Left-Banner
Right-Banner

Phần mềm quản lý thiết bị

Phần mềm quản lý thiết bị hoạt động dựa trên cơ sở quản lý thực tế các thiết bị trong Nhà máy Cán thép Thái Nguyên.

Các chức năng chính:

    - Quản lý thiết bị theo đơn vị, phân nhóm thiết bị, quản lý thiết bị theo mã số, mã bản vẽ, mã kế toán. Cho phép tạo cấu tạo chi tiết mỗi thiết bị từ nhiều thiết bị và phụ tùng khác.

    - Theo dõi chu kỳ sửa chữa và thông báo lần sửa kế tiếp cho từng thiết bị.

    - Theo dõi lịch sử sửa chữa, thay thế, kinh phí sửa chữa thiết bị và những nhân sự tham gia công việc sửa chữa thay thế này.

    - Quản lý sửa chữa, thay thế từ khâu gửi yêu cầu đến khâu nghiệm thu.

    - Thống kê, theo dõi nhập xuất thiết bị. Thống kê vật tư, phụ tùng đã được sử dụng trong việc sửa chữa thay thế.

Địa chỉ áp dụng: Nhà máy Cán thép Thái Nguyên – Công ty Gang Thép Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên. Website: http://thepthainguyen.net.vn

Thông tin tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh, KS. Lê Mạnh Linh.

Đơn vị: Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT - Trường ĐH CNTT & TT. Điện thoại: 0912.662.003, Email: ntanh80@gmail.com

Phần mềm quản lý thiết bị

Phần mềm quản lý thiết bị hoạt động dựa trên cơ sở quản lý thực tế các thiết bị trong Nhà máy Cán thép Thái Nguyên.

Các chức năng chính:

    - Quản lý thiết bị theo đơn vị, phân nhóm thiết bị, quản lý thiết bị theo mã số, mã bản vẽ, mã kế toán. Cho phép tạo cấu tạo chi tiết mỗi thiết bị từ nhiều thiết bị và phụ tùng khác.

    - Theo dõi chu kỳ sửa chữa và thông báo lần sửa kế tiếp cho từng thiết bị.

    - Theo dõi lịch sử sửa chữa, thay thế, kinh phí sửa chữa thiết bị và những nhân sự tham gia công việc sửa chữa thay thế này.

    - Quản lý sửa chữa, thay thế từ khâu gửi yêu cầu đến khâu nghiệm thu.

    - Thống kê, theo dõi nhập xuất thiết bị. Thống kê vật tư, phụ tùng đã được sử dụng trong việc sửa chữa thay thế.

Địa chỉ áp dụng: Nhà máy Cán thép Thái Nguyên – Công ty Gang Thép Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên. Website: http://thepthainguyen.net.vn

Thông tin tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh, KS. Lê Mạnh Linh.

Đơn vị: Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT - Trường ĐH CNTT & TT. Điện thoại: 0912.662.003, Email: ntanh80@gmail.com

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama