Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2005

BẢNG THỐNG KÊ DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ, KỶ YẾU NĂM 2005

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Thử nghiệm kỹ thuật thu phát âm số với vi điều khiển AVR. Ngô Diên Tập, Nguyễn Kiêm Hùng, Phạm Đức Long Kỹ thuật ghi âm và phát âm số ngày nay được sử dụng ngày càng rộng rãi . Nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như trong các máy trả lời tự động trong tổng đài điện thoại, tự động đọc kết quả số đo, ...Bài viết này giới thiệu một số kết quả thiết kế và thực nghiệm của bộ ghi/phát âm thanh số sử dụng AVR của Atmel. Nhiều thành phần cấu thành của vi điều khiển đã được khai thác để xây dựng bộ ghi/phát. Các kiến thức về lấy mẫu, lượng tử hoá lập trình cho vi điều khiển đã được vận dụng trong phần mềm điều khiển thu phát âm số. Tần số lấy mẫu được chọn đến 8kHz, tần số âm đạt được 4kHz đủ để áp dụng trong nhiều ứng dụng. Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, N02, 2005, tr. 55-61
To experiment the Techniques of digital sound record and playback with AVR Microcontroller. Ngo Dien Tap, Nguyen Kiem Hung, Pham Duc Long Technique of digital sound record and playback is applied more and more widely in consumer electronic. Its applications can be found in many fields, such as auto-answering  machines at the telephone exchange, or machines which automatically read measuring results, etc. This report introduces some results of design and experiment of the digital sound recorder/player based on the Atmel micro-controller. Many on-chip features of micro-controller are used for building the recorder/player. Sampling theory, quantization, programming engineering for micro-controller are also examined and applied for designing and writting control software of digital sound recorder/player. The maximum sampling rate is selected at 8kHz and the sound frequency up to 4kHz is enough in many applications. Jurnal of Science Viet Nam National University Ha Noi, ISSN 0866-8612, N02, 2005, pp. 55-61
 
Pin It

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2005

BẢNG THỐNG KÊ DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ, KỶ YẾU NĂM 2005

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Thử nghiệm kỹ thuật thu phát âm số với vi điều khiển AVR. Ngô Diên Tập, Nguyễn Kiêm Hùng, Phạm Đức Long Kỹ thuật ghi âm và phát âm số ngày nay được sử dụng ngày càng rộng rãi . Nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như trong các máy trả lời tự động trong tổng đài điện thoại, tự động đọc kết quả số đo, ...Bài viết này giới thiệu một số kết quả thiết kế và thực nghiệm của bộ ghi/phát âm thanh số sử dụng AVR của Atmel. Nhiều thành phần cấu thành của vi điều khiển đã được khai thác để xây dựng bộ ghi/phát. Các kiến thức về lấy mẫu, lượng tử hoá lập trình cho vi điều khiển đã được vận dụng trong phần mềm điều khiển thu phát âm số. Tần số lấy mẫu được chọn đến 8kHz, tần số âm đạt được 4kHz đủ để áp dụng trong nhiều ứng dụng. Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, N02, 2005, tr. 55-61
To experiment the Techniques of digital sound record and playback with AVR Microcontroller. Ngo Dien Tap, Nguyen Kiem Hung, Pham Duc Long Technique of digital sound record and playback is applied more and more widely in consumer electronic. Its applications can be found in many fields, such as auto-answering  machines at the telephone exchange, or machines which automatically read measuring results, etc. This report introduces some results of design and experiment of the digital sound recorder/player based on the Atmel micro-controller. Many on-chip features of micro-controller are used for building the recorder/player. Sampling theory, quantization, programming engineering for micro-controller are also examined and applied for designing and writting control software of digital sound recorder/player. The maximum sampling rate is selected at 8kHz and the sound frequency up to 4kHz is enough in many applications. Jurnal of Science Viet Nam National University Ha Noi, ISSN 0866-8612, N02, 2005, pp. 55-61
 
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama