Left-Banner
Right-Banner

Các văn bản pháp quy của đào tạo

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm

Thông tư 08 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo

08/2015/TT-BGDĐT 21/4/2015 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bùi Văn Ga

    Tải về
2

Thông tư 55 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo

55/2012/TT-BGDĐT 25/12/2012 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bùi Văn Ga

    Tải về
3

Quy chế 36 đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

36/2007/QĐ-BGDĐT 28/6/2007 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

    Tải về
4

Thông tư 07 của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2015

07/2015/TT- BGDĐT 16/4/2015 Đào tạo

Bộ trưởng

Phạm Vũ Luận

    Tải về
5

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐHTN

408/QĐ-ĐHTN 22/4/2013 Đào tạo

Phó Giám đốc

Phạm Vũ Luận

    Tải về
6

Quyết định 43 về việc ban hành “quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

43/2007/QĐ- BGDĐT 15/8/2007 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

    Tải về
7

Trích Quyết định số 135/QĐ-ĐHTN về việc ban hành “quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Đại học Thái Nguyên.

            Tải về
8

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

62/2008/QĐ- BGDĐT 25/11/2008 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

    Tải về
9

Quyết định Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

43/2007/ QĐ- BGDĐT 15/8/2007 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

     Tải về
10

Quyết định Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

42/2008/ QĐ- BGDĐT 28/7/2008 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

    Tải về
11

Trích Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT: Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo

 

            Tải về
12

Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

 

22/2001/QĐ- BGDĐT 26/6/2001 Đào tạo

Thứ trưởng

Vũ Ngọc Hải

    Tải về
13

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

 

06/2008/ QĐ- BGDĐT 13/02/2008 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

    Tải về
14

Thông tư 15 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo

15/2014/TT- BGDĐT 15/5/2014 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bùi Văn Ga

    Tải về
15

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

1131/QĐ-ĐHTN 30/7/2014 Đào tạo

Giám đốc

Đặng Kim Vui

    Tải về
16

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

926/ QĐ-ĐHTN 29/8/2011 Đào tạo

Giám đốc

Đặng Kim Vui

    Tải về
17 Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên              Tải về
18 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.             Tải về

 

Các văn bản pháp quy của đào tạo

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm

Thông tư 08 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo

08/2015/TT-BGDĐT 21/4/2015 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bùi Văn Ga

    Tải về
2

Thông tư 55 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo

55/2012/TT-BGDĐT 25/12/2012 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bùi Văn Ga

    Tải về
3

Quy chế 36 đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

36/2007/QĐ-BGDĐT 28/6/2007 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

    Tải về
4

Thông tư 07 của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2015

07/2015/TT- BGDĐT 16/4/2015 Đào tạo

Bộ trưởng

Phạm Vũ Luận

    Tải về
5

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐHTN

408/QĐ-ĐHTN 22/4/2013 Đào tạo

Phó Giám đốc

Phạm Vũ Luận

    Tải về
6

Quyết định 43 về việc ban hành “quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

43/2007/QĐ- BGDĐT 15/8/2007 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

    Tải về
7

Trích Quyết định số 135/QĐ-ĐHTN về việc ban hành “quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Đại học Thái Nguyên.

            Tải về
8

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

62/2008/QĐ- BGDĐT 25/11/2008 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

    Tải về
9

Quyết định Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

43/2007/ QĐ- BGDĐT 15/8/2007 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

     Tải về
10

Quyết định Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

42/2008/ QĐ- BGDĐT 28/7/2008 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

    Tải về
11

Trích Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT: Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo

 

            Tải về
12

Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

 

22/2001/QĐ- BGDĐT 26/6/2001 Đào tạo

Thứ trưởng

Vũ Ngọc Hải

    Tải về
13

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

 

06/2008/ QĐ- BGDĐT 13/02/2008 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bành Tiến Long

    Tải về
14

Thông tư 15 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo

15/2014/TT- BGDĐT 15/5/2014 Đào tạo

Thứ Trưởng

Bùi Văn Ga

    Tải về
15

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

1131/QĐ-ĐHTN 30/7/2014 Đào tạo

Giám đốc

Đặng Kim Vui

    Tải về
16

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

926/ QĐ-ĐHTN 29/8/2011 Đào tạo

Giám đốc

Đặng Kim Vui

    Tải về
17 Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên              Tải về
18 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.             Tải về

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama