Left-Banner
Right-Banner

Chương trình quản lý Phân hệ kế toán thuế GTGT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - TaxGTGT 1.0

Mô tả:TaxGTGT 1.0 thực hiện quy trình kế toán thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách hoàn thiện với các chức năng như cập nhật chứng từ đầu vào, sổ nhật ký mua hàng, sổ nhật ký bán hàng, lập tờ khai thuế GTGT, khấu trừ thuế GTGT và thống kê báo cáo theo định kỳ hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản

        Hoàn thiện quy trình kế toán thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

        Xử lý ngoại lệ tối ưu

        Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

        Cập nhật chứng từ đầu vào

        Cập nhật sổ nhật ký mua hàng

        Cập nhật sổ nhật ký bán hàng

        Lập tờ khai thuế GTGT

        Khấu trừ thuế GTGT

        Thống kê báo cáo theo định kỳ hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định

Địa chỉ áp dụng: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vi cả nước

Thông tin tác giả:

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Nguyễn Thị Hằng, KS. Lê Anh Tú

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0904.101.008                     Email: nvhuan@ictu.edu.vn

Chương trình quản lý Phân hệ kế toán thuế GTGT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - TaxGTGT 1.0

Mô tả:TaxGTGT 1.0 thực hiện quy trình kế toán thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách hoàn thiện với các chức năng như cập nhật chứng từ đầu vào, sổ nhật ký mua hàng, sổ nhật ký bán hàng, lập tờ khai thuế GTGT, khấu trừ thuế GTGT và thống kê báo cáo theo định kỳ hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản

        Hoàn thiện quy trình kế toán thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

        Xử lý ngoại lệ tối ưu

        Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

        Cập nhật chứng từ đầu vào

        Cập nhật sổ nhật ký mua hàng

        Cập nhật sổ nhật ký bán hàng

        Lập tờ khai thuế GTGT

        Khấu trừ thuế GTGT

        Thống kê báo cáo theo định kỳ hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định

Địa chỉ áp dụng: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vi cả nước

Thông tin tác giả:

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Nguyễn Thị Hằng, KS. Lê Anh Tú

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0904.101.008                     Email: nvhuan@ictu.edu.vn

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama