Left-Banner
Right-Banner

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
 1  Quy trình tác nghiệp kế toán hoạt động nghiên cứu khoa học    15/7/2012  Kế hoạch - Tài chính   Tải về
 2   Hướng dẫn thực hiện các bước thu (nộp) học phí tự động qua tài khoản   06/7/2013  Kế hoạch - Tài chính   Tải về
3  Quy trình thanh toán tiền lương 778/QĐ-ĐHCNTT&TT 25/7/2017 Kế hoạch - Tài chính

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Tảo
Tải về 
4 Quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính của trường ĐHCNTT&TT (16 quy trình)  Số 960/QĐ-ĐHCNTT&TT  01/11/2018 Kế hoạch - Tài chính  

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Tảo
Tải về
5 Hướng dẫn thanh toán học phí và các khoản lệ phí online trên website  dangkytinchi.ictu.edu.vn    Tháng 01/2021     Tải về 

 

 

Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
 1  Quy trình tác nghiệp kế toán hoạt động nghiên cứu khoa học    15/7/2012  Kế hoạch - Tài chính   Tải về
 2   Hướng dẫn thực hiện các bước thu (nộp) học phí tự động qua tài khoản   06/7/2013  Kế hoạch - Tài chính   Tải về
3  Quy trình thanh toán tiền lương 778/QĐ-ĐHCNTT&TT 25/7/2017 Kế hoạch - Tài chính

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Tảo
Tải về 
4 Quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính của trường ĐHCNTT&TT (16 quy trình)  Số 960/QĐ-ĐHCNTT&TT  01/11/2018 Kế hoạch - Tài chính  

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Tảo
Tải về
5 Hướng dẫn thanh toán học phí và các khoản lệ phí online trên website  dangkytinchi.ictu.edu.vn    Tháng 01/2021     Tải về 

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama