Left-Banner
Right-Banner

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính

BẢNG THỐNG KÊ VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ 

TT Số, ký hiệu của văn bản Tên văn bản Người ký Ngày ban hành Tải về
1 Số 778/QĐ-ĐHCNTT&TT

Quy trình thanh toán tiền lương cho CBVC và NLĐ

 

TS. Nguyễn Văn Tảo 25/7/2017 Tải về
2 Số 960/QĐ-ĐHCNTT&TT

Ban hành các Quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực KH-TC của Trường ĐHCNTT&TT

 

TS. Nguyễn Văn Tảo 01/11/2018 Tải về
3 Số 488/QĐ-ĐHCNTT&TT Quyết định về việc ban hành mức khoán tiền công tác phí đi công tác phục vụ đào tạo TS. Nguyễn Văn Tảo   09/4/2020 Tải về
4 Số 95/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường ĐHCNTT&TT PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa 05/2/2021  

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính

BẢNG THỐNG KÊ VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ 

TT Số, ký hiệu của văn bản Tên văn bản Người ký Ngày ban hành Tải về
1 Số 778/QĐ-ĐHCNTT&TT

Quy trình thanh toán tiền lương cho CBVC và NLĐ

 

TS. Nguyễn Văn Tảo 25/7/2017 Tải về
2 Số 960/QĐ-ĐHCNTT&TT

Ban hành các Quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực KH-TC của Trường ĐHCNTT&TT

 

TS. Nguyễn Văn Tảo 01/11/2018 Tải về
3 Số 488/QĐ-ĐHCNTT&TT Quyết định về việc ban hành mức khoán tiền công tác phí đi công tác phục vụ đào tạo TS. Nguyễn Văn Tảo   09/4/2020 Tải về
4 Số 95/QĐ-ĐHCNTT&TT Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường ĐHCNTT&TT PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa 05/2/2021  
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama