Left-Banner
Right-Banner

Văn bản lĩnh vực Quản trị, phục vụ

STT SỐ, KÝ HIỆU VÀ TRÍCH YẾU NỘI DUNG  TẢI VỀ
  Đầu tư công:  
1 Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014 Tải về
2 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm Tải về
3 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn dự án quan trọng quốc gia Tải về
4 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công Tải về
5 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Tải về
6 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư Tải về
7 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Tải về
  Quản lý Cơ sở vật chất:  
8 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008. Tải về
9 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tải về
10 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tải về
11 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tải về
12 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Tải về
  Đầu tư xây dựng cơ bản:  
13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Tải về
14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng; Tải về
15 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Tải về
16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tải về
17 Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Tải về
18 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Tải về
  Đấu thầu:  
19 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Tải về
20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Tải về
21 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về quy đinh việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng Tải về
22 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐTquy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tải về
23 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh Tải về

 

 

Văn bản lĩnh vực Quản trị, phục vụ

STT SỐ, KÝ HIỆU VÀ TRÍCH YẾU NỘI DUNG  TẢI VỀ
  Đầu tư công:  
1 Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014 Tải về
2 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm Tải về
3 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn dự án quan trọng quốc gia Tải về
4 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công Tải về
5 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Tải về
6 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư Tải về
7 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Tải về
  Quản lý Cơ sở vật chất:  
8 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008. Tải về
9 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tải về
10 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tải về
11 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tải về
12 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Tải về
  Đầu tư xây dựng cơ bản:  
13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Tải về
14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng; Tải về
15 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Tải về
16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tải về
17 Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Tải về
18 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Tải về
  Đấu thầu:  
19 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Tải về
20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Tải về
21 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về quy đinh việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng Tải về
22 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐTquy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tải về
23 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh Tải về

 

 

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama