Left-Banner
Right-Banner

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH             Tải về
2 MẪU PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘ BỘ               Tải về
3 MẪU PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT               Tải về
4 MẪU PHIẾU RÀ SOÁT VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ               Tải về
5 MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ               Tải về
6 MẪU VĂN BẢN BẢO LƯU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH               Tải về
7 MẪU VĂN BẢN THẨM ĐỊNH               Tải về

 

 

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH             Tải về
2 MẪU PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘ BỘ               Tải về
3 MẪU PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT               Tải về
4 MẪU PHIẾU RÀ SOÁT VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ               Tải về
5 MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ               Tải về
6 MẪU VĂN BẢN BẢO LƯU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH               Tải về
7 MẪU VĂN BẢN THẨM ĐỊNH               Tải về

 

 

Thông báo

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama