Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2006

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Mô hình thủy vân trong các hệ quản trị CSDL Đỗ Trung Tuấn, Nguyễn Văn Tảo Hiện nay, lĩnh vực thủy vân hướng đến bảo vệ bản quyền sản phẩm số đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một lược đồ thủy vân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ. Tạp chí Khoa học-Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 22(4), 2006:33-41
Watermarking model in database systems Do Trung Tuan, Nguyen Van Tao Now, the fields of watermark aim to protecting the products copyrights, which are interesting in research by many scientists. In this paper, we propose a watermark scheme on relational database management systems. Journal of Science, natural science technology, Vietnam National University, Hanoi, No22(4), 33-41, 2006
2 Mô hình thay thế bơm sản phẩm trong hệ thống đóng bao tự động Phạm Đức Long,   Lê Hùng Linh Tóm tắt: Bài báo mô tả một phương pháp cho phép thực hiện việc cân chỉnh hệ thống không cần phải thực hiện trực tiếp tại môi trường sản xuất. Điều này cho phép rút ngắn được thời gian cân chỉnh hệ thống trong dây chuyền thực tế, làm giảm chi phí lắp đặt và cải thiện đáng kể điều kiện thử nghiệm. Phương pháp có thể áp dụng trong nhiều loại mô hình điều khiển tự động khác nhau. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 1-2006,  tr. 27-30.
The model of automatic packing-system for cement  Pham Duc Long, Le Hung Linh In this paper we presented a methode that is used for adjustment the automatical system in packing cement. When using this methode one can reducing the cost for instal Journal of Science and Technology Thai Nguyen University ;N01 , 2006, pp. 27-30
3 Một số kết quả ứng dụng phương pháp chia miền giải bài toán biên elliptic với điều kiện biên hỗn hợp mạnh. Vũ Vinh Quang Trình bày các kết quả ứng dụng phương pháp chia miền đối với bài toán biên elliptic với điều kiện biên hỗn hợp mạnh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.4(40):37-45, 2006.
Some results of applying domain decomposition methods to solve elliptic boundary value problems with strong mixed boundary value conditions Vu Vinh Quang This paper presents the results of applying domain decomposition methods to elliptic boundary value problems with strongly mixed boundary value conditions Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 4(40): 37-45, 2006.
4 Giải pháp song song đối với thuật toán chia miền trong  miền hình học phức tạp. Vũ Vinh Quang Đề xuất thuật toán song song trên tư tưởng chia miền đối với miền hình học phức tạp Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.2(37):31-37, 2006.
Parallel realization of a domain decomposition method in complicated domains Vu Vinh Quang In equation of partial derivation, domain decomposition method is to solve the boundary value problem in the complex geometry which has been considered by both domestic and overseas authors. The main idea of this method is to divide the complex domain into limited number of simple domain. From the result combination of problems on simple domain, the original problem will be solved. In this article, parallel solution of domain decomposition method to elliptic problem in complex geometry and experimental results will be presented in order to prove feasibility of this method. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 2(37): 31-37, 2006.