Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2008

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Quản lý chứng chỉ số trong mạng không dây Ad hoc. Phạm Việt Bình, Lê Anh Tú, Vũ Thành Vinh Phân tích và đưa ra các khuynh hướng có liên quan đến việc sử dụng các chứng nhận khoá công khai trong các mạng ad hoc Tạp chí KH & CN, ĐH Thái Nguyên, số 1(45), Tập 2/2008, tr. 133-137. Thai Nguyen
Certificate Management in Ad Hoc Networks Pham Viet Binh, Le Anh Tu, Vu Thanh Vinh This paper is aimed to analysis and suggest trends related to using public key certificates in Adhoc network. Science and Technology Magazine, Thai Nguyen University, No1(45), Volume 2/2008, p.133-177
2  Xử lý ảnh trong công nghiệp, nhu cầu, thách thức và giải pháp ISSN 1859-2171 Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát Trong công nghiệp rất nhiều công việc đo lường, thu thập dữ liệu, điều khiển tự động có ứng dụng xử lý ảnh. Tốc độ thu và xử lý ảnh khi đó cần phải rất cao mới đáp ứng được yêu cầu thực tế. Bài viết giới thiệu mạng nơ ron tế bào CNN (Cellular Neural Network) và khả năng ứng dụng chúng xử lý ảnh trong môi trường công nghiệp nhằm thoả mãn các yêu cầu khắt khe này.     Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên, tập 2, số 45, tr. 121-127
Imege processing using in industry-demand, chanllenge and solutions. Pham Duc Long, Pham Thuong Cat In industry, a lot of work like measurement, data acquisition, automatic control apply by image processing. In these cases the speed of capturing and image processing needs very fast to meet the highly practical requirements. This article introduces cellular neural networks CNN (Cellular Neural Network) and their ability to image processing applications in the industry in order to satisfy these stringent requirements Jurnal of Science and Technology Thai Nguyen University
N45 , 2008, pp. 121-127
3 Kỹ thuật mô phỏng nước Particle-based và ứng dụng trong thực tại ảo  Nguyễn Văn Huân,
Đỗ Thị Bắc,
Phạm Việt Bình,
Ngô Lan Phương,
Phạm Bá Mấy
Bài báo nhằm chỉ ra kỹ thuật mô phỏng nước Particle-based và từ đó ứng dụng mô phỏng nước trên nền 3D. Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 128-131, 2008
Technique of water simulation Particle-based and applications in virtual reality
 
Nguyen Van Huan, Do Thi Bac, Pham Viet Binh, Ngo Lan Phuong, Pham Ba May  The article shows the simulation technique Particle-based and from then apply water simulation on 3D background. Jurnal of Science and Technology Thai Nguyen University
2008, pp. 128-131
4 Giải pháp tin học hóa hệ thống phục vụ công cộng  Nguyễn Văn Huân,
Vũ Đức Thái
Bài báo nhằm chỉ ra một số giải pháp tin học hóa hệ thống phục vụ công cộng và từ đó ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các bài toán này. Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 62-67,2008 
Computerization solution in public utility system Nguyen Van Huan, Vu Duc Thai  The article pointed out some solutions to computerize the system of public service and from which apply it of information technology in solving this problem.  Jurnal of Science and Technology Thai Nguyen University
2008, pp. 62-67
5 Giám sát từ xa trạm biến áp bằng máy tính Đỗ Văn Toàn, Phạm Đức Long, Dương Chính Cương, Lê Hùng Linh, Bùi Văn Tùng, Đỗ Xuân  Việc ứng dụng Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và Công nghệ điều khiển tự động trong việc giám sát thu thập dữ liệu của các hệ thống điều khiển tích hợp là một mắt xích trong quá trình phát triển hệ thống, hướng đến việc xây dựng hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động, đáp ứng được các yêu cầu tối ưu hoá hệ thống truyền tải điện. Bài báo này nêu lên một giải pháp giám sát và thu thập các thông số hoạt động của các trạm biến áp khu vực miền bắc qua môi trường mạng Internet. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên, tập 2, số 1-2008, tr. 144-136.
Remote supervise the powerful transformers by Computer Do Van Toan, Pham Duc Long, Duong Chinh Cuong, Le Hung Linh, Bui Van Tung, Do Xuan Duong  The application of information, telecommunications and electronic control technology to monitor automated data collection of the integrated control system is one link in the system development process, aims to building control system is fully automated to meet the requirements to optimize power transmission system. This article raises a monitoring solution and collect the operating parameters of the substation in northern regions through the Internet environment.  Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University, Volume 2, No. 1-2008, Page No. 144-136.
6 Phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói kết hợp kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật MMSE trên miền wavelet, 2008. Vũ Ngọc Phàn, Phùng Trung Nghĩa, Đỗ Huy Khôi Báo cáo này trình bày phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói kết hợp kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật ước lượng trung bình phương tối thiểu MMSE của Ephraim/Malah trên miền Wavelet rời rạc. Các kết quả mô phỏng cho thấy tiếng nói có nhiễu được triệt nhiễu bằng phương  pháp  đề  xuất  có  SNR  cao  hơn  các  phương  pháp  trừ  phổ,  phương  pháp MMSE  và phương pháp Wavelet của Dohono. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, trang  90-94, số 1, Quyển 1, 2008.
The spectral subtraction and MMSE combining method in the wavelet domain, 2008 Vu Ngoc Phan, Phung Trung Nghia, Do Huy Khoi In  this  paper,  we  present  a  speech  denoising  approach  using  spectral  subtraction  and MMSE methods on discrete Wavelet domain. The simulation results show that the noisy speech denoised by our proposed method has higher SNR  than  the  spectral  subtraction denoising,  the MMSE denoising and the Wavelet denoising of Dohono. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, pp 90-94, No.1, Vol.1, 2008
7 Thiết kế hệ chuyên gia xác định nguy cơ mắc bệnh mạch vành tim, 2008 Vũ Đức Thi, Tô Hữu Nguyên, Phùng Trung Nghĩa Mục đích của nghiên cứu này là thiết kế một hệ chuyên gia mờ để xác định nguy cơ mắc bệnh mạch vành  tim  (MVT)  của người bệnh  trong 10 năm  tiếp  theo. Hệ  thống  cung  cấp  cho người sử dụng tỉ lệ nguy cơ mắc bệnh và khuyến cáo sử dụng một trong ba kết quả: sống bình thường, ăn kiêng, dùng  thuốc. Hệ  thống này có  thể được xem như một giải pháp  thay  thế cho các phương pháp hiện tại dùng để xác định nguy cơ mắc bệnh MVT Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 1, Quyển 1, 2008.
Building A Fes To Determine The Coronary Artery Disease Risk, 2008 Vu Duc Thi, To Huu Nguyen, Phung Trung Nghia The motivation of this research is to design a FES to determine the coronary artery disease risk for patients in the next ten years. The designed systems provided for patients recommendations and can be used as a replacement for current methods to determine the coronary artery disease risk. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, pp 109-115, No.1, Vol.1, 2008
8 Phương pháp lặp giải bài toán biên hỗn hợp giữa phương trình elliptic và phương trình song điều hòa. Vũ Vinh Quang
Lê Tùng Sơn
Đề xuất phương pháp lặp dựa trên chia miền giải bài toán biên hỗn hợp giữa bài toán cấp 2 và cấp 4 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.2(30):20-30, 2008.
Interative methods solve non-homogencous problem between elliptic equation and biharmonic equation Vu Vinh Quang, Le Tung Son The mixed boundary problem of elliptic equation and biharmonic equation has attracted attention from many researchers all over the world. Based on results of researchers in solutions to the biharmonic problem and especially the domain decomposition method in complex geometry domains, we will present new research results of building up iterative method for solving the mixed boundary problem of elliptic and biharmonic equation. Achieved results have been verified to prove the feasibility of the method. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 2(30): 20-30, 2008
9 Kết quả cải tiến sơ đồ chia miền đối với bài toán song điều hòa. Vũ Vinh Quang Trương Hà Hải Trình bài kết quả cải tiến thuật toán chia miền giải bài toán song điều hoà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.2(30):20-30, 2008.
An improvement of a domain decomposition method for biharmonic equation
 
 Vu Vinh Quang, Truong Ha Hai Vietnamese and global scientists are interested in the domain decomposition method for solving biharmonic problem. Based on the achieved result of studying domain decomposition method for the second elliptic boundary problem, in [1, 2], domain decomposition scheme for solving biharmonic problem was presented, the result was clearly proved by theory and tested calculation. In this paper, improving domain decomposition scheme for biharmonic problem with the aim of increasing convergent speed of the method is presented.  Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 2(30): 20-30
10 Nghiên cứu điều khiển Robot từ xa thông qua sóng điện từ. Dương Chính Cương, Lê Hùng Linh, Phạm Đức Long, Đỗ Văn Toàn Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một hệ thống điều khiển từ một máy tính PC thông qua sóng radio tới một robot. Khoảng cách điều khiển khi không sử dụng anten ngoài đạt tới 900m đủ để áp dụng cho các yêu cầu của thực tế.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên tập 1, số 3, 2008, tr. 96-99.
Remote controlling the robot by radio wave Duong Chinh Cuong, Le Hung Linh, Pham Duc Long, Do Van Toan In this paper we introduce the control system involves PC, robot connecting via radio wave in distance about 900 m. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, No 3, 2008, page 96 - 99

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2008

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Quản lý chứng chỉ số trong mạng không dây Ad hoc. Phạm Việt Bình, Lê Anh Tú, Vũ Thành Vinh Phân tích và đưa ra các khuynh hướng có liên quan đến việc sử dụng các chứng nhận khoá công khai trong các mạng ad hoc Tạp chí KH & CN, ĐH Thái Nguyên, số 1(45), Tập 2/2008, tr. 133-137. Thai Nguyen
Certificate Management in Ad Hoc Networks Pham Viet Binh, Le Anh Tu, Vu Thanh Vinh This paper is aimed to analysis and suggest trends related to using public key certificates in Adhoc network. Science and Technology Magazine, Thai Nguyen University, No1(45), Volume 2/2008, p.133-177
2  Xử lý ảnh trong công nghiệp, nhu cầu, thách thức và giải pháp ISSN 1859-2171 Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát Trong công nghiệp rất nhiều công việc đo lường, thu thập dữ liệu, điều khiển tự động có ứng dụng xử lý ảnh. Tốc độ thu và xử lý ảnh khi đó cần phải rất cao mới đáp ứng được yêu cầu thực tế. Bài viết giới thiệu mạng nơ ron tế bào CNN (Cellular Neural Network) và khả năng ứng dụng chúng xử lý ảnh trong môi trường công nghiệp nhằm thoả mãn các yêu cầu khắt khe này.     Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên, tập 2, số 45, tr. 121-127
Imege processing using in industry-demand, chanllenge and solutions. Pham Duc Long, Pham Thuong Cat In industry, a lot of work like measurement, data acquisition, automatic control apply by image processing. In these cases the speed of capturing and image processing needs very fast to meet the highly practical requirements. This article introduces cellular neural networks CNN (Cellular Neural Network) and their ability to image processing applications in the industry in order to satisfy these stringent requirements Jurnal of Science and Technology Thai Nguyen University
N45 , 2008, pp. 121-127
3 Kỹ thuật mô phỏng nước Particle-based và ứng dụng trong thực tại ảo  Nguyễn Văn Huân,
Đỗ Thị Bắc,
Phạm Việt Bình,
Ngô Lan Phương,
Phạm Bá Mấy
Bài báo nhằm chỉ ra kỹ thuật mô phỏng nước Particle-based và từ đó ứng dụng mô phỏng nước trên nền 3D. Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 128-131, 2008
Technique of water simulation Particle-based and applications in virtual reality
 
Nguyen Van Huan, Do Thi Bac, Pham Viet Binh, Ngo Lan Phuong, Pham Ba May  The article shows the simulation technique Particle-based and from then apply water simulation on 3D background. Jurnal of Science and Technology Thai Nguyen University
2008, pp. 128-131
4 Giải pháp tin học hóa hệ thống phục vụ công cộng  Nguyễn Văn Huân,
Vũ Đức Thái
Bài báo nhằm chỉ ra một số giải pháp tin học hóa hệ thống phục vụ công cộng và từ đó ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các bài toán này. Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 62-67,2008 
Computerization solution in public utility system Nguyen Van Huan, Vu Duc Thai  The article pointed out some solutions to computerize the system of public service and from which apply it of information technology in solving this problem.  Jurnal of Science and Technology Thai Nguyen University
2008, pp. 62-67
5 Giám sát từ xa trạm biến áp bằng máy tính Đỗ Văn Toàn, Phạm Đức Long, Dương Chính Cương, Lê Hùng Linh, Bùi Văn Tùng, Đỗ Xuân  Việc ứng dụng Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và Công nghệ điều khiển tự động trong việc giám sát thu thập dữ liệu của các hệ thống điều khiển tích hợp là một mắt xích trong quá trình phát triển hệ thống, hướng đến việc xây dựng hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động, đáp ứng được các yêu cầu tối ưu hoá hệ thống truyền tải điện. Bài báo này nêu lên một giải pháp giám sát và thu thập các thông số hoạt động của các trạm biến áp khu vực miền bắc qua môi trường mạng Internet. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên, tập 2, số 1-2008, tr. 144-136.
Remote supervise the powerful transformers by Computer Do Van Toan, Pham Duc Long, Duong Chinh Cuong, Le Hung Linh, Bui Van Tung, Do Xuan Duong  The application of information, telecommunications and electronic control technology to monitor automated data collection of the integrated control system is one link in the system development process, aims to building control system is fully automated to meet the requirements to optimize power transmission system. This article raises a monitoring solution and collect the operating parameters of the substation in northern regions through the Internet environment.  Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University, Volume 2, No. 1-2008, Page No. 144-136.
6 Phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói kết hợp kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật MMSE trên miền wavelet, 2008. Vũ Ngọc Phàn, Phùng Trung Nghĩa, Đỗ Huy Khôi Báo cáo này trình bày phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói kết hợp kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật ước lượng trung bình phương tối thiểu MMSE của Ephraim/Malah trên miền Wavelet rời rạc. Các kết quả mô phỏng cho thấy tiếng nói có nhiễu được triệt nhiễu bằng phương  pháp  đề  xuất  có  SNR  cao  hơn  các  phương  pháp  trừ  phổ,  phương  pháp MMSE  và phương pháp Wavelet của Dohono. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, trang  90-94, số 1, Quyển 1, 2008.
The spectral subtraction and MMSE combining method in the wavelet domain, 2008 Vu Ngoc Phan, Phung Trung Nghia, Do Huy Khoi In  this  paper,  we  present  a  speech  denoising  approach  using  spectral  subtraction  and MMSE methods on discrete Wavelet domain. The simulation results show that the noisy speech denoised by our proposed method has higher SNR  than  the  spectral  subtraction denoising,  the MMSE denoising and the Wavelet denoising of Dohono. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, pp 90-94, No.1, Vol.1, 2008
7 Thiết kế hệ chuyên gia xác định nguy cơ mắc bệnh mạch vành tim, 2008 Vũ Đức Thi, Tô Hữu Nguyên, Phùng Trung Nghĩa Mục đích của nghiên cứu này là thiết kế một hệ chuyên gia mờ để xác định nguy cơ mắc bệnh mạch vành  tim  (MVT)  của người bệnh  trong 10 năm  tiếp  theo. Hệ  thống  cung  cấp  cho người sử dụng tỉ lệ nguy cơ mắc bệnh và khuyến cáo sử dụng một trong ba kết quả: sống bình thường, ăn kiêng, dùng  thuốc. Hệ  thống này có  thể được xem như một giải pháp  thay  thế cho các phương pháp hiện tại dùng để xác định nguy cơ mắc bệnh MVT Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 1, Quyển 1, 2008.
Building A Fes To Determine The Coronary Artery Disease Risk, 2008 Vu Duc Thi, To Huu Nguyen, Phung Trung Nghia The motivation of this research is to design a FES to determine the coronary artery disease risk for patients in the next ten years. The designed systems provided for patients recommendations and can be used as a replacement for current methods to determine the coronary artery disease risk. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, pp 109-115, No.1, Vol.1, 2008
8 Phương pháp lặp giải bài toán biên hỗn hợp giữa phương trình elliptic và phương trình song điều hòa. Vũ Vinh Quang
Lê Tùng Sơn
Đề xuất phương pháp lặp dựa trên chia miền giải bài toán biên hỗn hợp giữa bài toán cấp 2 và cấp 4 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.2(30):20-30, 2008.
Interative methods solve non-homogencous problem between elliptic equation and biharmonic equation Vu Vinh Quang, Le Tung Son The mixed boundary problem of elliptic equation and biharmonic equation has attracted attention from many researchers all over the world. Based on results of researchers in solutions to the biharmonic problem and especially the domain decomposition method in complex geometry domains, we will present new research results of building up iterative method for solving the mixed boundary problem of elliptic and biharmonic equation. Achieved results have been verified to prove the feasibility of the method. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 2(30): 20-30, 2008
9 Kết quả cải tiến sơ đồ chia miền đối với bài toán song điều hòa. Vũ Vinh Quang Trương Hà Hải Trình bài kết quả cải tiến thuật toán chia miền giải bài toán song điều hoà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.2(30):20-30, 2008.
An improvement of a domain decomposition method for biharmonic equation
 
 Vu Vinh Quang, Truong Ha Hai Vietnamese and global scientists are interested in the domain decomposition method for solving biharmonic problem. Based on the achieved result of studying domain decomposition method for the second elliptic boundary problem, in [1, 2], domain decomposition scheme for solving biharmonic problem was presented, the result was clearly proved by theory and tested calculation. In this paper, improving domain decomposition scheme for biharmonic problem with the aim of increasing convergent speed of the method is presented.  Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 2(30): 20-30
10 Nghiên cứu điều khiển Robot từ xa thông qua sóng điện từ. Dương Chính Cương, Lê Hùng Linh, Phạm Đức Long, Đỗ Văn Toàn Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một hệ thống điều khiển từ một máy tính PC thông qua sóng radio tới một robot. Khoảng cách điều khiển khi không sử dụng anten ngoài đạt tới 900m đủ để áp dụng cho các yêu cầu của thực tế.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên tập 1, số 3, 2008, tr. 96-99.
Remote controlling the robot by radio wave Duong Chinh Cuong, Le Hung Linh, Pham Duc Long, Do Van Toan In this paper we introduce the control system involves PC, robot connecting via radio wave in distance about 900 m. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, No 3, 2008, page 96 - 99

Thông báo

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama