Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2007

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1  Một thuật toán giấu tin và áp dụng giấu tin mật trong ảnh Nguyễn Văn Tảo Bài báo này đề xuất một thuật toán cho phép tiến hành giấu k bit thông tin mật trong một chuỗi n=2k-1 bit dữ liệu gốc mà chỉ phải thay đổi tối đa 1 bit trong chuỗi dữ liệu gốc. Giới thiệu việc áp dụng thuật toán mới cho giấu tin trong một số loại ảnh, kết hợp sử dụng hệ thống khoá, kiểm soát chất lượng ảnh khi giấu tin để xây dựng các lược đồ giấu tin mật trong ảnh cho phép giấu được lượng tin cao mà vẫn đảm bảo tính ẩn và bí mật của tin giấu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 4(2), 2007:25-32
A hiding data algorithm for hiding secret data in binary images Nguyen Van Tao This paper proposed a novel algorihtm to hide k bits of anonymous information in n=2k-1 bits of original data, but only change maximum 1 bit in original data string. Applying this algorithm to hide information in some kinds of image, combining using key system and the images quality monitoring, we built the anonymous information hiding schemes which allows hiding a large amount of information and ensuring the security of hided anonymous information Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 4(2), 2007:25-32
2 Tìm hiểu mạng Noron Hoppield dự đoán cấu trúc thức cấp của  Ribonucleic acid Đặng Quang Á, Nông Thị Hoa Hiện nay sinh tin học là một lĩnh vực nghiên cứu mới và phát tiển mạnh mẽ do các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như chuẩn đoán DNA, các quá trình di truyền, đột biến…Việc dự đoán cấu trúc RNA bằng máy tính giúp giảm chi phí và thời gian thực nghiệm mà vẫn đưa ra cấu trúc RNA tốt. Dự đoán cấu trúc RNA có rất nhiều phương pháp, tiêu biểu là sử dụng mạng nơron nhân tạo, quy hoạch tuyến tính, các giả nút…; Trong báo cáo này chúng tôi tiếp cận hướng dự đoán cấu trúc RNA dựa trên mạng nơron nhân tạo. Mô hình sử dụng một mạng nơron Hopfield một lớp để dự đoán cấu trúc thứ cấp RNA. Tạp trí KH&CN -  Đại học Thái Nguyên Tập 41, số 1, 2007, trang 26-31
Using Hopfield neural network for prediction secondary structure of ribonucleic Acid. Dang Quang A, Nong Thi Hoa Bioinformation is a new studying field and develop strongly. Results of studies are applied  for many aspects in life such as predicting DNA, genetic process,...Predicting secondary structure of RNA by computer decreases cost and time for experiments and proposes a good structures of RNA. There are many methods for predicting secondary structure of RNA, typically, using artificial neural network, linear programming,…; In this paper, we use a Hopfield neural network for predicting secondary structure of RNA. Science and Technology Magezine, Thainguyen University, No 1, 2007, page 26-31
3 Hệ thống nhận dạng ảnh mặt người dùng biến đổi Gabor wavelet và mạng Neural, 2007 Bùi Ngọc Tuấn, Phùng Trung Nghĩa, Đỗ Huy Khôi Nhận dạng mặt người với sự  thay đổi  tư  thế, độ sáng, biểu cảm của khuôn mặt đang  là
một thách thức. Hiện có nhiều phương pháp nhận dạng mặt người, mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế nhất định. Bài báo này trình bày một phương pháp nhận dạng mặt người dùng mạng Neural và biến đổi Gabor wavelet. Các kết quả thực nghiệm chứng tỏ phương pháp đề xuất hiệu quả và chính xác hơn các phương pháp truyền thống.
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, trang 33-37, số 4, Quyển 1, 2007.
Face Recognition using Gabor wavelet and Neural network, 2007 Bui Ngoc Tuan, Phung Trung Nghia, Do Huy Khoi Face  recognition  with  variant  pose,  illumination  and  expression  is  a  challenging problem. Today there exist many well-known techniques for face recognition, each with its own inherent limitations. In this paper, we present a novel approach to face recognition using Neural network  and Gabor  wavelets.  Experimental  results  show  that  the  proposed method  performs better than traditional approaches in terms of both efficiency and accuracy. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, pp 33-37, No.4, Vol. 1, 2007
4 Hệ thống trả lời thông tin tự động SMS agent và các giải pháp thực nghiệm , 2007 Phạm Việt Bình, Phùng Trung Nghĩa Bài báo này  trình bày về hệ  thống  trả  lời  thông  tin  tự động  thông minh bằng  tin nhắn SMS  tại Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên và các giải pháp thực nghiệm để tối ưu hóa hệ thống. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, trang  20-24, số 4, Quyển 1, 2007.
Automatic Answering SMS agent system and experimental solutions, 2007 Pham Viet Binh, Phung Trung Nghia This paper  introduces  the  intelligent automatic answering  system at  the Faculty of  Information Technology, Thai Nguyen University and the implementation solutions to optimize the system. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, pp. 20-24, No.4, Vol.1, 2007.
5 Các kết quả ứng dụng phương pháp phân rã giải bài toán ô nhiễm môi trường. Vũ Vinh Quang Nguyễn Đình Dũng Trình bày kết quả nghiên cứu bài toán ô nhiễm môi trường trên cơ sở ứng dụng thuật toán phân rã Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.2(30):20-30, 2007.
Results of  application of  decay method to solve environmental pollution problems. Vu Vinh Quang, Nguyen Dinh Dung This paper is to present a problem of air pollution and to prove the existence and uniqueness of the solution. Along with this, we present dispersion method for solving this problem and prove the convergence of the solution and experimental results, which will help to assure the feasibility of this method Journal of Science and Technology, Thai Nguyen Universtiy, 2(30): 20-30, 2007.
Pin It

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2007

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1  Một thuật toán giấu tin và áp dụng giấu tin mật trong ảnh Nguyễn Văn Tảo Bài báo này đề xuất một thuật toán cho phép tiến hành giấu k bit thông tin mật trong một chuỗi n=2k-1 bit dữ liệu gốc mà chỉ phải thay đổi tối đa 1 bit trong chuỗi dữ liệu gốc. Giới thiệu việc áp dụng thuật toán mới cho giấu tin trong một số loại ảnh, kết hợp sử dụng hệ thống khoá, kiểm soát chất lượng ảnh khi giấu tin để xây dựng các lược đồ giấu tin mật trong ảnh cho phép giấu được lượng tin cao mà vẫn đảm bảo tính ẩn và bí mật của tin giấu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 4(2), 2007:25-32
A hiding data algorithm for hiding secret data in binary images Nguyen Van Tao This paper proposed a novel algorihtm to hide k bits of anonymous information in n=2k-1 bits of original data, but only change maximum 1 bit in original data string. Applying this algorithm to hide information in some kinds of image, combining using key system and the images quality monitoring, we built the anonymous information hiding schemes which allows hiding a large amount of information and ensuring the security of hided anonymous information Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 4(2), 2007:25-32
2 Tìm hiểu mạng Noron Hoppield dự đoán cấu trúc thức cấp của  Ribonucleic acid Đặng Quang Á, Nông Thị Hoa Hiện nay sinh tin học là một lĩnh vực nghiên cứu mới và phát tiển mạnh mẽ do các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như chuẩn đoán DNA, các quá trình di truyền, đột biến…Việc dự đoán cấu trúc RNA bằng máy tính giúp giảm chi phí và thời gian thực nghiệm mà vẫn đưa ra cấu trúc RNA tốt. Dự đoán cấu trúc RNA có rất nhiều phương pháp, tiêu biểu là sử dụng mạng nơron nhân tạo, quy hoạch tuyến tính, các giả nút…; Trong báo cáo này chúng tôi tiếp cận hướng dự đoán cấu trúc RNA dựa trên mạng nơron nhân tạo. Mô hình sử dụng một mạng nơron Hopfield một lớp để dự đoán cấu trúc thứ cấp RNA. Tạp trí KH&CN -  Đại học Thái Nguyên Tập 41, số 1, 2007, trang 26-31
Using Hopfield neural network for prediction secondary structure of ribonucleic Acid. Dang Quang A, Nong Thi Hoa Bioinformation is a new studying field and develop strongly. Results of studies are applied  for many aspects in life such as predicting DNA, genetic process,...Predicting secondary structure of RNA by computer decreases cost and time for experiments and proposes a good structures of RNA. There are many methods for predicting secondary structure of RNA, typically, using artificial neural network, linear programming,…; In this paper, we use a Hopfield neural network for predicting secondary structure of RNA. Science and Technology Magezine, Thainguyen University, No 1, 2007, page 26-31
3 Hệ thống nhận dạng ảnh mặt người dùng biến đổi Gabor wavelet và mạng Neural, 2007 Bùi Ngọc Tuấn, Phùng Trung Nghĩa, Đỗ Huy Khôi Nhận dạng mặt người với sự  thay đổi  tư  thế, độ sáng, biểu cảm của khuôn mặt đang  là
một thách thức. Hiện có nhiều phương pháp nhận dạng mặt người, mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế nhất định. Bài báo này trình bày một phương pháp nhận dạng mặt người dùng mạng Neural và biến đổi Gabor wavelet. Các kết quả thực nghiệm chứng tỏ phương pháp đề xuất hiệu quả và chính xác hơn các phương pháp truyền thống.
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, trang 33-37, số 4, Quyển 1, 2007.
Face Recognition using Gabor wavelet and Neural network, 2007 Bui Ngoc Tuan, Phung Trung Nghia, Do Huy Khoi Face  recognition  with  variant  pose,  illumination  and  expression  is  a  challenging problem. Today there exist many well-known techniques for face recognition, each with its own inherent limitations. In this paper, we present a novel approach to face recognition using Neural network  and Gabor  wavelets.  Experimental  results  show  that  the  proposed method  performs better than traditional approaches in terms of both efficiency and accuracy. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, pp 33-37, No.4, Vol. 1, 2007
4 Hệ thống trả lời thông tin tự động SMS agent và các giải pháp thực nghiệm , 2007 Phạm Việt Bình, Phùng Trung Nghĩa Bài báo này  trình bày về hệ  thống  trả  lời  thông  tin  tự động  thông minh bằng  tin nhắn SMS  tại Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên và các giải pháp thực nghiệm để tối ưu hóa hệ thống. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, trang  20-24, số 4, Quyển 1, 2007.
Automatic Answering SMS agent system and experimental solutions, 2007 Pham Viet Binh, Phung Trung Nghia This paper  introduces  the  intelligent automatic answering  system at  the Faculty of  Information Technology, Thai Nguyen University and the implementation solutions to optimize the system. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, pp. 20-24, No.4, Vol.1, 2007.
5 Các kết quả ứng dụng phương pháp phân rã giải bài toán ô nhiễm môi trường. Vũ Vinh Quang Nguyễn Đình Dũng Trình bày kết quả nghiên cứu bài toán ô nhiễm môi trường trên cơ sở ứng dụng thuật toán phân rã Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.2(30):20-30, 2007.
Results of  application of  decay method to solve environmental pollution problems. Vu Vinh Quang, Nguyen Dinh Dung This paper is to present a problem of air pollution and to prove the existence and uniqueness of the solution. Along with this, we present dispersion method for solving this problem and prove the convergence of the solution and experimental results, which will help to assure the feasibility of this method Journal of Science and Technology, Thai Nguyen Universtiy, 2(30): 20-30, 2007.
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama