Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu Quốc tế năm 2010

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc tế
1 Sự tương đương và ổn định của mạng CNN giải phương trình Saint venant 1D Vũ  Đức Thái, Phạm Thượng Cát Thiết kế kiến trúc mạng nơ ron tế bào hai lớp thực thi giải phương trình Saint venant 1D, chứng minh sự tương đương và ổn định của mô hình thiết kế. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế IEEE về điều khiển, tự động hóa, robot và thị giác máy tính, trang 704-709, Singapore.
Equivalence and Stability of  Two-layer Cellular Neural Network Solving  Vu Duc Thai, Pham Thuong Cat Design and prove the stability and similarity between oringal mathematical and CNN model  Proceeding of ICARCV2010 (Singapore), Tr. 704-709
2 Hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu Bảo hiểm y tế của Việt Nam. Nguyễn Hải Minh, Hangchan Kim, Byoung-Kee Yi, Il Kon Kim, Yun Sik Kwak Bài báo này đề xuất một mô hình thiết kế hệ thống trao đổi tài liệu bệnh án, dùng trong thanh toán bảo hiểm giữa Bảo hiểm xã hội và các cơ sở y tế. Hệ thống này hỗ trợ trao đổi trực tuyến và quản lý, giám sát bệnh nhân trong quá trình sử dụng thẻ bảo hiểm realtime. Kỷ yếu hội nghị quốc tế về Ứng dụng công nghệ thông tin trong Y học, CJKMI 2010, pp 73:74.
Health Insurance Document Exchange System in Vietnam Nguyen Hai Minh, Hangchan Kim, Byoung-Kee Yi, Il Kon Kim, Yun Sik Kwak We propose a design for a system to support exchange of relevant clinical documents between healthcare providers and health insurance agencies based on international standards with Vietnam-specific considerations. Proceedings of the international conference CJKMI 2010 on Japan, pp 73:74.
3 Trường vector trong việc thể hiện các kiểu tóc  Nguyễn Văn Huân, Đỗ Năng Toàn Xây dựng mô hình tóc và thể hiện kiểu tóc là giai đoạn quan trọng trong một hệ thống mô phỏng của con người ảo. Vì vậy, để xây dựng một hệ thống mô phỏng đảm bảo chất lượng, đề xuất một giải pháp hiệu quả là một vấn đề quan trọng. Bài viết trình bày một ứng dụng vector lĩnh vực trong xây dựng các mô hình tóc và kiểu tóc thể hiện, bằng cách sử dụng các lĩnh vực vector sẽ cho phép để thể hiện các kiểu tóc khác nhau và tạo ra chúng nhanh chóng, đảm bảo chất lượng, và nó không khái quát tóc gần. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về Công nghệ Thông tin- ICACC, trang 541 – 546, 2010
Vector Fields in Expressing Hairstyles  Nguyen Van Huan, Do Nang Toan Build up a hairs model and hairs style is the most important period in a virtual human simulation system. So, to build a ensured quality simulation system, propose a effective solution is very important. This article talking about a static vector area application in bulding hairs models and hairs style by using area vector will allow to display different hairs style and rapid created, ensured quality and general. The 2nd IEEE International Conference on Advanced Computer Control –ICACC 2010, 541-546,  2010.
4 Nâng cao hiệu quả khôi phục tiếng nói thu tại các điểm trên cơ thể trong môi trường có nhiễu dùng lược đồ dự đoán tuyến tính, 2010 Phùng Trung Nghĩa, Masashi UNOKI, Masato AKAGI  Trong bài báo này, một phương pháp sử dụng mô hình Gaussian được sử dụng thay thế SRN. Phương pháp ước lượng hệ số dư LP cũng được đề xuất. Chúng tôi sau đó đã khảo sát xem các phương pháp khôi phục tiếng nói BC trong môi trường nhiều như thế nào. Các kết quả đánh giá khách quan và chủ quan cho thấy phương pháp dùng GMM hiệu quả hơn dùng SRN, cả hai phương pháp đều cải tiến chất lượng tiếng nói và độ hiểu của tiếng nói trong môi trường sạch và có nhiều nhiễu. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế châu Á – Thái Bình Dương về xử lý thông tin, tín hiệu, phiên dành cho sinh viên, trang 10, 12/2010, Singapore
Improving Bone-Conducted Speech Restoration in noisy environment based on LP scheme, 2010  . Phung Trung Nghia, Masashi UNOKI, Masato AKAGI The restoration of bone-conducted (BC) speech is a very important issue for robust speech communication in extremely noisy environments. In our previous studies, we proposed a blind restoration method based on linear prediction (LP) scheme with a prediction method based on the simple recurrent neural network (SRN). However, SRN-based prediction is not suitable for training with the large corpus, which is necessary for real applications. The over-training problem of SRN makes difficult to train various kinds of BC speech in one session.
In addition, it is difficult to adapt the SRN model to BC in unkown noisy environment. in order to build the open dataset BC speech restoration. Thus, in this paper, a prediction method based on the Gaussian mixture model (GMM) was used instead of SRN. A method for estimating the LP residual ratio was also proposed. We then investigate whether how the proposed method works to restore BC speech in high noisy environments. Objective and subjective evaluations were carried out to evaluate the improvements in sound quality and intelligibility of the restored speech. The results revealed that our proposed method
LSF-GMM outperforms the previous LSF-SRN and both of the two LP-scheme-based methods can adequately improve the voice quality and intelligibility of BC speech, in clean and high noisy environments
Proceeding of the APSIPA 2010, Student Section, p. 10, Dec, Singapore 2010.
5 Điều khiển động cơ ba pha sử dụng mạng nơ ron nhân tạo Phạm Thượng Cát, Lê Hùng Linh, Phạm Minh Tuấn Báo cáo này đề xuất một phương pháp điều khiển tốc độ động cơ sử dụng mạng nơron nhân tạo với thuật học on-line để bù các đại lượng bất định trong mô hình động lực của động cơ xoay chiều. Độ ổn định tiệm cận toàn cục của hệ thống điều khiển sử dụng mạng nơron được chứng minh chặt chẽ bằng phương pháp ổn định Lyapunov. Một số kết quả mô phỏng trên Matlab được giới thiệu để kiểm chứng tính đúng đắn của phương pháp đề xuất. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về Điều khiển và tự động hóa, Trung Quốc,6-2010, trang 832-836
Speed Control of 3-Phase Asynchronous Motor Using Artificial Neural Network Pham Thuong Cat, Le Hung Linh, Pham Minh Tuan   Speed control of an alternating current (AC) motor has been one of the difficult control problems. Many approaches have been proposed to solve these problems. In this paper, a speed control method is proposed using artificial neural network (ANN) with an online self-learning algorithm to compensate uncertain parameters in the dynamics model of AC motor. The global asymptotic stability of the control system is proved using Lyapunov stability method. Simulation results on MATLAB show the reliability and accuracy of the proposed method.  2010 8th IEEE International on Control and Automation Xiamen, China, June 9-11,2010. p832-p836
6 Nâng cao tỉ lệ tìm kiếm thành công của thuật toán Chord trong môi trường truyền thông không dây Nguyễn Chấn Hưng, Vũ  Thành Vinh, Ngô Hoàng Giang Trong môi trường không dây, các nút có đặc điểm tham gia vào mạng trong thời gian ngắn. Điều này ảnh hướng đến topology của DHTs và gây ra việc tìm kiếm bị sai. Bài báo trình bày cơ chế duy trì vòng dùng cơ chế khóa. Kết quả mô phỏng thấy rằng hiệu năng tìm kiếm đã tăng lên đang kể. Ngoài ra, bài báo đánh giá độ tương quan giữa giữa tỷ lệ tìm kiếm thành công, kích cỡ mạng và churn rate. Kỷ yếu hội thảo quốc tế về công nghệ truyền thông tiến tiến, Ho Chi Minh, Viet Nam, 2010, tr 119-126
Improvement of successful lookup ratio of Chord Distributed Hash Tables (DHTs) in wireless communication environment Nguyen Chan Hung, Vu Thanh Vinh, Ngo Hoang Giang One of the most critical problems of peer to peer (P2P) multimedia applications is the effect of churn to the efficiency of locating data items, which is a fundamental function of P2P networks. Especially, when P2P network extends to the mobile environment, churn effect may heavily affect the whole network and disrupt normal service. In this paper, we adapt a mechanism named atomic ring maintenance for Chord DHT to mitigate the effect of churn. By implementing two mechanisms: 1) a new locking mechanism to ensure the stability of neighbor nodes and eliminate concurrent joining and 2) modifying the pointer stabilization process, we try to mitigate the inconsistency of node pointers to increase DHT performance. Simulation results show significant improvement in successful ratio of lookups for modified Chord protocol in high churn condition while latency of successful lookups is as good as that in basic Chord. We also observed the phenomenon of topology partitioning under churn and investigate the correlation between successful lookup ratio and network size and churn rate. Proceedings of International Conference on Advanced Technologies for Communications, Ho Chi Minh, Viet Nam, 2010, pg 119-126.

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên kỷ yếu Quốc tế năm 2010

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Kỷ yếu cấp Quốc tế
1 Sự tương đương và ổn định của mạng CNN giải phương trình Saint venant 1D Vũ  Đức Thái, Phạm Thượng Cát Thiết kế kiến trúc mạng nơ ron tế bào hai lớp thực thi giải phương trình Saint venant 1D, chứng minh sự tương đương và ổn định của mô hình thiết kế. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế IEEE về điều khiển, tự động hóa, robot và thị giác máy tính, trang 704-709, Singapore.
Equivalence and Stability of  Two-layer Cellular Neural Network Solving  Vu Duc Thai, Pham Thuong Cat Design and prove the stability and similarity between oringal mathematical and CNN model  Proceeding of ICARCV2010 (Singapore), Tr. 704-709
2 Hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu Bảo hiểm y tế của Việt Nam. Nguyễn Hải Minh, Hangchan Kim, Byoung-Kee Yi, Il Kon Kim, Yun Sik Kwak Bài báo này đề xuất một mô hình thiết kế hệ thống trao đổi tài liệu bệnh án, dùng trong thanh toán bảo hiểm giữa Bảo hiểm xã hội và các cơ sở y tế. Hệ thống này hỗ trợ trao đổi trực tuyến và quản lý, giám sát bệnh nhân trong quá trình sử dụng thẻ bảo hiểm realtime. Kỷ yếu hội nghị quốc tế về Ứng dụng công nghệ thông tin trong Y học, CJKMI 2010, pp 73:74.
Health Insurance Document Exchange System in Vietnam Nguyen Hai Minh, Hangchan Kim, Byoung-Kee Yi, Il Kon Kim, Yun Sik Kwak We propose a design for a system to support exchange of relevant clinical documents between healthcare providers and health insurance agencies based on international standards with Vietnam-specific considerations. Proceedings of the international conference CJKMI 2010 on Japan, pp 73:74.
3 Trường vector trong việc thể hiện các kiểu tóc  Nguyễn Văn Huân, Đỗ Năng Toàn Xây dựng mô hình tóc và thể hiện kiểu tóc là giai đoạn quan trọng trong một hệ thống mô phỏng của con người ảo. Vì vậy, để xây dựng một hệ thống mô phỏng đảm bảo chất lượng, đề xuất một giải pháp hiệu quả là một vấn đề quan trọng. Bài viết trình bày một ứng dụng vector lĩnh vực trong xây dựng các mô hình tóc và kiểu tóc thể hiện, bằng cách sử dụng các lĩnh vực vector sẽ cho phép để thể hiện các kiểu tóc khác nhau và tạo ra chúng nhanh chóng, đảm bảo chất lượng, và nó không khái quát tóc gần. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về Công nghệ Thông tin- ICACC, trang 541 – 546, 2010
Vector Fields in Expressing Hairstyles  Nguyen Van Huan, Do Nang Toan Build up a hairs model and hairs style is the most important period in a virtual human simulation system. So, to build a ensured quality simulation system, propose a effective solution is very important. This article talking about a static vector area application in bulding hairs models and hairs style by using area vector will allow to display different hairs style and rapid created, ensured quality and general. The 2nd IEEE International Conference on Advanced Computer Control –ICACC 2010, 541-546,  2010.
4 Nâng cao hiệu quả khôi phục tiếng nói thu tại các điểm trên cơ thể trong môi trường có nhiễu dùng lược đồ dự đoán tuyến tính, 2010 Phùng Trung Nghĩa, Masashi UNOKI, Masato AKAGI  Trong bài báo này, một phương pháp sử dụng mô hình Gaussian được sử dụng thay thế SRN. Phương pháp ước lượng hệ số dư LP cũng được đề xuất. Chúng tôi sau đó đã khảo sát xem các phương pháp khôi phục tiếng nói BC trong môi trường nhiều như thế nào. Các kết quả đánh giá khách quan và chủ quan cho thấy phương pháp dùng GMM hiệu quả hơn dùng SRN, cả hai phương pháp đều cải tiến chất lượng tiếng nói và độ hiểu của tiếng nói trong môi trường sạch và có nhiều nhiễu. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế châu Á – Thái Bình Dương về xử lý thông tin, tín hiệu, phiên dành cho sinh viên, trang 10, 12/2010, Singapore
Improving Bone-Conducted Speech Restoration in noisy environment based on LP scheme, 2010  . Phung Trung Nghia, Masashi UNOKI, Masato AKAGI The restoration of bone-conducted (BC) speech is a very important issue for robust speech communication in extremely noisy environments. In our previous studies, we proposed a blind restoration method based on linear prediction (LP) scheme with a prediction method based on the simple recurrent neural network (SRN). However, SRN-based prediction is not suitable for training with the large corpus, which is necessary for real applications. The over-training problem of SRN makes difficult to train various kinds of BC speech in one session.
In addition, it is difficult to adapt the SRN model to BC in unkown noisy environment. in order to build the open dataset BC speech restoration. Thus, in this paper, a prediction method based on the Gaussian mixture model (GMM) was used instead of SRN. A method for estimating the LP residual ratio was also proposed. We then investigate whether how the proposed method works to restore BC speech in high noisy environments. Objective and subjective evaluations were carried out to evaluate the improvements in sound quality and intelligibility of the restored speech. The results revealed that our proposed method
LSF-GMM outperforms the previous LSF-SRN and both of the two LP-scheme-based methods can adequately improve the voice quality and intelligibility of BC speech, in clean and high noisy environments
Proceeding of the APSIPA 2010, Student Section, p. 10, Dec, Singapore 2010.
5 Điều khiển động cơ ba pha sử dụng mạng nơ ron nhân tạo Phạm Thượng Cát, Lê Hùng Linh, Phạm Minh Tuấn Báo cáo này đề xuất một phương pháp điều khiển tốc độ động cơ sử dụng mạng nơron nhân tạo với thuật học on-line để bù các đại lượng bất định trong mô hình động lực của động cơ xoay chiều. Độ ổn định tiệm cận toàn cục của hệ thống điều khiển sử dụng mạng nơron được chứng minh chặt chẽ bằng phương pháp ổn định Lyapunov. Một số kết quả mô phỏng trên Matlab được giới thiệu để kiểm chứng tính đúng đắn của phương pháp đề xuất. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về Điều khiển và tự động hóa, Trung Quốc,6-2010, trang 832-836
Speed Control of 3-Phase Asynchronous Motor Using Artificial Neural Network Pham Thuong Cat, Le Hung Linh, Pham Minh Tuan   Speed control of an alternating current (AC) motor has been one of the difficult control problems. Many approaches have been proposed to solve these problems. In this paper, a speed control method is proposed using artificial neural network (ANN) with an online self-learning algorithm to compensate uncertain parameters in the dynamics model of AC motor. The global asymptotic stability of the control system is proved using Lyapunov stability method. Simulation results on MATLAB show the reliability and accuracy of the proposed method.  2010 8th IEEE International on Control and Automation Xiamen, China, June 9-11,2010. p832-p836
6 Nâng cao tỉ lệ tìm kiếm thành công của thuật toán Chord trong môi trường truyền thông không dây Nguyễn Chấn Hưng, Vũ  Thành Vinh, Ngô Hoàng Giang Trong môi trường không dây, các nút có đặc điểm tham gia vào mạng trong thời gian ngắn. Điều này ảnh hướng đến topology của DHTs và gây ra việc tìm kiếm bị sai. Bài báo trình bày cơ chế duy trì vòng dùng cơ chế khóa. Kết quả mô phỏng thấy rằng hiệu năng tìm kiếm đã tăng lên đang kể. Ngoài ra, bài báo đánh giá độ tương quan giữa giữa tỷ lệ tìm kiếm thành công, kích cỡ mạng và churn rate. Kỷ yếu hội thảo quốc tế về công nghệ truyền thông tiến tiến, Ho Chi Minh, Viet Nam, 2010, tr 119-126
Improvement of successful lookup ratio of Chord Distributed Hash Tables (DHTs) in wireless communication environment Nguyen Chan Hung, Vu Thanh Vinh, Ngo Hoang Giang One of the most critical problems of peer to peer (P2P) multimedia applications is the effect of churn to the efficiency of locating data items, which is a fundamental function of P2P networks. Especially, when P2P network extends to the mobile environment, churn effect may heavily affect the whole network and disrupt normal service. In this paper, we adapt a mechanism named atomic ring maintenance for Chord DHT to mitigate the effect of churn. By implementing two mechanisms: 1) a new locking mechanism to ensure the stability of neighbor nodes and eliminate concurrent joining and 2) modifying the pointer stabilization process, we try to mitigate the inconsistency of node pointers to increase DHT performance. Simulation results show significant improvement in successful ratio of lookups for modified Chord protocol in high churn condition while latency of successful lookups is as good as that in basic Chord. We also observed the phenomenon of topology partitioning under churn and investigate the correlation between successful lookup ratio and network size and churn rate. Proceedings of International Conference on Advanced Technologies for Communications, Ho Chi Minh, Viet Nam, 2010, pg 119-126.
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama