Left-Banner
Right-Banner

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Quyết định ban hành quy định về công tác quản lý KHCN của trường ĐH CNTT&TT  456/QĐ-ĐHCNTT&TT  23/5/2019    Phó Hiệu Trưởng TS. Vũ Đức Thái     Tải về
2 Quyết định ban hành quy trình thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế tại trường ĐH CNTT&TT 162/QĐ-ĐHCNTT&TT 29/4/2020    Phó Hiệu Trưởng TS. Vũ Đức Thái     Tải về
3

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 456/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 23/5/2019 về việc ban hành quy định về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Cồng nghệ Thông tin và Truyền thông

411/QĐ-ĐHCNTT&TT 07/8/2020   Phó Hiệu Trưởng TS. Vũ Đức Thái     Tải về
4 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường và nhóm nghiên cứu mạnh cấp khoa của Trường Đại học CNTT&TT 219/QĐ-ĐHCNTT&TT 30/3/2021          

 

 

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Quyết định ban hành quy định về công tác quản lý KHCN của trường ĐH CNTT&TT  456/QĐ-ĐHCNTT&TT  23/5/2019    Phó Hiệu Trưởng TS. Vũ Đức Thái     Tải về
2 Quyết định ban hành quy trình thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế tại trường ĐH CNTT&TT 162/QĐ-ĐHCNTT&TT 29/4/2020    Phó Hiệu Trưởng TS. Vũ Đức Thái     Tải về
3

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 456/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 23/5/2019 về việc ban hành quy định về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Cồng nghệ Thông tin và Truyền thông

411/QĐ-ĐHCNTT&TT 07/8/2020   Phó Hiệu Trưởng TS. Vũ Đức Thái     Tải về
4 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường và nhóm nghiên cứu mạnh cấp khoa của Trường Đại học CNTT&TT 219/QĐ-ĐHCNTT&TT 30/3/2021          

 

 

Thông báo

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama