Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu quốc tế năm 2019

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ, KỶ YẾU NĂM 2019

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Thời gian xuất bản Kinh phí hỗ trợ Ghi chú 
1 Classifying 3D models based on transcending local features Nguyễn Văn Tảo, Nông Thị Hoa Advance in Engineering Research and Applications LNNS số 104, Springer, pp. 196-201 12/2019 3,000,000 Sản phẩm đề tài cấp Cơ sở năm 2019
2 enhancing the Quality of Inserted 3D Object into a Video Trịnh Hiền Anh, Dương Thị Nhung, Hà Mạnh Toàn Internatinal Conference on Computing and Comminucation technology (RIVF), Tháng 3/2019 pp. 296-300 03/2019 3,000,000  
3 Robust Denoising of Low-Dose CT Images Using Convolutional Neural Networks Thanh-Trung Nguyen, Dinh Hoan Trinh, Nguyen Linh Trung, Luu Manh Ha The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2019) p 506-511 12/2019 3,000,000  
4 How Transformer Revitalizes Character-based Neural Machine Translation: An Investigation on Japanese-Vietnamese Translation Systems Ngô Thị Vinh 16th International Workshop on Spoken Language Translation 2019 online: https://zenodo.org/record/3525490 11/2019 3,000,000 Đề nghị tác giả gửi lại minh chứng phản biện của Hội thảo
5 Overcoming the Rare Word Problem for Low-Resource Language Pairs  in Neural Machine Translation Ngô Thị Vinh Proceedings of the 6th Workshop on Asian Translation, Association for Computational Linguistics D19-5228, 207–214 11/2019 3,000,000 Đề nghị tác giả gửi lại minh chứng phản biện của Hội thảo
5 Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Phùng Thanh Hoa Kỷ yếu hội thảo quốc tế: "Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu" - ĐH Hà Nội 219-228   3,000,000 Đề nghị tác giả gửi lại minh chứng phản biện của Hội thảo
6 Chính sách tài chính của Chính phủ trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp  Trịnh Thị Kim Thoa Hội thảo Quốc tế "Khởi nghiệp và sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam", tháng 9,2019 page 564-576 9/2019 3,000,000 Đề nghị tác giả gửi lại minh chứng phản biện của Hội thảo
7 Colorectal Cancer Diagnosis with Complex
Fuzzy Inference System
Tran Thi Ngan, Luong Thi Hong Lan, Tran Manh Tuan,
Le Hoang Son, Le Minh Tuan, and Nguyen Hai Minh
Advances in Intelligent Systems and Computing
(AISC, volume 1013) - Nhà xuất bản Spinger
pp. 11-20 10/2019 3,000,000 Chưa nộp bản in
8 Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo: Nắm bắt thời cơ phát triển Trần Thuỳ Linh, Đỗ Hạnh Nguyên Hội thảo Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu     3,000,000 Đề nghị tác giả gửi lại minh chứng phản biện của Hội thảo
9 Security Enhancement in NOMA Cooperative Network with a Proactive Attack Scheme Chi Yen Nguyen, Hung Tran, Tam Thanh Thi Ninh, Truong Quach Xuan, and Quan Hong Pham 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)     3,000,000 Bổ sung
10 Secrecy Performance Analysis of Cooperative NOMA Networks With Active Protection under α − µ Fading Tung Pham Huu, Van Nhan Vo, Hung Tran, Truong Xuan Quach, Viet Nguyen Dinh 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)     3,000,000 Bổ sung