Left-Banner
Right-Banner

Hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế

Mô tả: Hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế thực hiện việc thu thập, xử lý số liệu trong quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào các phương pháp phân tích và dự báo. Hệ thống thực hiện việc tiền xử lý dữ liệu, đánh giá dữ liệu, phân tích dự báo và thống kê báo cáo hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo trong phạm vi cả nước.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản

        Đánh giá bộ dữ liệu dựa trên các thông số dự báo và bộ tiêu chuẩn dự báo

        Đánh giá so sánh các phương pháp với cùng bộ dữ liệu

        Có thể tiến hành phân tích và dự báo với nhiều phương pháp khác nhau phù hợp cho từng loại dữ liệu có tính mùa vụ, xu hướng, tuyến tính…

        Hệ thống cung cấp xuất biểu đồ với 17 dạng biểu đồ thông dụng nhất hiện nay

        Tạo báo cáo tổng hợp hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định

Địa chỉ áp dụng: Các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp, Các cơ sở giáo dục và đào tạo

Thông tin tác giả:

Tác giả: ThS. Vũ Xuân Nam, PGS.TS. Phạm Việt Bình, TS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Nguyễn Thị Hằng, KS. Đỗ Văn Đại, KS. Lê Anh Tú.

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Điện thoại:0943.299.688                            Email: vxnam@ictu.edu.vn

Hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế

Mô tả: Hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế thực hiện việc thu thập, xử lý số liệu trong quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào các phương pháp phân tích và dự báo. Hệ thống thực hiện việc tiền xử lý dữ liệu, đánh giá dữ liệu, phân tích dự báo và thống kê báo cáo hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo trong phạm vi cả nước.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản

        Đánh giá bộ dữ liệu dựa trên các thông số dự báo và bộ tiêu chuẩn dự báo

        Đánh giá so sánh các phương pháp với cùng bộ dữ liệu

        Có thể tiến hành phân tích và dự báo với nhiều phương pháp khác nhau phù hợp cho từng loại dữ liệu có tính mùa vụ, xu hướng, tuyến tính…

        Hệ thống cung cấp xuất biểu đồ với 17 dạng biểu đồ thông dụng nhất hiện nay

        Tạo báo cáo tổng hợp hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định

Địa chỉ áp dụng: Các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp, Các cơ sở giáo dục và đào tạo

Thông tin tác giả:

Tác giả: ThS. Vũ Xuân Nam, PGS.TS. Phạm Việt Bình, TS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Nguyễn Thị Hằng, KS. Đỗ Văn Đại, KS. Lê Anh Tú.

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Điện thoại:0943.299.688                            Email: vxnam@ictu.edu.vn

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama