Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế năm 2010

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Quốc tế
1 Một thuật toán mã khối mới trên cơ sở toán tử phụ thuộc dữ liệu chuyển đổi được dung cho mạng di động. Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc, Hồ Ngọc Duy Bài báo này đề cập đến vấn đề sử dụng các toán tử phụ thuộc dữ liệu chuyển đổi được định hướng cho thiết kế các thuật toán mã hóa tốc độ cao phù hợp với các ứng dụng trong các môi trường hạn chế. Trong bài này cũng giới thiệu và đưa ra các đánh giá mã khối mới dựa trên SDDO sử dụng phương pháp trên. Kết quả đánh giá mức độ bảo mật cho thấy mật mã MD-64 khó bị xâm nhập hơn so với các WSN đang được sử dụng phổ biến hiện nay như DES, Camellia, …Hơn nữa kết quả tổng hợp  cho việc triển khai trên phần cứng (FPGA) chứng minh được rằng MD-64 mới này có hiệu quả rất cao, đặc biệt là đối với WSN.
Đề xuất giải pháp mật mã khối trên  cơ sở toán tử phụ thuộc dữ liệu chuyển đổi được hướng đến ứng dụng trên các thiết bị di động.
Tạp chí quốc tế về Khoa học máy tính và an ninh mạng. VOL.10 No.3,March 2010, trang 54-60
  New SDDO-Based Block Cipher for Wireless Sensor Network Security Nguyen Hieu Minh, Do Thi Bac, Ho Ngoc Duy Wireless sensor networks (WSNs) are exposed to a variety of attacks. The quality and complexity of attacks are rising day by day. Limitations in computational and battery power in sensor nodes are constraints on the diversity of security mechanisms. This paper concerns the problem of using of the switchable data-dependent operations (SDDOs) oriented to the design of fast cipher suitable to applications in constrained   environments.   The   new   SDDO-based   block cipher using this approach presented and estimated. The security estimations show that cipher MD-64 is less likely to suffer intrusion of differential cryptanalysis than currently used popular WSN ciphers like DES, Camellia and so on. Moreover, FPGA synthesis result for hardware implementation (FPGA)  proves  that  new  cipher  MD-64  is very efficient, especially for WSN International Journal of Computer Science & Network Security -VOL.10 No.3, March 2010;pp 54-60.
2 Các hàm băm tốc độ cao trên cơ sở các hoán vị điều khiển được;   Đỗ Thị Bắc, Nguyễn Hiếu Minh,  Молдовян У.А., Молдовяну П.А Việc sử dụng các hoán vị bit biến đổi trong một số các hàm băm vẫn có được hiệu suất cao khi triển khai thực hiện trên phần cứng, phần mềm và phần mềm điều hành. Người ta đã chọn lựa ra toán tử hoán vị bit điều khiển được  nhằm thích ứng với các topo của các mạng hoán vị đã được đề xuất trước đó để  triển khai thực hiện lệnh hoán vị bit điều khiển được nhằm nhúng vào bộ vi xử lý tập trung dựa trên cơ sở của mạng hoán vị. Do thực tế đó, các thuật toán được thiết kế cho việc tính toán các tổng kiểm tra mật mã chính là rất triển vọng cho các ứng dụng như hàm băm tốc độ cao thích ứng với phần mềm Các vấn đề về bảo mật thông tin. Tập 2; Số 89, năm 2010, trang 2-6;
Fast hash functions Based on control permutation Do Thi Bac, Nguyen Hieu Minh,   Молдовян У.А., Молдовяну П.А Using variable bit permutations there are designed hash functions prossessing high performance while hardware, firmware, and software implementation. Controlled bit permutation operation have been selected in correspondence with earlier proposed topology of the permutation network for implementing on its base the controlled bit permutation in struction oriented to embedding in the mass microprocessors. Due to the last fact the designed algorithms for computing cryptographic checksums are perspective for application as fast software-suitable hash function. Вопросы защиты информации. 2, 2-6, 2010.
3 Các thuật toán mã khối tốc độ cao trên cơ sở mạng hoán vị-thay thế điều khiển
được;
Hỗ Ngọc Duy, Đỗ Thị Bắc, Молдовян А.А., Молдовян Д.Н. Hai thiết kế mã khối sử dụng mạng hoán vị thay thế điều khiển được đó là thiết kế mã khối 64 bit và mã khối 128 bit. Do tính năng chuyển đổi được của các mạng lưới nên nó có khả năng thực hiện biến đổi mật mã học thuận hoặc nghịch. Bên cạnh đó, người ta cũng kiểm tra và đánh giá về các đặc trưng thống kê và độ bảo mật chống lại thám mã vi phân của chúng của các mật mã được xây dựng. Các vấn đề về bảo mật thông tin.  Tập 2; Số 89, năm 2010, trang 7-17;
Fast  block ciphers based on switchable substitution-permutation networks Ho Ngoc Duy, Do Thi Bac, Молдовян А.А., Молдовян Д.Н. There are designed 64 bit and 128-bit block ciphers using switchable substitution permutation networkt . Due to the switchablitity of the used networks it is provided possibility to perform direct or inverse cryptographic transformation cost. There are investigated the statistic properties of the constructed ciphers and their security against diferential analysis Вопросы защиты информации. 2, 7-17, 2010.