Các quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Quy trình đăng ký sử dụng xe ô tô  769/QĐ-ĐHCNTT&TT  28/8/2014  Hành chính Hiệu trưởng PGS.TS Phạm Việt Bình     Tải về
2 Quy trình cử nghiên cứu sinh đi tham dự và báo cáo tại hội nghị, hội thảo 1161/QĐ-ĐHCNTT&TT  12/11/2014   PGS.TS Phạm Việt Bình QĐ v/v ban hành Quy trình cử nghiên cứu sinh đi tham dự và báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học   Tải về
3 Quản lý văn bản đến 368/QĐ-ĐHCNTT&TT 28/5/2015 Văn thư PGS.TS Phạm Việt Bình QĐ v/v ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của trường ĐHCNTT&TT   Tải về
4 Quản lý văn bản đi, văn bản nội bộ  
5  Quy  trình nộp báo cáo  849/QĐ-ĐHCNTT&TT  9/11/2015  Hành chính  Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo     Tải về
6 Quy trình thực hiện công tác lưu trữ 393/QĐ-ĐHCNTT&TT 28/5/2016 Lưu trữ TS.Nguyễn Văn Tảo QĐ v/v ban hành Quy định về thu thập tài liệu, lập hồ sơ lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT    Tải về
7 Quy trình soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp và thẩm định, ban hành VBQLNB  Công văn số 346/ĐHCNTT&TT   30/9/2019  Pháp chế  TS.Nguyễn Văn Tảo  Công văn v/v triển khai quy trình thẩm định VBQLNB   Tải về