NVL Accounting V 1.0

Mô tả: NVL Accounting Version 1.0 là chương trình kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và các đối tượng khác.

Các chức năng chính:

Cập nhập danh mục tài khoản, Nguyên vật liệu, Giao dịch, Kỳ kế toán.

Quản lý các danh mục liên quan tới hệ thống kế toán nguyên vật liệu theo đúng quy định của Bộ tài chính.

Tra cứu thông tin cần thiết về tài khoản, danh mục nguyên vật liệu đang sử dụng, các giao dịch liên quan, các kỳ kế toán và thông tin cần quản lý về nhà cung cấp.

Chức năng in ấn tự động phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho theo đúng Quy định của Tổng cục thuế.

Báo cáo – thống kê về hàng Nhập kho theo kỳ, Xuất kho theo kỳ và Báo cáo tồn kho được xây dựng phù hợp, bám sát quy định và thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp.

Địa chỉ áp dụng: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ

Thông tin tác giả: ThS. Đỗ Năng Thắng - ThS. Nguyễn Thị Hằng, KS. Nguyễn Văn Giáp - Đơn vị: Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế– Trường ĐH CNTT&TT

Điện thoại:  0962771212         Email: donangthang72@gmail.com