Left-Banner
Right-Banner

Văn bản lĩnh vực tài chính

 

TT Tiêu đề/Tên Số/Ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Thông tư số 123 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 123/2009/TT-BTC 6/17/2009 Tài chính Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh   Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học Tải về
2 Thông tư số 89 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 89/2006/TT-BTC 6/29/2006 Tài chính Thứ trường Đỗ Hoàng Anh Tuấn   Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo Tải về
3 Thông tư số 139 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 139/2010/TT-BTC 9/21/2010 Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung   Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tải về
4 Thông tư số 39 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 39/2014/TT-BTC 3/31/2014 Tài chính Thứ trường Đỗ Hoàng Anh Tuấn   HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Tải về
5 Nghị định 17 của Chính phủ 17/2015/NĐ-CP 2/14/2015 Tài chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng   Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương 2,34 trở xuống Tải về
6 Quyết định số 44 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 44/2007/QĐ-BGDĐT 8/15/2007 Tài chính Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân   Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
7 Thông tư liên tịch số 07  07/2013/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC 3/8/2013 Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Thị Minh   Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo
trong các cơ sở giáo dục công lập
Tải về
8 Thông tư 89 của Bộ Tài chính 89/2010/TT-BTC 6/16/2010 Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Trí   Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Tải về
9 Thông tư 03 của Bộ tài chính 03/2005/TT-BTC 1/6/2005   Thứ trưởng Trần Văn Tá   Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính Tải về
10 Quyết định số 192 của Thủ tướng Chính phủ 192/QĐ-TTg 11/16/2004   Thủ tướng Phan Văn Khải   Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách
nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách
nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn
ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn
từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
Tải về
11 Thông tư 09 của Bộ Giáo dục đào tạo 09/2009/TT-BGDĐT 5/7/2009   Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long   Ban hành Quy chế thực hiện công khai 
đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Tải về
12 Nghị định số 65 của Thủ tướng Chính phủ 65/2013/NĐ-CP 6/27/2013 Tài chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng   Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Tải về
13 Thông tư số 96 của Bộ tài chính 96/2015/TT-BTC 6/22/2015 Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn   Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Tải về
14 Nghi định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với  cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang             TẢI VỀ
15 Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội: Luật ngân sách nhà nước             TẢI VỀ
16 Luật số 01/2002/QH11 của Quốc hội: Luật ngân sách nhà nước              TẢI VỀ
17 Luật số 09/2008/QH12 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước             TẢI VỀ
18 Văn bản đang trong quá trình cập nhập...              TẢI VỀ
19 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp             Tải Về

 

 

Văn bản lĩnh vực tài chính

 

TT Tiêu đề/Tên Số/Ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Thông tư số 123 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 123/2009/TT-BTC 6/17/2009 Tài chính Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh   Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học Tải về
2 Thông tư số 89 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 89/2006/TT-BTC 6/29/2006 Tài chính Thứ trường Đỗ Hoàng Anh Tuấn   Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo Tải về
3 Thông tư số 139 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 139/2010/TT-BTC 9/21/2010 Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung   Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tải về
4 Thông tư số 39 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 39/2014/TT-BTC 3/31/2014 Tài chính Thứ trường Đỗ Hoàng Anh Tuấn   HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Tải về
5 Nghị định 17 của Chính phủ 17/2015/NĐ-CP 2/14/2015 Tài chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng   Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương 2,34 trở xuống Tải về
6 Quyết định số 44 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 44/2007/QĐ-BGDĐT 8/15/2007 Tài chính Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân   Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
7 Thông tư liên tịch số 07  07/2013/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC 3/8/2013 Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Thị Minh   Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo
trong các cơ sở giáo dục công lập
Tải về
8 Thông tư 89 của Bộ Tài chính 89/2010/TT-BTC 6/16/2010 Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Trí   Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Tải về
9 Thông tư 03 của Bộ tài chính 03/2005/TT-BTC 1/6/2005   Thứ trưởng Trần Văn Tá   Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính Tải về
10 Quyết định số 192 của Thủ tướng Chính phủ 192/QĐ-TTg 11/16/2004   Thủ tướng Phan Văn Khải   Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách
nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách
nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn
ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn
từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
Tải về
11 Thông tư 09 của Bộ Giáo dục đào tạo 09/2009/TT-BGDĐT 5/7/2009   Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long   Ban hành Quy chế thực hiện công khai 
đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Tải về
12 Nghị định số 65 của Thủ tướng Chính phủ 65/2013/NĐ-CP 6/27/2013 Tài chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng   Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Tải về
13 Thông tư số 96 của Bộ tài chính 96/2015/TT-BTC 6/22/2015 Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn   Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Tải về
14 Nghi định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với  cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang             TẢI VỀ
15 Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội: Luật ngân sách nhà nước             TẢI VỀ
16 Luật số 01/2002/QH11 của Quốc hội: Luật ngân sách nhà nước              TẢI VỀ
17 Luật số 09/2008/QH12 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước             TẢI VỀ
18 Văn bản đang trong quá trình cập nhập...              TẢI VỀ
19 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp             Tải Về

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama