Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

1. Đối tượng:

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

2. Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng: Chia thành 6 nhóm

- Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

- Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;

- Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học;

- Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phổ với biến đổi khí hậu.

3. Điều kiện xét tặng Giải thưởng:

3.1 Đối với tổ chức

- Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của Luật bảovệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 04 (bốn) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;

- Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;

- Có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

3.2 Đối với cá nhân 

- Không vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 03 (ba) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;

- Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;

- Có thành tích xuất sắc, là tấm gương điển hình được mọi ngựời noi theo thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

4. Hồ sơ xét tặng Giải thưởng:

- Bản đăng ký tham dự Giải thưởng (Theo mẫu);

- Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng (Theo mẫu);

- Tài liệu chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng; 

- Hai (02) ảnh cỡ 4x6 của cá nhân, biểu tượng của tổ chức hoặc ảnh chụp đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị.

 

Attachments:
Download this file (Biểu mẫu.doc)Biểu mẫu.doc[ ]66 kB
Download this file (62-BTNMT.signed.pdf)62-BTNMT.signed.pdf[ ]615 kB