Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2013

Stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Đánh giá một số giao thức dịnh tuyến đa đường giảm thời gian trễ trong mạng manet Đỗ Đình Cường, Nguyễn Anh Chuyên Bài báo trình bày một cách tổng quan về các đặc điểm chính trong cơ chế hoạt động của một số giao thức định tuyến đa đường mới cho mạng Manet tiếp cận thoe mục tiêu giảm thời gian trễ, sau đó thực hiện việc phân tích, so sánh đánh giá chúng theo các tiêu chí về hiệu năng hoạt động, đồng thời chỉ ra hướng cần cải tiến của giao thức này. Tạp chí KHCN- Đại học Thái Nguyên, Tập 102 số 02 năm 2013, trang 51-57
2 Nghiệm hữu hiệu yếu và điều kiện tối ưu cho bất đẳng thức biến phân vecto Đinh Diệu Hằng, Đỗ Văn Lưu Trong bài báo này chúng tôi chứng minh điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu yếu của bất đẳng thức biến phân vecto có ràng buộc đẳng thức và bất đẳng thức. Với các giả thiết về tính lồi suy rộng cho các hàm dữ liệu của bài toán thì điều kiện cần trở thành điều kiện đủ. Tạp chí KHCN- Đại học Thái Nguyên, Tập 104 số 04 năm 2013, trang 159-163
3 Kết hợp chọn lọc dương tính và chọn lọc âm tính trong hệ miễn dịch nhân tạo Nguyễn Văn Trường, Vũ Thị Nguyệt Thu,Trịnh Văn Hà Hệ miễn dịch nhân tạo là một lĩnh vực nghiên cứu phong phú kết hợp các nguyên lý miễn dịch học và tính toán. Thuật toán chọn lọc âm tính và thuật toán chọn lọc dương tính là hai mô hình tính toán nổi tiếng  của hệ miễn dịch nhân tạo được thiết kế cho phát hiện bất thường . Chúng bao gồm hai giai đoạn : sinh ra một tập D các bộ dò từ một tập tế bào S cho trước, tiếp đó sử dụng những bộ dò này để phát hiện một tế bào cho trước  là self hay non self. Chúng tôi đề xuất một cải tiến thuật toán của chọn lọc âm tính để làm giảm độ phức tạp thời gian và độ phúc tạp bộ nhớ. Tạp chí KHCN- Đại học Thái Nguyên, Tập 106 số 06 năm 2013, trang 41-49
4 Một cách nhìn khác về thuật toán chọn lọc âm tính dựa trên bộ dò R-CHUNK Trịnh Văn Hà Trong bài báo này chúng tôi phát triển thuật toán đối ngẫu âm tính, gọi là thuật toán chọn lọc dương tính sinh tập bộ dò dựa trên r-chunk, có thể phát hiện được phần bù của không gian nonself có cùng độ phức tạp bộ nhớ nhưng giảm độ phức tạp thời gian Tạp chí KHCN- Đại học Thái Nguyên, Tập 102 số 02 năm 2013, trang 45-49
5 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập ở trường Đại học Y Trần Văn Định, Đào Thị Thu, Lê Thu Trang, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê thị Thanh Bình Nghiên cứu về kỳ vọng của giảng viên và sinh viên Đại học Y Hà Nội được tiến hành vào cuối năm 2010 đựa trên cuộc khảo sát bẳng hỏi có cấu trúc soạn sẵn với 80 giảng viên và 171 sinh viên Đại học Y Hà Nội. Nghiên cứu được thiết kế độc lập và dành riêng cho trường hợp của giảng viên và sinh vien Đại học Y Hà Nội, có tính đến những đặc thù về giảng dạy và học tập, cũng như dựa trên những thông tin có sẵn về hiện trạng sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên và sinh viên nhà trường.. Tạp chí KHCN- Đại học Thái Nguyên, Tập 106 số 06 năm 2013, trang 23-28
6 Xác định hàm lượng đồng và Crom trong chè xanh ở Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nghuyên tử Nguyễn Đăng Đức, Lê Thị Vân, Nguyễn Tô Giang, Đỗ Thị Nga,  Hiện nay việc xác định hàm lượng các ion kim loại nặng trong chè xanh ở Thái Nguyên còn ít được nghiên cứu. Nhu cầu kiểm tra mức độ ô nhiễm chè xanh bởi các kim loại nặng là rất cần thiết.  Vì vậy việc nghiên cứu  xác định hàm lượng Cu và Cr trong chè xanh đã được tiến hành nhờ phân tích phổ hấp thụ nguyên tử. Từ kết quả thực nghiệm chúng tôi thấy mức độ ô nhiễm của Cu và Cr đều dưới giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam Tạp chí KHCN- Đại học Thái Nguyên, Tập 104 số 04 năm 2013, trang 101-107
7  On the Existence of solutions to mixe pareto- optimirzation problems Nguyễn Thị Quỳnh Anh In this paper, we introduce mixed pareto quasi-optimization problems and show some suffcient conditions on the existence of their solutions. As special cases, we obtain several results for the mixed pareto quasi-equilibrium problem and also system of two pareto quasi-optimization problems. Tạp chí KHCN- Đại học Thái Nguyên, Tập 106 số 06 năm 2013, trang 151-156
8 Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cho sinh viên đại học công nghệ thông tin và truyền thông Mai Thị Ngọc Bích Việt Nam là một quốc gia dân tộc có những giá trị đạo đức truyền thống mâng đậm đà tính nhân văn. Chính những giá trị đạo đức truyền thống này đã làm cho dân tộc Việt Nam có sức mạnh mãnh liệt. Do đó, việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cho sinh viên Việt Nam là một điều rất cần thiết. Đối với sinh viên trường Đại học CNTT&TT Thái Nguyên, họ là những chủ nhân tương lai của đất nước, họ đang chịu sự tác động của nhiều luồng văn hóa khác nhau. Vì thế cần giáo dục cho họ những giá trị truyền thống của dân tộc nhằm khơi dậy và phát huy ở họ những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng...                                                                                                          
9 Ứng dụng thuật toán MSA cho mã LDPC Nguyễn Anh Tuấn Bài báo đi sâu nghiên cứu thuật toán giải mã MSA (Min-Sum Algorithm) cho mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp (Low-Dénity Parity-Check code-LDPC) từ đó thực hiện đánh giá chất lượng của thuật toán giải mã này cho kênh gauss và kênh fadinh. Qua phân tích kết quả mô phỏng cho thấy hiệu quả sửa lỗi của thuật toán giải mã MSA không suy giảm so với thuật toán giải mã truyền thống SPA nhưng lại cho hiệu quả về thời gian xử lý tín hiệu tới 5 đến 6 lần Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Tập 110, số 10, 2013, trang 143-147
10 Nghiên cứu phương pháp nhận dạng phân biệt tiếng nói với âm nhạc Đỗ Thị Loan, Lưu Thị Liễu, Nguyễn Thị Hiền Tự động nhận dạng phân biệt tiếng nói với âm nhạc là công cụ quan trọng trong nhiều ứng dụng đa phương tiện. Để nhận dạng phân biệt tiếng nói với âm nhạc, chúng tôi đã sử dụng ba đặc trưng: tần suất vượt điểm không cao (HZCRR), tỷ lệ khung có năng lượng ngắn hạn thấp (LSTER), độ biến thiên phổ (SF) và thuật toán sử dụng để huấn luyện cũng như nhận dạng là K-NN. Dữ liệu là các đoạn nhạc gồm nhiều thể loại từ nhạc không lời tới nhạc có lời.., các đoạn tiếng nói của giọng nam và nữ bằng tiếng Việt. Trong bài báo này mục đích nghiên cứu ban đầu của chúng tôi chủ yếu là nhận dạng phân biệt hai loiaj âm thanh: tiếng nói và âm nhạc với kết quả thu được có độ chính xác khá cao, với tiếng nói có độ chính xác xấp xỉ 84%, âm nhạc là 92%. Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Tập 112, số 12, 2013, trang 89-97
11 Triển khai hệ điều hành nhúng thời gian thực FreeRTOS trên vi điều khiển ARM AT91SAM7S256 Ngô Thị Vinh FreeRTOS là một hệ điều hành nhúng thời gian thực có nhiều ưu điểm nổi bật để phù hợp cho các hệ thống thời gian thực nhỏ với các kiến trúc khác nhau như ARM, AVR, APSx, AFSx, LPC2000, STM32, PIC18..Với các nền phần cứng khác nhau người lập trình cần phải cung cấp các tham số đầu vào phù hợp với từng dòng vi điều khiển để ứng dụng hoạt động đúng theo cấu hình của mạch thiết kế. Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Tập 113, số 13, 2013, trang 135-140
12 Markov model in proving the convergence of fuzzy genetic algorithm Trần Mạnh Tuấn, Lê Bá Dũng  Genetic algorithm was concerned by many authors and reserchers from all over the world. There were results in diffierent fields of our lives. But the convergence of GA is an open problems. In this paper, we propose a method using Markov model to prove the convergence of GA Tạp chí KH&CN- Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, tập 51, số 3, 2013, trang267-277
13 Sử dụng mạng nơron nhân tạo Fuzzy art để phân cụm dữ liệu Nông Thị Hoa, Hoàng Trọng Vinh Mạng nơron mờ là một mạng nơron nhan tạo mà phối hợp của các khái niệm mờ, các luật suy diễn mờ với kiến trúc và việc học của các mạng nơron. Phân cụm dữ liệu là một công cụ quan trọng của khai thác dữ liệu và tìm ra tri thức trong một số lượng lớn dữ liệu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích các ưu điểm của fuzzy ART và hướng dẫn chọn các tham số của mô hình Fuzzy ART để giải bài toán phân cụm cho các tập dữ liệu đạt độ chính xác cao nhất. Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Tập 106, số 06, 2013, trang 49-53
14 Một số ứng dụng của đại số tuyến tính trong khai phá dữ liệu Ngô Mạnh Tưởng, Đàm Thanh Phương, Nguyễn Tuấn Linh Ý tưởng và thuật toán từ số đại số tuyến tính đóng vai trò quan trọng trong một số lĩnh vực khai phá dữ liệu. Bài báo trình bày phương pháp sử dụng đại số tuyến tính trong khai thác văn bản và tính toán hạng các trang cho các công cụ tìm kiếm trang web. Trọng tâm là phương pháp chiets xuất thông tin từ một ma trận dữ liệu bằng cách giảm hạng của ma trận. Xấp xỉ hạng của các ma trận bằng cách sử dụng phân tích giá trị riêng và phương pháp giá trị riêng để phân tích mạng Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Tập 110, số 10, 2013, trang 101-107
15 Nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên trường đại học CNTT&TT qua việc sử dụng tiếng Anh trong lớp học Nguyễn Thúy Hòa Bài báo trình bày nghiên cứu về việc sử dụng tiếng Anh trong lớp học tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ, năm thứ hai tại trường đại học CNTT&TT. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra cơ hội và ích lợi của việc sử dụng ngôn ngữ đích vào giảng dạy ngoại ngữ. Tuy nhiên, như kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh viên ICTU còn gặp nhiều khó khăn cản trở việc sử dụng tiếng Anh trong lớp học. Đó là lý do sau khóa học nhiều sinh viên không thể sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Bài báo cũng đưa ra một số gợi ý nhằm giúp người học vượt qua những thử thách để sử dụng tiếng Anh trong lớp học hiệu quả hơn. Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Tập 112, số 12, 2013, trang 267-271
16 Sử dụng phương pháp điều khiển mô hình nội để nâng cao khả năng làm việc ổn định của máy phát điện sức gió với lưới trong trường hợp lưới đối xứng Đặng Thị Loan Phượng, Đỗ Thị Mai, Lê Thị Thu Huyền Do nhu cầu tăng cao về năng lượng đienj trong nước hiện nay nê đòi hỏi phải đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng, trong đó có nguồn năng lượng tái tạo từ sức gió. Với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng điện năng của lưới điện, yêu cầu máy phát điện phải làm việc với lưới có độ ổn định cao để đảm bảo không bị rã lưới, đảm bảo chất lượng điện áp, tần số. Đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề điều khiển năng lượng ổn định trong điều kiện nối lưới, tuy nhiên các nghiên cứu còn chưa hoàn chỉnh. Trong bài báo này tác giả đề cập đến vấn đề nâng cao khả năng làm việc ổn định của máy phát điện sức gió với lưới bằng phương pháp điều khiển mô hình nội. Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Tập 112, số 12, 2013, trang 83-88
17 Ứng dụng giải thuật di truyền vào sinh testcase hiệu quả Hà Thị Thanh, Tô Hữu Nguyên, Nguyễn Hồng Tân, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Lan Oanh Giải thuật di truyền là thuật toán giải quyết bài toán bằng cách mô phỏng sự tiến hóa của con người trong điều kiện quy định sẵn của môi trường. Mục tiêu của giải thuật là đưa ra lời giải tương đối tối ưu với không gian tìm kiếm lớn. Hiện nay giải thuật di truyền được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong kiểm chứng và kiểm thử phần mềm, một trong những công việc quyết định đến sự thành công chính là lựa chọn bộ dữ liệu test sao cho quá trình kiểm chứng và kiểm thử phần mềm được nhanh chóng  và tìm được nhiều lỗi trong thời gian và chi phí có hạn, không gian dữ liệu thì vô cùng lớn.. Tạp chí KHCN- ĐHTN, tập 110, số 10, trang 131-135
18 Điều khiển mờ tối ưu sử dụng đại số gia tử và ứng dụng Nguyễn Duy Minh, Vũ Như Lân Bài báo xây dựng phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử (FCHA-fuzzy control using hegde algebras) và phương pháp điều khiển mờ tối ưu sử dụng đại số gia tử (OFCHA- optimal fuzzy control using hegde algebras) được thay cho các hệ thồng điều khiển mờ truyền thống . Các phương pháp điều khiển mờ được xây dựng trên cơ sở các phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử... Tạp chí KHCN- ĐHTN, tập 93, số 05, trang 41-46
19 Ứng dụng mạng noron thích nghi mờ Anfis dự báo chỉ số chứng khoán Vnindex Phạm Thị Hường, Nguyễn Thành Trung Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa cách đây 13 năm, kể từ đó bài toán phân tích, dự báo chỉ số chứng khoán tài chính được nhiều người quan tâm. Các phương pháp phân tích truyền thống gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản nhằm vào các chỉ số hoạt động của các công ty đăng ký cổ phiếu nhằm mục đích chọn ra một chứng khoán thích hợp cho mua hoặc bán. Phân tích ký thuật chú ý đến biến đổi giá cả và khối lượng giao dịch nhằm xác định thời điểm đầu tư thích hợp vào chứng khoán... Tạp chí KHCN- ĐHTN, tập 110, số 10, trang 9-13
20 Sự kết hợp giữa thiết bị logic khả trình và giao diện người máy- máy(HMI)trong việc điều khiển và giám sát hệ thống máy chiết bia Hoàng Thị Thương, Vũ Thị Oanh Bài báo này trình bày mô hình mô phỏng dây truyền sản xuất bia sử dụng thiết bị logic khả trình PLC và giao diện người máy HMI. PLC là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, cho phép người kỹ sư thực hiện các thuật toán điều khiển linh hoạt thông qua một ngôn ngữ lập trình. Hơn nữa HMI là giao diện thuận tiện cho việc giám sát và điều khiển quá trình thông qua phần mềm trên máy tính. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng PLC S7-300 của Siemens và WinCC phiên bản 7.0. Các công đoạn khác nhau trong giây truyền sản xuất và các giải pháp thông qua mô phỏng được đưa ra nhằm đảm bảo tính tự động hóa trong quá trình sản xuất Tạp chí KHCN- ĐHTN, tập 110, số 10, trang 37-43
21 Điều khiển mô hình nội thích nghi mô hình nhận dạng online Bùi Văn Chung, Đỗ Thị Mai, Lê Thị Thu Huyền Phương pháp điều khiển mô hình nội IMC đã được ứng dụng rất rộng rãi cho hệ thống tuyến tính và đã thu được nhiều kết quả to lớn nhờ những ưu việt của bộ điều khiển IMC. Tuy nhiên, trong thực tế, hệ thống có những tác động không mong muốn ở đầu vào và đầu ra làm cho việc ứng dụng mô hình bộ điều khiển IMC là không thực thi... Tạp chí KHCN- ĐHTN, tập 110, số 10, trang 109-113
22 Ứng dụng giải thuật di truyền vào bài toán vận tải tuyến tính Nguyễn Thu Huyền, Vũ Mạnh Xuân, Lương Sỹ Ước Bài toán vận tải là một trong những bài toán điển hình và có nhiều ứng dụng của quy hoạch tuyến tính, Bài táon này không có gì phức tạp nếu mạng lưới giao thông tương đối đơn giản và số địa điểm cung cấp, tiêu thụ không nhiều lắm. Tuy nhiên, với những mạng lưới giao thông phức tạp thì bằng kinh nghiệm và trực giác khó có thể tìm ra được phương án tối ưu. Bài báo này nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền giải bài toán vận tải tuyến tính, kết quả thử nghiệm được so sánh với một số phương pháp đã có. Tạp chí KHCN- ĐHTN, tập 106, số 06, trang 819-84
23 Kết hợp hệ mờ và giải thuật di truyền giải bài toán tối ưu Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Tuyển Giải thuật di truyền là một công cụ hữu ích giải quyết các bài toán tối ưu dựa trên cơ chế chọn lọc tự nhiên. Tuy nhiên, kết quả tối ưu của Gas còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như khởi tạo quần thể ban đầu, kích cỡ quần thể, xác suất lai, xác suất đột biến... Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành kết hợp hệ mờ với GAs nhằm tạo ra một quần thể ban đầu gồm những cá thể được sinh ra từ kết quả của hệ mờ, sau đó tiếp tục áp dụng GAs cho ra kết quả cuối cùng... Tạp chí KHCN- ĐHTN, tập 113 số 13, trang 3-6
24 Một phương pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Thái Nguyên sử dụng các thiết bị tự động hóa DAS (Distribution automatinon system) Hà Thanh Tùng, Phạm Thị Hồng Anh Đảm bảo chất lượng điện năng, cung cấp dịch vụ điện với chất lượng ngày càng cao, liên tục, an toàn và hiệu quả luôn là mối quan tâm thường xuyên và cấp thiết đối với ngành điện. Trong đó độ tin cậy lưới điện là một trong những chỉ tieu quan trọng để đánh giá lưới điện. Lưới điện phân phối là khâu trực tiếp đưa điện năng đến hộ tiêu dùng, vì vậy tính liên tục cung cấp điện cho phụ tải phụ thuộc trực tiếp vào độ tin cậy của lưới điện này. Độ tin cậy của lưới điện phân phối có thể được đánh giá qua nhiều chỉ tiêu khác nhau, trong đó các chỉ tiêu đánh giá theo tiêu chuẩn IEEE-1366 được ứng dụng phổ biến trên thế giới Tạp chí KHCN- ĐHTN, tập 110 số 10, trang 53-58
25 Tiếp tục phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện nay theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh Đỗ Thị Nga Luận bàn về vị trí, vai trò của người phụ nũ trong xã hội ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay tuy không còn là vấn đề mới mẻ. Song, cuộc đấu tranh để giành quyền và xác lập vị trí cho người phụ nữ cũng như xây dựng một xã hội " nam nữ bình quyền" theo đúng nghĩa vẫn chưa bao giờ dừng lại. Qua nhiều nghiên cứu những tư tưởng, quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. bài báo đã liên hệ chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế trong việc phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện nay. Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 112, số 12/1, năm 2013, trang 255-260
26 Một số giọng điệu trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư Phạm Thị Hồng Nhung Cuộc sống và con người Nam Bộ đã được thể hiện một cách tài năng qua các truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Đặc biệt, người đọc có thể nhận thấy tất cả chiều sâu tư tưởng, thái độ, vị thế, phong cách tài năng cũng như sở trưởng ngôn ngữ, cảm hứng sáng tạo của người nghệ sĩ thông qua giọng điệu. Giọng điệu trong truyện ngắn của chị rất đa dạng: có giọng dân tộc mộc mạc, có giọng buồn mênh mang, có giọng trầm tĩnh, đắng đót...Điều này góp phần tạo nên phong cách độc đáo của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 112, số 12/1, năm 2013, trang 273-277
27 Thuật toán mã hóa ảnh dựa trên đồng bộ thích nghi hai hệ hỗn loạn khác nhau Đàm Thanh Phương, Ngô Mạnh Tưởng Bài báo giải quyết đồng bộ thích nghi trạng thái giữa hệ hỗn loạn Chen và mạng noron tế bào CNN với nhiều tham số bất định. Kết quả về điều khiển đồng bộ thích nghi được chứng minh chặt chẽ dựa trên lý thuyết ổn định Lyapunov. Sau đó kết quả này được sử dụng để xây dựng thuật toán mã hóa ảnh số. Hiệu quả của thuật toán mã hóa ảnh đề xuất được phân tích trên cơ sở một số độ đo phổ biến.. Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 106, số 06, năm 2013, trang 111-117
28 Bài toán Clique lớn nhất- ứng dụng và những thách thức tính toán Đàm Thanh Phương, Ngô Mạnh Tưởng, Khoa Thu Hoài Bài táon Clique lớn nhất là một bài toán kinh điển của lý thuyết đồ thị và có nhiều ứng dụng. Nhiều vấn đề trong các mạng xã hội, sinh học, tài chính được giải quyets thông qua bài toán tìm kiếm các clique trong đồ thị. Clique và phân vùng clique cũng được sử dụng như một công cụ phân cụm hay phân loại dữ liệu. Tuy nhien bài toán thực tế thường được mô hình hóa bằng đồ thị rất lớn và cần phải có đủ bộ nhớ lưu trữ đủ lớn cho quá trình thực hiện các thuật toán.. Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 102, số 02, năm 2013, trang 9-13
29 Nghiên cứu và ứng dụng điều khiển mờ trong hệ truyền động bám vị trí Trần Xuân Tình, Phạm Tuấn Thành, Đỗ Huy Khôi, Nguyễn Tùng Linh Bài báo trình bày phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng biến tần vecto bằng bộ điều khiển mờ. Đưa ra được mô tả toán học, mô phỏng cấu trúc hệ kín điều khiển động cơ không đồng bộ, xây dựng bộ điều khiển mờ, mô phỏng trên phần mềm Matlab- Simulink. Kết quả mô phỏng được so sánh với bộ điều khiển PID cho thấy sai lệch vị trí của hệ thống được đảm bảo Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 102, số 02, năm 2013, trang 75-79
30 Giải pháp tra cứu và quản lý cây dược liệu Việt Nam dựa vào trích chọn đặc trưng của ảnh cây dược liệu trong kho cơ sở dữ liệu Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Văn Tảo, Nguyễn Thị Bích Hạnh Cây dược liệu có một vai trò quan trọng đối với đời sống của mỗi con người, đặc biệt là trong chăm sóc sức khỏe. Vì vậy việc quản lý dữ liệu về các loài cây dược liệu quý là hết sức quan trọng, góp phần vào việc quản lý và bảo vệ sự tồn tại của mỗi loài cây. Một trong những giải pháp hữu hiệu hiện nay là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu vè cay dược liệu Việt Nam nahwmf phục vụ cho các nhà quản lý dược liệu trong công tác khai thác duy trì, bảo vệ, và bảo tồn được hiệu quả.. Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 106, số 06, năm 2013, trang 103-110
31 Một phương pháp phân tích và dự báo sản lượng chè tỉnh Thái Nguyên Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam, Lê Anh Tú Bài báo này đề xuất giải pháp ứng dụng một phương pháp phân tích và dự báo hồi quy tuyến tính vào dự báo sản lượng chè tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở thu thập, phân tích và kiểm định dữ liệu từ đó đưa ra những giải pháp cũng như những quyết định tối ưu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 110, số 10, năm 2013, trang 65-70
32 Ứng dụng phép phân tích hồi quy đa biến trong kiểm định yếu tố quyết định hành vi chia sẻ chi thức của người lao động trong doanh nghiệp Việt Nam Vũ Xuân Nam, Nguyễn Văn Huân, Trương Văn Tư Quản trị tri thức là chủ đề được hiều học giả quan tâm và đầu tư công sức nghiên cứu rất lâu. Tại Việt Nam, chủ đề này vẫn còn khá mới mẻ và còn rất ít các công trình nghiên cứu. Trong thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam cũng rất quan tâm tới việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm làm việc của người lao động nhằm tạo ưu thế cạnh tranh, phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Bài báo đề xuất việc ứng dụng lý thuyết hành vi hoạch định để nghiên cứu các yếu tó quyết định tới hành vi chia sẻ tri thức của người lao động trong doanh nghiệp Việt Nam Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 110, số 10, năm 2013, trang 123-129
33 Phương pháp hồi quy trong dự báo và ứng dụng vào dự báo doanh thu dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Thái Nguyên Vũ Xuân Nam, Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân Doanh thu là một mục tiêu hướng tới của bất kỳ doanh nghiệp hay tập đoàn kinh té trọng điểm của mỗi quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, một trong những giải pháp được sử dụng phổ biến là phân tích và dự báo doanh thu trên cơ sở nhân lực và vật lực của mỗi dơn vị nhằm đảm bảo tối thiểu hóa chi phí tối đa hóa lợi nhuận. Bài báo này đề xuất giải pháp ứng dụng một phương pháp phân tích và dự báo hồi quy bội vào dự báo doanh thu dịch vụ viễn thông tại Chi nhánh viễn thông Thái Nguyên ... Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 102, số 02, năm 2013, trang 87-92
34 Một thuạt toán học cải tiến của bộ nhớ liên kết hai chiều Nông Thị Hoa, Bùi Thế Duy Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một thuật toán học của BAM mà học các dữ liệu huấn luyện linh động hơn, đồng thời cải thiện khả năng nhớ lại đối với các mẫu không trực giao. Trong thuật toán học đưa ra, sự liên kết của các mẫu được cập nhật linh động trong một số ít lần lặp bằng cách điều chỉnh các tham số sau mỗi lần lặp. Hơn nữa, thuật toán học của chúng tôi còn đảm bảo khả năng nhớ lại các mẫu là như nhau.. Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 113, số 13, năm 2013, trang 61-65
35 Ứng dụng điều khiển mờ điều chỉnh công suất của hệ truyền động trục cán để thỏa mãn yêu cầu cán thô trong dây chuyền cán nóng liên tục có công suất nhỏ Nguyễn Thị Thu Hiền Trong công nghệ cán yêu cầu: Ở chế độ cán thô, momen không đổi, công suất cho phép biến thiên, còn ở chế độ cán tinh, momen cho phép biến thiên, công suất không đổi. Trong bài báo này, tiến hành phân tích và tổng hợp hệ truyền động cho trục cán làm việc ở chế độ cán thô trong dây truyền cán nóng liên tục có công suất nhỏ. Hệ thống truyền động này đang phổ biến ở nước ta. Kết quả khảo sát và đánh giá thấy được chất lượng thực trạng của hệ thống, từ đó giúp cho việc nghiên cứu để khai thác và nâng cao chất lượng hệ thống Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 112, số 12/2, năm 2013, trang 97-102
36 Hướng tiếp cận sử dụng mạng noron nhân tạo kết hợp xây dựng số hạng LEO đồi giải quyết lớp bài toán tối ưu  Đào Thị Thu, Lê Thu Trang, Trần Văn Định Mạng noron nhân tạo đã được nhiên cứu để giaiar quyết rất nhiều lớp bài toán trong đó có lớp bài toán tối ưu, bài toán xếp hậu là một bài toán tối ưu điền hình, đây là một bài toán dễ dàng mô tả nhưng lại không dễ để giải nó một cách hiệu quả. Kích cỡ nghiệm của không gian nghiệm có độ phức tạp hàm mũ N sẽ tạo một sự bùng nổ về tổ hợp, gây khó khăn trong quá trình giải quyết. Trong bài báo này nhóm chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu của mình về việc ứng dụng mạng noron nhân tạo kết hợp xây dựng số hạng leo đồi để giải quyết bài toán xếp hậu Tạp chí KH&CN-ĐHTN, tập 110, số 10, năm 2013, trang 3-7
37 Một nghiện cứu so sánh hiệu năng giao thức cây thu tập dữ liệu với các giao thức Mac khác nhau Vũ Chiến Thắng, Nguyễn Chấn Hùng, Lê Nhật Thăng Ở bài báo này, điều đầu tiên chúng tôi trình bày về sự thực thi giao thức CTP trên hệ điều hành Contiki. Tiếp theo chúng tôi giới thiệu một số giao thức lớp MAC khác nhau cho mạng cảm biến không dây bao gồm các giao thức CTP với các giao thức lớp MAC khác nhau cũng được trình bày trong phần tiếp theo của bài báo. Các kết quả mô phỏng cho thấy giao thức CTP đạt được hiệu năng cao nhất khi sử dụng kết hợp giữa giao  thức CSMA và giao thức Contiki MAC ở lớp MAC. Tạp chí KHCN, Đại học Đà Nẵng, số 5(66), năm 2013, trang 62-67
38 Về một hệ thống nghiên cứu thực nghiệm cho mạng cảm biến không dây Vũ Chiến Thắng, Nguyễn Chấn Hùng, Lê Nhật Thăng Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu về một nền tảng phần cứng mới Tumote( Thai nguyen university mote) và công cụ phần mềm TU2C phục vụ cho việc nghiên cứu thực nghiệm với mạng cảm biến không dây. Một số kết quả đánh giá mức năng lượng tiêu thụ cho TUmote dựa trên công cụ phần mềm TU2C cũng được trình bày trong phần tiếp theo của bài báo.  Tạp chí KHCN, Đại học Đà Nẵng, số 3(64), năm 2013, trang 103-109
39 Cần trang bị kiens thức về tâm lý học năng khiếu cho sinh viên các trường Sư phạm Phí Thị Hiếu, Phạm Văn Cường, Mạch Quý Dương Vấn đề phát hiện, giáo dục và bồi dưỡng nhân tài nói chung, học sinh có năng khiếu nói riêng từ lâu đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Ở nước ta, hệ thống trường chuyên, lớp chọn dành cho học sinh có năng khiếu đã xuất hiện cách đây hơn 40 năm. Tuy nhiên, việc giáo dục học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu vẫn còn nhiều bất cập. Sự thiếu vắng những tài liệu và nghiên cứu khoa học về năng khiếu và trẻ em có năng khiếu là một trong những nguyên nhân của thực trạng trên. Do đó, sinh viên trong các trường sư phạm cần được trang bị kiến thức về tâm lý học năng khiếu bởi họ sẽ là lực lượng chính trong công tác phát hiện đào tạo và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu sau này. Tạp chí KHCN-ĐHTN , tập 109, số 09, 2013, trang 79-82
40 Cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến đa đường trong mạng Ad Hoc theo cách tiếp cận liên tầng Đỗ Đình Cường Trong mạng không dây, phương pháp dự đoán được xem là một kỹ thuật hiệu quả để thu thập thông tin về khả năng đáp ứng và tính sẵn sàng của mạng. Thời gian trễ và số gói tin mất là hai tham số QoS chính của các ứng dụng thời gian thực . Thông thường, các chức năng của tầng MAC chỉ có thể dự đoán về các đặc tính của liên kết truyền thông. Bài báo này đề xuất một kỹ thuật mới để thu thậ và khai phá thông tin dự đoán về chất lượng đường truyền đa đường trong mạng Ad Hoc... Tạp chí KHCN-ĐHTN , tập 113, số 13, 2013, trang 53-60
41 So sánh hai phương pháp trích chọn đặc trưng âm thanh: Đường bao phổ (MFCC) và cao độ Pitch trong việc tìm kiếm âm nhạc theo nội dung Phùng Thị Thu Hiền, Đoàn Xuân Ngọc, Phùng Trung Nghĩa Trong cách tiếp cận truyền thống, các vector đặc trưng của tín hiệu âm thanh được xây dựng từ các đặc trưng vật lý của âm thanh như độ to, độ cao, năng lượng, phổ tần số…Có rất nhiều phương pháp  trích chọn đặc trưng âm thanh đã và đang được nghiên cứu để áp dụng vào bài toán tìm kiếm âm nhạc theo nội dung. Tuy nhiên hai phương pháp phổ biến nhất và được đánh giá cao là phương pháp sử dụng đường bao phổ (MFCC) và phương pháp sử dụng cao độ (F0) Tạp chí KHCN-ĐHTN , tập 112, số 12/2, 2013, trang 33-38