tin và ứng dụng.ICITA 2009. Pg 286-291
A study on P2P traffic characteristic evaluation in the WIDE backbone Vu Thanh Vinh, Kensuke Fukura, Nguyen Chan Hung, Pham Viet Binh, Ngo Hoang Giang In recently years, due to the increasing popularity of peer to peer (P2P) applications, such as P2P file sharing and P2P multimedia applications, P2P traffic accounts for a very high percentage of Internet traffic. As a result, P2P traffic identification is very important in network planning, security, QoS, etc. However, current P2P applications have the ability to disguise their existence through the use of arbitrary ports or payload encryption. Thus, using only payload method or statistics method is not effective for identification of P2P traffic. To increase the accuracy of P2P traffic identification, we have developed the new method which combines Port method with Payload method and flow Timeout feature, namely PPT. Our method can increase the P2P traffic detection process up to 100% in comparison with traditional methods. Using the new method, we evaluate the characteristics of P2P traffic in the WIDE (Widely Integrated Distributed Environment) backbone, the trans-Pacific backbone connect Japan and North America. Proceedings of 6th International Conference on Information Technology and Aplications, Ha Noi, Viet Nam, 11/2009. Pp 286-291
8 Nâng cao hiệu năng của thuật toán Chord trong điều kiện mạng có độ ổn định thấp Giang Ngo Hoang, Hung Nguyen Chan, Vinh Vu Thanh, Khang Nguyen Van, Thu Le thi Xuan, Thang Nguyen Manh Các DHTs trong mạng P2P hoạt động hiệu quả trong môi trường có dây bởi các nút mạng có đặc điểm là churn rate thấp. Tuy nhiên, khi hoạt động trong môi trường không dây với đặc điểm các nút có churn rate cao. Do đó, hiệu năng của DHTs rất thấp. Bài báo trình bày thuật toán nâng cao hiệu năng thuật toán Chord DHT trong điều kiện churn rate cao. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng thuật toán của tác giả nâng cao được hiệu năng so với thuật toán Chord DHT trước đây. Kỷ yếu hội thảo quốc thế về công nghệ truyền thông tiên tiến.ACT2009 pg 191-196
Performance improvement of Chord, Distributed Hash Table under high churn rate  Giang Ngo Hoang, Hung Nguyen Chan, Vinh Vu Thanh, Khang Nguyen Van, Thu Le thi Xuan, Thang Nguyen Manh Structured peer-to-peer (P2P) networks is becoming popular for their advantages of high scalability and good performance. These networks are based on the Distributed Hash Tale or DHT mechanism to establish and maintain a certain topology. However, while adopting structured P2P network for wireless environment, one have to deal with the phenomenon of frequent join and leave of mobile nodes, namely churn. In this study, we focus on modification of Chord, a well-known DHT protocol, in order to improve its performance under high churn rate. We adopt the atomic ring maintenance mechanism to mitigate the effect of churn over lookup consistency and successfully implement this mechanism in OverSim simulator. Our simulation showed significant performance improvement of the modified Chord protocol under high churn rate in wireless environments. Proceedings of International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hai Phong, Viet Nam, ACT 2009. Pp 191-196

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu Quốc tế năm 2009

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc tế
1 Giải phương trình Saint venant mô tả dòng chảy thủy lực sử dụng công nghệ mạng nơ ron tế bào. Vũ  Đức Thái, Phạm Thượng Cát Giới thiệu phương trình mô tả dòng chảy thủy lực và phương pháp giải sử dụng công nghệ mạng nơ ron tế bào. Việc phân tích xây dựng mô hình toán học và mô phỏng tính toán theo thuật toán CNN trên công cụ Matlab.  Hội thảo quốc tế về công nghệ cơ điện tử, ICMT2009, Cebu-Philippines, Tr. 61-65
Solving Saint venant Equation Describing an Open Hydraulic Channel Employing Cellular Neural Network Vu Duc Thai, Pham Thuong Cat  Propose the way using CNN for analysing mathematical model and solving water hydraulic equations. Then simulating in Matlab tools and evaluating results.  Proceeding of ICMT2009
(Cebu-Philippines)
page. 61-65
2 Giải phương trình Saint venant 2D sử dụng công nghệ CNN Vũ  Đức Thái, Phạm Thượng Cát Giới thiệu phương trình mô tả hệ thủy lực hai chiều và đề xuất phương pháp giải bằng công nghệ mạng nơ ron tế bào. Kỷ yếu hội thảo châu Á về điều khiển, ASCC2009, HongKong
Solving Two-Dimensional Saint venant Equation by Using Cellular Neural Network Vu Duc Thai, Pham Thuong Cat   Propose the shallow water equation and method using CNN for solving. Simulating algorithm in Matlab tools Proceeding of ASCC2009
(HongKong)
page. 1258-1263
3 Thiết kế chuẩn tài liệu lâm sàng cho bệnh án Y học cổ truyền Việt nam. Nguyen Hai Minh, Byoung-Kee Yi, Ilkon Kim. Bài báo này trình bày thiết kế chuẩn tài liệu lâm sàng dùng cho hồ sơ bệnh án Y học cổ truyền Việt nam. Thiết kế này được xây dựng dựa trên chuẩn tài liệu lâm sàng CDA for Common Document Types của tổ chức HL7. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng công nghệ thông trong Y tế, Nhà xuất bản KOSMI Hàn Quốc, trang 186. 
Design of Summary CDA for Vietnamese Traditional Medicine Nguyen Hai Minh, Byoung-Kee Yi, Ilkon Kim. The paper presents a design of summary report CDA  for Vietnamese Traditional Medicine based on CDA for Common Document Types (CDA4CDT). Proceeding of the Conference on Applications of Medical informatics, the Korean Society of Medical Informatics, pp 186.
4 Giảm nhiễu và tăng cường biên bằng mạng nơron tế bào khuếch tán phức phi tuyến Pham Duc Long, Pham Thuong Cat  Việc nghiên cứu mô hình các mô hình PDE (phương trình vi phân đạo hàm riêng) khuếch tán phức có ý nghĩa tiềm năng trong việc biểu diễn các quá trình phức tạp của thế giới thực và có rất nhiều công dụng trong thực tế. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một cấu trúc CNN - 2D hai lớp dùng cho việc giảm nhiễu và tìm biên trong xử lý ảnh bằng quá trình khuếch tán phi tuyến phức. Trong phần đầu của bài báo này, các PDEs phức và CNN được giới thiệu ngắn gọn. Phần thứ hai của bài báo quá trình khuếch tán phức tuyến tính được xem xét. Trong phần này, chúng tôi cũng đề xuất một mô hình CNN khuếch tán phức tuyến tính được sử dụng để tăng tốc độ xử lý ảnh giảm nhiễu kết hợp tìm biên đạt năng lực xử lý thời gian thực. Trong phần thứ ba của bài báo, chúng tôi đề xuất một mô hình CNN khuếch tán phức phi tuyến được áp dụng trong xử lý ảnh để tìm biên tăng cường kết hợp giảm nhiễu. Các mô phỏng được thể hiện trong phần 4 và cuối cùng là một số kết luận và dự kiến các công việc phát triển trong tương lai.  Tuyển tập báo cáo tại Hội thảo quốc tế về Điều khiển của Châu Á 2009 tại Hồng Kông, IEEE, trang 1509-1514.
Image Ramp Edge Enhancing and Denoising by Complex Nonlinear Diffusion Using Cellular Neural Network. Pham Duc Long, Pham Thuong Cat The studying models of complex diffusion PDEs have potential meaning in representing a sophisticated process of real world and have a lot of use in practice. In this paper we propose a two layer CNN - 2D structure for image edge enhancing and denoising by complex nonlinear diffusion. In the first part of this paper, complex PDEs and CNN's architectures are briefly presented. In the second part the complex linear diffusion is considered. In this part we also presented a CNN model that is used for speeding up the solving of complex linear diffusion PDE in real time. In the third part, an image processing method for enhancing ramp edge and denoising by complex nonlinear diffusion CNN is given. Simulations are demonstrated in part 4 and finally some conclusions and future works are summarized. Proceeding of ASCC2009 Hong Kong, IEEE, pp. 1509-1514.
5 Phương pháp mô phỏng chất liệu tóc trong thực tế ảo và ứng dụng  Nguyễn Văn Huân, Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình Bài viết này đề xuất một cách tiếp cận về cơ sở mô phỏng tóc trên NURBS. Để đảm bảo thời gian hoạt động và thực tế của sợi tóc, một nhóm các tác giả trước một cách tiếp cận mới trong cơ sở mô phỏng tóc trên phương pháp nội suy 3D và phát hiện va chạm giữa các sợi tóc và cơ sở đầu vào quả cầu hình elip. Kỷ yếu hội thảo châu Á lần thứ 7 về điều khiển, 541-546, 2009.
A hair material simulation approach in Virtual reality and application Nguyen Van Huan, Do Nang Toan, Pham Viet Binh This paper proposed an approach about the basis of simulated hair on NURBS. To ensure uptime and reality of hair, a group of authors front of a new approach   in hair simulation facility on 3D interpolation method   and collision detection between hairs and basis of input of elliptical sphere Proceedings of the 7th Asian Control Conference,541-546, 2009.
6 Tạo và sửa chữa một mảng da đầu có tóc dạng 3D trong xây dựng các mô hình và mô phỏng tóc  Nguyễn Văn Huân, Đỗ Năng Toàn Một giai đoạn quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống mô phỏng vật liệu tóc là mô hình xây dựng. Bởi vì xây dựng hiệu ứng mô hình về vật chất cho mô hình mô phỏng thực tế chất lượng, không gian lưu trữ, .. bên cạnh đó, sau khi mô hình tóc nguyên liệu được xây dựng, chúng ta cần để mô phỏng các mô hình vật liệu để nó có đảm bảo về chất lượng, khả năng điều khiển mô hình. Bài viết đề xuất một số kỹ thuật tóc mô hình vật liệu dựa trên suy morphing 3D kết hợp với da đầu sửa chữa kỹ thuật 3D hình học (Ghim ẩn kỹ thuật và kỹ thuật thư giãn bề mặt), trên cơ sở mô hình được xây dựng, chúng tôi đề xuất kỹ thuật tóc mô phỏng vật liệu trên cơ sở cập nhật kiểm soát điểm trên các mô hình, xây dựng mô hình vật liệu tóc để đảm bảo chất lượng, để sửa chữa rối loạn sợi lông và giải quyết sự biến dạng trong quá trình nội suy và mô phỏng. Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai về xử lý ảnh và tín hiệu, Tr 705-710, 2009.
Morphing and Repairing a 3D Scalp Geometry in Building Hair Models and Simulation Nguyen Van Huan, Do Nang Toan An important stage in building a simulation system hair material is model building. Because construction model effect of material for realistic simulation model is quality, storage, space... besides, after the hair materials model is built, we need to simulate the materials model so that it can ensure quality, the ability to control model. This paper proposed some techniques of hair materials models based on morphing 3D combined with scalp repair by 3D geometry techniques(techniques of Pushpin and relaxation techniques for surface), based on model is built, we propose techniques of hair materials simulation based materials  based on  updated control the  points on the model. 2nd International Congress on Image and Signal Processing. 705-710, 2009.
7 Một nghiên cứu về đánh giá đặc trưng của lưu lượng P2P trên mạng xương sống WIDE Vu Thanh Vinh, Kensuke Fukura, Nguyen Chan Hung, Pham Viet Binh, Ngo Hoang Giang Bài báo trình bày thuật toán kết hợp đặc tưng tĩnh, đặc trưng động và đặc trưng định thời gói tin để nâng cao hiệu suất nhận dạng lưu lượng P2P trên mạng WIDE. Đồng thời, bài báo đánh giá một số đặc trưng của lưu lượng P2P để từ đó làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về phát hiện và nhận dạng lưu lượng P2P. Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 6 về công nghệ công nghệ thông tin và ứng dụng.ICITA 2009. Pg 286-291
A study on P2P traffic characteristic evaluation in the WIDE backbone Vu Thanh Vinh, Kensuke Fukura, Nguyen Chan Hung, Pham Viet Binh, Ngo Hoang Giang In recently years, due to the increasing popularity of peer to peer (P2P) applications, such as P2P file sharing and P2P multimedia applications, P2P traffic accounts for a very high percentage of Internet traffic. As a result, P2P traffic identification is very important in network planning, security, QoS, etc. However, current P2P applications have the ability to disguise their existence through the use of arbitrary ports or payload encryption. Thus, using only payload method or statistics method is not effective for identification of P2P traffic. To increase the accuracy of P2P traffic identification, we have developed the new method which combines Port method with Payload method and flow Timeout feature, namely PPT. Our method can increase the P2P traffic detection process up to 100% in comparison with traditional methods. Using the new method, we evaluate the characteristics of P2P traffic in the WIDE (Widely Integrated Distributed Environment) backbone, the trans-Pacific backbone connect Japan and North America. Proceedings of 6th International Conference on Information Technology and Aplications, Ha Noi, Viet Nam, 11/2009. Pp 286-291
8 Nâng cao hiệu năng của thuật toán Chord trong điều kiện mạng có độ ổn định thấp Giang Ngo Hoang, Hung Nguyen Chan, Vinh Vu Thanh, Khang Nguyen Van, Thu Le thi Xuan, Thang Nguyen Manh Các DHTs trong mạng P2P hoạt động hiệu quả trong môi trường có dây bởi các nút mạng có đặc điểm là churn rate thấp. Tuy nhiên, khi hoạt động trong môi trường không dây với đặc điểm các nút có churn rate cao. Do đó, hiệu năng của DHTs rất thấp. Bài báo trình bày thuật toán nâng cao hiệu năng thuật toán Chord DHT trong điều kiện churn rate cao. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng thuật toán của tác giả nâng cao được hiệu năng so với thuật toán Chord DHT trước đây. Kỷ yếu hội thảo quốc thế về công nghệ truyền thông tiên tiến.ACT2009 pg 191-196
Performance improvement of Chord, Distributed Hash Table under high churn rate  Giang Ngo Hoang, Hung Nguyen Chan, Vinh Vu Thanh, Khang Nguyen Van, Thu Le thi Xuan, Thang Nguyen Manh Structured peer-to-peer (P2P) networks is becoming popular for their advantages of high scalability and good performance. These networks are based on the Distributed Hash Tale or DHT mechanism to establish and maintain a certain topology. However, while adopting structured P2P network for wireless environment, one have to deal with the phenomenon of frequent join and leave of mobile nodes, namely churn. In this study, we focus on modification of Chord, a well-known DHT protocol, in order to improve its performance under high churn rate. We adopt the atomic ring maintenance mechanism to mitigate the effect of churn over lookup consistency and successfully implement this mechanism in OverSim simulator. Our simulation showed significant performance improvement of the modified Chord protocol under high churn rate in wireless environments. Proceedings of International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hai Phong, Viet Nam, ACT 2009. Pp 191-196
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama