Các biểu mẫu thường dùng của đào tạo

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Bản đăng ký dồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐT01   Bộ phận Thực tập       Tải về
2 Đề cương đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐT02         Tải về
3 Báo cáo tiến độ làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐT03         Tải về
4 Biên bản duyệt đồ án của bộ môn ĐT04         Tải về
5 Phiếu chấm điểm đồ án tốt nghiệp đại học ĐT05         Tải về
6 Đơn xin thực tập lại, làm đồ án lại ĐT06         Tải về
7 Đơn xin làm đồ án tốt nghiệp ĐT07         Tải về
8 Đơn xin thi lại tốt nghiệp ĐT08         Tải về
9 Bản đăng ký thực tập ĐT09         Tải về
10 Đề cương thực tập ĐT10         Tải về
11 Mẫu đề cương chi tiết thực tập tốt nghiệp ĐT11         Tải về
12 CV v/v gửi sinh viên về cơ sở thực tập ĐT12         Tải về
13 Báo cáo tiến độ thực tập ĐT13         Tải về
14 Báo cáo kết quả của đoàn thực tập tại địa điểm thực tập ĐT14         Tải về
15 Phiếu đánh giá quá trình thực tập tại cơ sở thực tập ĐT15         Tải về
16 Quy định trình bày bản báo cáo các đợt thực tập           Tải về
17

Quy định  V/v Thực hiện Đồ án/khóa luận tốt nghiệp

          Tải về
18 Đơn xin cấp bảng điểm ĐT16   Bộ phận Điểm       Tải về
19 Đơn xin cáp giấy hoàn thành khóa học ĐT17         Tải về
20 Đơn xin cấp lại bảng điểm ra trường ĐT18         Tải về
21 Đơn xin đăng ký học phần ĐT19   Bộ phận xếp lịch       Tải về
22 Đơn xin hủy học phần ĐT20         Tải về
23 Đơn xin mở lớp học lại ĐT21         Tải về
24 Đơn xin thi lại ĐT22         Tải về
25 Đơn xin hoãn thi ĐT23         Tải về
26 Mẫu đơn đổi giờ áp dụng từ năm học 2020-2021  ĐT24         Tải về
27 Đơn xin chuyển ca thi           Tải vể
28 Đơn xin xét tốt nghiệp           Tải về