Left-Banner
Right-Banner

Các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

 

TT Tiêu đề/Tên   Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật    78/2008/NĐ-CP

17/07/2008

HTQT

Thủ tướng

Nguyễn Tấn Dũng

    Tải về
2 Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục   73/2012/NĐ-CP 26/09/2012 HTQT

Thủ tướng

Nguyễn Tấn Dũng

    Tải về
3 Thông tư Hướng dẫn suất chi đào tạo cho LHS Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam   120/2012/TT-BTC 24/07/2012  

Thứ trưởng

Trương Chí Trung

    Tải về
4 Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập   05/2013/QĐ-TTg 15/01/2013  

Thủ tướng

Nguyễn Tấn Dũng

    Tải về
5 Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam   03/2014/TT-BGDĐT 25/02/2014  

Thứ trưởng

Trần Quang Quý

    Tải về
6 Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài   10/2014/TT-BGDĐT 11/04/2014  

Thứ trưởng

Trần Quang Quý

    Tải về
7 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam   47/2014/QH13 16/6/2014  

Chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Sinh Hùng

    Tải về
8 Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên               Tải về
9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí               Tải về
10 Thông tư Số: 22/2011/TT-BGDĐT quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học               Tải về
11 Thông tư quy định về quản lý đề tài Khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ GD&ĐT               Tải về
12 Quyết định số 78_2008QĐ-BGDĐT ban hành quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục Đại học               Tải về
13 Nghị định quy định việc đầu tư và phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục               Tải về
14 Luật số 332005 QH11 luật dân sự về quyền SHTT và CGCN               Tải về
15 Luật số 362009QH12 luật sửa đổi bổ sung về quyền sở hữu trí tuệ               Tải về
16 Hợp nhât luật sở hữu trí tuệ _VBHN  số 19_VBHN-VPQH_220039               Tải về
17 Công văn 230/BGDĐT-KHCNMT triển khai nghị định 99 của chính phủ               Tải về
18 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ               Tải về
19 Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT quy định một số định mức xây dựng, phân bỏ dự tán và quyết toán kinh phí               Tải về
20 Thông tư liên tịch quy định khoản chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước               Tải về

Các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

 

TT Tiêu đề/Tên   Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật    78/2008/NĐ-CP

17/07/2008

HTQT

Thủ tướng

Nguyễn Tấn Dũng

    Tải về
2 Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục   73/2012/NĐ-CP 26/09/2012 HTQT

Thủ tướng

Nguyễn Tấn Dũng

    Tải về
3 Thông tư Hướng dẫn suất chi đào tạo cho LHS Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam   120/2012/TT-BTC 24/07/2012  

Thứ trưởng

Trương Chí Trung

    Tải về
4 Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập   05/2013/QĐ-TTg 15/01/2013  

Thủ tướng

Nguyễn Tấn Dũng

    Tải về
5 Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam   03/2014/TT-BGDĐT 25/02/2014  

Thứ trưởng

Trần Quang Quý

    Tải về
6 Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài   10/2014/TT-BGDĐT 11/04/2014  

Thứ trưởng

Trần Quang Quý

    Tải về
7 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam   47/2014/QH13 16/6/2014  

Chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Sinh Hùng

    Tải về
8 Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên               Tải về
9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí               Tải về
10 Thông tư Số: 22/2011/TT-BGDĐT quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học               Tải về
11 Thông tư quy định về quản lý đề tài Khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ GD&ĐT               Tải về
12 Quyết định số 78_2008QĐ-BGDĐT ban hành quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục Đại học               Tải về
13 Nghị định quy định việc đầu tư và phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục               Tải về
14 Luật số 332005 QH11 luật dân sự về quyền SHTT và CGCN               Tải về
15 Luật số 362009QH12 luật sửa đổi bổ sung về quyền sở hữu trí tuệ               Tải về
16 Hợp nhât luật sở hữu trí tuệ _VBHN  số 19_VBHN-VPQH_220039               Tải về
17 Công văn 230/BGDĐT-KHCNMT triển khai nghị định 99 của chính phủ               Tải về
18 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ               Tải về
19 Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT quy định một số định mức xây dựng, phân bỏ dự tán và quyết toán kinh phí               Tải về
20 Thông tư liên tịch quy định khoản chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước               Tải về

Thông báo

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama