Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1 Nghị quyết HC1 -NQ           Tải về
2 Quyết định (quy định trực tiếp) HC2 -QĐTT           Tải về
3 Quyết định (quy định gián tiếp) HC3 -QĐGT            Tải về
4 Văn bản đi (Tờ trình, Kế hoạch, Thông báo, Công văn, Báo cáo...) HC4 -VBĐ            Tải về
5 Văn bản nội bộ (do lãnh đạo các đơn vị thuộc trường kỳ ban hành) HC5 -VBNB           Tải về
6 Tờ trình Lãnh đạo trường phê duyệt HC6 -TTr            Tải về
7 Công văn HC7 -CV            Tải về
8 Giấy mời HC8 -GM           Tải về
9 Giấy giới thiệu HC9 -GGT           Tải về
10 Biên bản HC10 -BB           Tải về
11 Giấy chứng nhận HC11 -GCN            Tải về
12 Giấy nghỉ phép HC12 -GNP           Tải về
13 Phiếu đăng ký sử dụng xe ô tô đi công tác HC13-PĐK   Hành chính       Tải về