Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2010

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Mô hình mạng Hopfield và khả năng ứng dụng giải quyết bài toán người du lịch (TSP), 2010 Lê Anh Tú, Lê Việt Đức Bài báo cũng trình bày kết quả cài đặt thử nghiệm, ứng dụng mạng Hopfield để giải bài toán người du lịch (Traveling Salesman Problem - TSP) Tạp chí KH & CN, ĐH Thái Nguyên, số 7, Tập 69/2010, tr.3-7 
Application of hopfield network topology for solving Traveling Salesman Problem Le Anh Tu, Le Viet Duc The paper presents the experiment results of Hopfield network to solve Traveling Salesman Problem Thai Nguyen
Science and Technology Magazine, Thai Nguyen University,No 7, Volume 69/2010, p.133-177
2 Xây dựng bộ chương trình RC2009 giải số bài toán biên elliptic với hệ số hằng số. Trương Hà Hải, Vũ Vinh Quang  Bài báo trình bày kết quả xây dựng thư viện chương trình giải số bài toán biên elliptic với hệ số hằng số với độ chính xác cao, độ phức tạp thấp. Do đó có thể sử dụng làm công cụ thực nghiệm các kết quả lý thuyết được đề xuất để giải các bài toán biên với điều kiện biên hỗn hợp mạnh trên các miền hình học phức tạp, với các bài toán truyền nhiệt trong trạng thái dừng thường dẫn đến bài toán elliptic có các hệ số gián đoạn, có thể sử dụng thư viện chương trình trên để giải một cách hiệu quả với độ chính xác cao. Tạp chí Khoa học & công nghệ-ĐHTN, số 7(69), 2010:63-70
Results of the RC2009 program on solving some elliptic boundary problems with constant coefficients Truong Ha Hai, Vu Vinh Quang This paper presents results of the library building program on the elliptic boundary problem with constant coefficients with high precision, low complexity. Therefore can be used as tools of experimental results is proposed for solving BVP with mixed boundary conditions on the strong domain complex geometry, with the problem of steady-state heat transfer often leads to elliptic problems with the interrupt coefficients, the library can use effectively with high accuracy. Journal of Science and Technology, Thai nguyen University, 7(69), 2010:pp 63-70
3 Sử dụng phương pháp học thiết kế mẫu cho mạng nơron tế bào CNN trong ứng dụng xử lý ảnh  Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát Hoạt động của mạng CNN (Cellular Neural Network) hoàn toàn được xác định bởi bộ mẫu liên kết cục bộ. Việc thiết kế các bộ mẫu liên kết này cho mạng CNN là một vấn đề khó vì thực chất là bài toán xác định các tham số cho một hệ động lực phi tuyến phụ thuộc cả các biến không gian và thời gian cho một tác vụ xử lý cụ thể. Phần 1 của bài báo tóm tắt các phương pháp thiết kế mẫu hiện hành. Trong phần 2 giới thiệu việc thiết kế bộ mẫu bằng phương pháp học. Phần 3 là kết quả thực hiện cài đặt chương trình tìm mẫu trên máy tính PC, cuối cùng là các kết luận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 69 số 07-2010 , tr. 43-48.
Use learning methode to esigning the templates for Cellular Neural Network in image processing Pham Duc Long, Pham Thuong Cat Dynamic behaviour of a Cellular Neural Network is depending on its template. Designing template for CNNs is a hard work, because essentially that is finding dynamic parameters of the nonliear systems not only to spatial also temporal for the specific task of processing. In the first part of paper a survey of methodes for designing template is presented. In the next part, we described a algorithm for learning template. The results of realising algorithm on the PC is demonstrated in part 3 and finally some conclusions are summarized. Jurnal of Science and Technology Thai Nguyen University
N69-07, 2010, pp. 43-48
4 Công nghiệp với sự phát triển kinh tế Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu  Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Việt Tiến Bài báo nhằm chỉ ra sự ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghiệp góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu 2010. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 67, trang 20-26, 2010 
Industries with the development of Thai Nguyen economy during the Global economy intergration Nguyen Thi Hang, Nguyen Viet Tien The article pointed out the strong influence of industry contributed to  promote the development of ThaiNguyen's economy  during the  global economic integration in 2010. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Vol 67, page 20-26, 2010
5 Một kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động trên Internet và ứng dụng  Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Đỗ Văn Đại Bài báo nhằm chỉ ra một kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động trên internet từ đó xây dựng một số ứng dụng thu thập dữ liệu giá vàng, chứng khoán, dự báo thời tiết… tự động từ Internet. Tạp chí KHCN – ĐHTN, Tập 69, số 07, trang 9-13, 2010
A technique for collecting data automatically on the Internet and application Pham Viet Binh, Nguyen Van Huan, Do Van Dai The article shows a technique to collect data automatically over the internet from which to build a data collection application price of gold, stocks, weather ... automatically from the Internet. Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University,Vol 69(07), page 9-13,  2010.
6 Nghiên cứu giải pháp bảo mật dựa trên các dòng lệnh dư thừa trong mã nguồn  Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc  Trong một chương trình máy tính (chương trình nguồn), ta có thể thêm một số dòng lệnh dư thừa mà không làm thay đổi kết quả thực hiện cuối cùng của chương trình. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một số giải pháp bảo mật dựa trên các dòng lệnh dư thừa trong mã nguồn. Phương pháp của bài báo cho phép chèn thêm một số dòng lệnh dư thừa vào trong chương trình và nó không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện của chương trình. Vì vậy có thể sử dụng phương pháp này để nhúng các thông tin mật vào trong chương trình. Với kỹ thuật giấu tin mật bằng các dòng lệnh dư thừa, bài báo đưa ra một số giải pháp bảo mật thông tin cho các kỹ thuật: thủy ấn (watermarking), giấu tin (steganography), và chứng thực (authority). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên tập 67, số 5, 2010, trang 57-64
The Proposals of Security Solution Based on the Redundancy of Source Code Ta Minh Thanh, Nguyen Hieu Minh, Do Thi Bac In a computer program (source code), we can add redundant commands that does not change the final result of the implementation of the program. In this paper, we propose some security solutions based on the redundancy of source code. This method inserts some redundancy of source code into the programming and these sources does not affect to  final result of programming. Therefore, it is possible to embed the watermarking information into the programmings. In this result, it is expected to develop the security solutions using the redundancy programmings for some techniques: watermarking, steganography, authority. Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University, No 5, pp 57-64,  2010
7 Một số phương pháp phân cụm dữ liệu Trần Mạnh Tuấn, Lê Bá Dũng Các thuật toán phân cụm đã phát triển một cách nhanh chóng trong thời gian qua. Trong đó, thuật toán phân cụm truyền thống thường tạo ra các giả định rằng mẫu là một phần hoặc toàn bộ các đặc trưng, và kết quả là các mẫu được đánh dấu một cách cứng nhắc vào loại nhất định. Thực tế là trong mối tương quan và ranh giới của các đối tượng thường không được xác định một cách xác thực, nghĩa là mối tương quan là mờ. Trong bài này chúng tôi có giới thiệu một số thuật toán phân cụm mờ, một cách phân loại thông tin mềm dẻo, dựa trên các đặc điểm của dữ liệu để phân nhóm một cách hiệu quả nhất. Tạp chí khoa học & CN Đại học Thái Nguyên – Số 69 tập 7,2010_Tr.15-20
Some of data clustering methods Tran Manh Tuan, Le Ba Dung (We have a large amount of information from Internet together with a challenge to manange and classify that information. As a mathematic method for classifying and processing objects depends on the features: differences, correlations, similarities... Clustering algorithms develope very fast. Traditional clustering algorithms often make the assumptions that sample is a part or the whole of characteristics and these lead to samples were classified into a certain category. In fact, the correlation and the boundary of our objects are undefined exactly, it means fuzzy correlations. In this paper, we present some fuzzy clustering algrothims, a flexible method to classify information. The most effective clustering method will be done on the features of data) (Journal of science and technology, Thai Nguyen University-Vol 69(7)-2010_P.15-20)
8 Phương pháp Mote Carlo giải bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp.                               Mã số: 69(7):55-61 Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn Bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước giải quyết. Khi nghiên cứu các phương pháp số giải các bài toán điều khiển tối ưu với rang buộc biến trạng thái, nhiều tác giả nước ngoài đã sử dụng các phương pháp gián tiếp (thông qua việc thiết lập các nguyên lý cực đại) để chuyển về các bài toán quy hoạch (trong dạng ngẫu nhiên hoặc tất định). Một công cụ hữu hiệu để giải bài toán đặt ra là sử dụng phương pháp mô phỏng số Monte Carlo Tạp chí khoa học & CN Đại học Thái Nguyên – Số 7, 2010_Tr. 55-61
Monte Carlo methodology in solving the synthetic random control problem Tran Thi Ngan, Tran Manh Tuan The synthetic random control problem is applied widely in many fields. On research in numberic methods to solve the optimal control with constrains in state variables, many foreign authors used indirect methods (through establishing maximum principals) to convert this problem to planning problems (in stochastic or defined form). Monte Carlo is an effective tool used to solvethis problem Journal of science and technology, Thai Nguyen University-Vol 69(7)-2010_P.55-61
9 Phương pháp lặp giải bài toán không thuần nhất giữa phương trình elliptic và phương trình song điều hòa Vũ Vinh Quang, Trương Hà Hải, Đinh Như Ngọc Báo cáo này mô tả mô hình toán học của bài toán là một mô hình hỗn hợp mô tả sự dịch chuyển ngang của cấu trúc tấm đàn hồi đa hợp được làm bởi hai thành phần khác nhau, một thành phần là tầm uốn và thành phần còn lại là màng mỏng, đề xuất sơ đồ lặp xác định nghiệm xấp xỉ trên cơ sở phân hoạch về hai bài toán cấp hai và cấp bốn, thực hiện tính toán bằng số xác định nghiệm xấp xỉ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.69(07):44-49, 2010.
Interative methods solve non-homogencous problem between elliptic equation and biharmonic equation Vu Vinh Quang, Truong Ha Hai, Dinh Nhu Ngoc  This paper describes a mathematical model which is a mixed model describing horizontal displacement of composite elastic structures made of two different components, a bending plate and a thin film. This then proposes an iterative diagram to determine approximate solutions based on partitioning the problem to second and fourth order problems, performing numerical calculations to determine approximate solutions.  Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 69(07):44-49, 2010.
10 Kết quả xây dựng phần mềm Q_X_2010 tìm nghiệm số các bài toán biên hỗn hợp Vũ Vinh Quang,  Trần Thị Xuân Trình bày kết quả xây dựng thư viện mới giải bài toán biên elliptic với hệ số hằng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.69(07):72-77, 2010.
Result of designing software Q_X_2010 to find the solutions to mixxed boyndary condition proplems
 
 Vu Vinh Quang, Tran Thi Xuan  In general, finding the exact solution is intractable for the class of boundary problems, especially, the second order elliptic equations and biharmonic equations in the case of mixed boundary conditions. In recent years, many iterative methods have been developed to find approximate solutions, and describe our package named Q_X2010 which was developed of Matlab environment. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 69(07):72-77, 2010
11 Xây dựng bảng thông tin điện tử ghép nối với máy tính Lê Hùng Linh, Bùi Văn Tùng, Dương Chính Cương Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu chế tạo bảng thông tin điện tử để hiển thị thông tin một cách linh hoạt và mềm dẻo, sự động bộ giữa các môđun trong việc hiển thị các loại thông tin khác nhau như chữ đậm, các hình ảnh cũng như linh hoạt trong việc thay đổi cả về phần cứng. Đây là một hướng nghiên cứu nhằm kết hợp các lĩnh vực công nghệ thông tin, điều khiển tự động điện tử và viễn thông. Bảng thông tin điện tử này kết nối với máy tính để soạn thảo nội dung hiển thị và đưa tới thiết bị hiển thị.  Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, 66 (04), 58-61
Build electronic information table connected computer   Le Hung Linh, Bui Van Tung, Duong Chinh Cuong This introduces research, design and make an electronic bulletin to present information clearly and flexibly (mixed images, text with various type font, hardware as well). This board is connected to PC to get information then showing by LED. This is issues to interact technologies as controlling, processing, communicate and present information  Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 66(04):58-61, 2010
12 Mô hình Robot điều khiển từ xa bằng máy tính thông qua radio Lê Hùng Linh, Dương Chính Cương, Ngô Hữu Huy Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu tổng quan về các kiến thức liên quan đến nguyên lý hoạt động và cách thức điều khiển Robot và các mô hình robot; Tìm hiểu các tài liệu và thiết bị liên quan; Phân tích và thiết kế mô hình robot điều khiển từ xa bằng sóng điện từ. Xây dựng mạch điều khiển robot, thiết kế cơ khí cho robot và thực hiện điều khiển robot thông qua mô đun truyền thông bằng sóng điện từ. Xây dựng chương trình điều khiển robot trên máy tính và lưu lại quá trình hoạt động của robot, mô phỏng hoạt động của robot trên máy tính. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, số73(11), trang 71-77.
Model robot controled by computer through radio waves Le Hung Linh, Duong Chinh Cuong, Ngo Huu Huy This paper we introduce one model Robot which can be controlled in distance via radio wave. We design mechanical frame, electronic board, control system and write control program on PC to simulate all activities of Robot then load it in to chip. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 73(11):71-77, 2010
Pin It

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2010

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Mô hình mạng Hopfield và khả năng ứng dụng giải quyết bài toán người du lịch (TSP), 2010 Lê Anh Tú, Lê Việt Đức Bài báo cũng trình bày kết quả cài đặt thử nghiệm, ứng dụng mạng Hopfield để giải bài toán người du lịch (Traveling Salesman Problem - TSP) Tạp chí KH & CN, ĐH Thái Nguyên, số 7, Tập 69/2010, tr.3-7 
Application of hopfield network topology for solving Traveling Salesman Problem Le Anh Tu, Le Viet Duc The paper presents the experiment results of Hopfield network to solve Traveling Salesman Problem Thai Nguyen
Science and Technology Magazine, Thai Nguyen University,No 7, Volume 69/2010, p.133-177
2 Xây dựng bộ chương trình RC2009 giải số bài toán biên elliptic với hệ số hằng số. Trương Hà Hải, Vũ Vinh Quang  Bài báo trình bày kết quả xây dựng thư viện chương trình giải số bài toán biên elliptic với hệ số hằng số với độ chính xác cao, độ phức tạp thấp. Do đó có thể sử dụng làm công cụ thực nghiệm các kết quả lý thuyết được đề xuất để giải các bài toán biên với điều kiện biên hỗn hợp mạnh trên các miền hình học phức tạp, với các bài toán truyền nhiệt trong trạng thái dừng thường dẫn đến bài toán elliptic có các hệ số gián đoạn, có thể sử dụng thư viện chương trình trên để giải một cách hiệu quả với độ chính xác cao. Tạp chí Khoa học & công nghệ-ĐHTN, số 7(69), 2010:63-70
Results of the RC2009 program on solving some elliptic boundary problems with constant coefficients Truong Ha Hai, Vu Vinh Quang This paper presents results of the library building program on the elliptic boundary problem with constant coefficients with high precision, low complexity. Therefore can be used as tools of experimental results is proposed for solving BVP with mixed boundary conditions on the strong domain complex geometry, with the problem of steady-state heat transfer often leads to elliptic problems with the interrupt coefficients, the library can use effectively with high accuracy. Journal of Science and Technology, Thai nguyen University, 7(69), 2010:pp 63-70
3 Sử dụng phương pháp học thiết kế mẫu cho mạng nơron tế bào CNN trong ứng dụng xử lý ảnh  Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát Hoạt động của mạng CNN (Cellular Neural Network) hoàn toàn được xác định bởi bộ mẫu liên kết cục bộ. Việc thiết kế các bộ mẫu liên kết này cho mạng CNN là một vấn đề khó vì thực chất là bài toán xác định các tham số cho một hệ động lực phi tuyến phụ thuộc cả các biến không gian và thời gian cho một tác vụ xử lý cụ thể. Phần 1 của bài báo tóm tắt các phương pháp thiết kế mẫu hiện hành. Trong phần 2 giới thiệu việc thiết kế bộ mẫu bằng phương pháp học. Phần 3 là kết quả thực hiện cài đặt chương trình tìm mẫu trên máy tính PC, cuối cùng là các kết luận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 69 số 07-2010 , tr. 43-48.
Use learning methode to esigning the templates for Cellular Neural Network in image processing Pham Duc Long, Pham Thuong Cat Dynamic behaviour of a Cellular Neural Network is depending on its template. Designing template for CNNs is a hard work, because essentially that is finding dynamic parameters of the nonliear systems not only to spatial also temporal for the specific task of processing. In the first part of paper a survey of methodes for designing template is presented. In the next part, we described a algorithm for learning template. The results of realising algorithm on the PC is demonstrated in part 3 and finally some conclusions are summarized. Jurnal of Science and Technology Thai Nguyen University
N69-07, 2010, pp. 43-48
4 Công nghiệp với sự phát triển kinh tế Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu  Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Việt Tiến Bài báo nhằm chỉ ra sự ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghiệp góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu 2010. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 67, trang 20-26, 2010 
Industries with the development of Thai Nguyen economy during the Global economy intergration Nguyen Thi Hang, Nguyen Viet Tien The article pointed out the strong influence of industry contributed to  promote the development of ThaiNguyen's economy  during the  global economic integration in 2010. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Vol 67, page 20-26, 2010
5 Một kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động trên Internet và ứng dụng  Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Đỗ Văn Đại Bài báo nhằm chỉ ra một kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động trên internet từ đó xây dựng một số ứng dụng thu thập dữ liệu giá vàng, chứng khoán, dự báo thời tiết… tự động từ Internet. Tạp chí KHCN – ĐHTN, Tập 69, số 07, trang 9-13, 2010
A technique for collecting data automatically on the Internet and application Pham Viet Binh, Nguyen Van Huan, Do Van Dai The article shows a technique to collect data automatically over the internet from which to build a data collection application price of gold, stocks, weather ... automatically from the Internet. Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University,Vol 69(07), page 9-13,  2010.
6 Nghiên cứu giải pháp bảo mật dựa trên các dòng lệnh dư thừa trong mã nguồn  Tạ Minh Thanh, Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc  Trong một chương trình máy tính (chương trình nguồn), ta có thể thêm một số dòng lệnh dư thừa mà không làm thay đổi kết quả thực hiện cuối cùng của chương trình. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một số giải pháp bảo mật dựa trên các dòng lệnh dư thừa trong mã nguồn. Phương pháp của bài báo cho phép chèn thêm một số dòng lệnh dư thừa vào trong chương trình và nó không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện của chương trình. Vì vậy có thể sử dụng phương pháp này để nhúng các thông tin mật vào trong chương trình. Với kỹ thuật giấu tin mật bằng các dòng lệnh dư thừa, bài báo đưa ra một số giải pháp bảo mật thông tin cho các kỹ thuật: thủy ấn (watermarking), giấu tin (steganography), và chứng thực (authority). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên tập 67, số 5, 2010, trang 57-64
The Proposals of Security Solution Based on the Redundancy of Source Code Ta Minh Thanh, Nguyen Hieu Minh, Do Thi Bac In a computer program (source code), we can add redundant commands that does not change the final result of the implementation of the program. In this paper, we propose some security solutions based on the redundancy of source code. This method inserts some redundancy of source code into the programming and these sources does not affect to  final result of programming. Therefore, it is possible to embed the watermarking information into the programmings. In this result, it is expected to develop the security solutions using the redundancy programmings for some techniques: watermarking, steganography, authority. Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University, No 5, pp 57-64,  2010
7 Một số phương pháp phân cụm dữ liệu Trần Mạnh Tuấn, Lê Bá Dũng Các thuật toán phân cụm đã phát triển một cách nhanh chóng trong thời gian qua. Trong đó, thuật toán phân cụm truyền thống thường tạo ra các giả định rằng mẫu là một phần hoặc toàn bộ các đặc trưng, và kết quả là các mẫu được đánh dấu một cách cứng nhắc vào loại nhất định. Thực tế là trong mối tương quan và ranh giới của các đối tượng thường không được xác định một cách xác thực, nghĩa là mối tương quan là mờ. Trong bài này chúng tôi có giới thiệu một số thuật toán phân cụm mờ, một cách phân loại thông tin mềm dẻo, dựa trên các đặc điểm của dữ liệu để phân nhóm một cách hiệu quả nhất. Tạp chí khoa học & CN Đại học Thái Nguyên – Số 69 tập 7,2010_Tr.15-20
Some of data clustering methods Tran Manh Tuan, Le Ba Dung (We have a large amount of information from Internet together with a challenge to manange and classify that information. As a mathematic method for classifying and processing objects depends on the features: differences, correlations, similarities... Clustering algorithms develope very fast. Traditional clustering algorithms often make the assumptions that sample is a part or the whole of characteristics and these lead to samples were classified into a certain category. In fact, the correlation and the boundary of our objects are undefined exactly, it means fuzzy correlations. In this paper, we present some fuzzy clustering algrothims, a flexible method to classify information. The most effective clustering method will be done on the features of data) (Journal of science and technology, Thai Nguyen University-Vol 69(7)-2010_P.15-20)
8 Phương pháp Mote Carlo giải bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp.                               Mã số: 69(7):55-61 Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn Bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước giải quyết. Khi nghiên cứu các phương pháp số giải các bài toán điều khiển tối ưu với rang buộc biến trạng thái, nhiều tác giả nước ngoài đã sử dụng các phương pháp gián tiếp (thông qua việc thiết lập các nguyên lý cực đại) để chuyển về các bài toán quy hoạch (trong dạng ngẫu nhiên hoặc tất định). Một công cụ hữu hiệu để giải bài toán đặt ra là sử dụng phương pháp mô phỏng số Monte Carlo Tạp chí khoa học & CN Đại học Thái Nguyên – Số 7, 2010_Tr. 55-61
Monte Carlo methodology in solving the synthetic random control problem Tran Thi Ngan, Tran Manh Tuan The synthetic random control problem is applied widely in many fields. On research in numberic methods to solve the optimal control with constrains in state variables, many foreign authors used indirect methods (through establishing maximum principals) to convert this problem to planning problems (in stochastic or defined form). Monte Carlo is an effective tool used to solvethis problem Journal of science and technology, Thai Nguyen University-Vol 69(7)-2010_P.55-61
9 Phương pháp lặp giải bài toán không thuần nhất giữa phương trình elliptic và phương trình song điều hòa Vũ Vinh Quang, Trương Hà Hải, Đinh Như Ngọc Báo cáo này mô tả mô hình toán học của bài toán là một mô hình hỗn hợp mô tả sự dịch chuyển ngang của cấu trúc tấm đàn hồi đa hợp được làm bởi hai thành phần khác nhau, một thành phần là tầm uốn và thành phần còn lại là màng mỏng, đề xuất sơ đồ lặp xác định nghiệm xấp xỉ trên cơ sở phân hoạch về hai bài toán cấp hai và cấp bốn, thực hiện tính toán bằng số xác định nghiệm xấp xỉ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.69(07):44-49, 2010.
Interative methods solve non-homogencous problem between elliptic equation and biharmonic equation Vu Vinh Quang, Truong Ha Hai, Dinh Nhu Ngoc  This paper describes a mathematical model which is a mixed model describing horizontal displacement of composite elastic structures made of two different components, a bending plate and a thin film. This then proposes an iterative diagram to determine approximate solutions based on partitioning the problem to second and fourth order problems, performing numerical calculations to determine approximate solutions.  Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 69(07):44-49, 2010.
10 Kết quả xây dựng phần mềm Q_X_2010 tìm nghiệm số các bài toán biên hỗn hợp Vũ Vinh Quang,  Trần Thị Xuân Trình bày kết quả xây dựng thư viện mới giải bài toán biên elliptic với hệ số hằng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.69(07):72-77, 2010.
Result of designing software Q_X_2010 to find the solutions to mixxed boyndary condition proplems
 
 Vu Vinh Quang, Tran Thi Xuan  In general, finding the exact solution is intractable for the class of boundary problems, especially, the second order elliptic equations and biharmonic equations in the case of mixed boundary conditions. In recent years, many iterative methods have been developed to find approximate solutions, and describe our package named Q_X2010 which was developed of Matlab environment. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 69(07):72-77, 2010
11 Xây dựng bảng thông tin điện tử ghép nối với máy tính Lê Hùng Linh, Bùi Văn Tùng, Dương Chính Cương Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu chế tạo bảng thông tin điện tử để hiển thị thông tin một cách linh hoạt và mềm dẻo, sự động bộ giữa các môđun trong việc hiển thị các loại thông tin khác nhau như chữ đậm, các hình ảnh cũng như linh hoạt trong việc thay đổi cả về phần cứng. Đây là một hướng nghiên cứu nhằm kết hợp các lĩnh vực công nghệ thông tin, điều khiển tự động điện tử và viễn thông. Bảng thông tin điện tử này kết nối với máy tính để soạn thảo nội dung hiển thị và đưa tới thiết bị hiển thị.  Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, 66 (04), 58-61
Build electronic information table connected computer   Le Hung Linh, Bui Van Tung, Duong Chinh Cuong This introduces research, design and make an electronic bulletin to present information clearly and flexibly (mixed images, text with various type font, hardware as well). This board is connected to PC to get information then showing by LED. This is issues to interact technologies as controlling, processing, communicate and present information  Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 66(04):58-61, 2010
12 Mô hình Robot điều khiển từ xa bằng máy tính thông qua radio Lê Hùng Linh, Dương Chính Cương, Ngô Hữu Huy Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu tổng quan về các kiến thức liên quan đến nguyên lý hoạt động và cách thức điều khiển Robot và các mô hình robot; Tìm hiểu các tài liệu và thiết bị liên quan; Phân tích và thiết kế mô hình robot điều khiển từ xa bằng sóng điện từ. Xây dựng mạch điều khiển robot, thiết kế cơ khí cho robot và thực hiện điều khiển robot thông qua mô đun truyền thông bằng sóng điện từ. Xây dựng chương trình điều khiển robot trên máy tính và lưu lại quá trình hoạt động của robot, mô phỏng hoạt động của robot trên máy tính. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, số73(11), trang 71-77.
Model robot controled by computer through radio waves Le Hung Linh, Duong Chinh Cuong, Ngo Huu Huy This paper we introduce one model Robot which can be controlled in distance via radio wave. We design mechanical frame, electronic board, control system and write control program on PC to simulate all activities of Robot then load it in to chip. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 73(11):71-77, 2010
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama