Left-Banner
Right-Banner

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ

 

TT Tiêu đề/Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
1 Quyết định v/v ban hành Nội quy Trường ĐH CNTT&TT 801/QĐ-ĐHCNTT&TT 30/12/2011 Hành chính Hiệu trưởng TS Phạm Việt Bình Tải về
2 Quyết định v/v ban hành Tiêu chuẩn Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Sinh viên thanh lịch 802/QĐ-ĐHCNTT&TT 30/12/2011 Hành chính Hiệu trưởng TS Phạm Việt Bình Tải về
3 Quyết định v/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của Đảng ủy với Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường ĐH CNTT&TT 45-QĐ/BTV 8/1/2013 Hành chính Bí thư Đảng ủy       Phạm Việt Bình Tải về
4 Quyết định v/v ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường 813/QĐ-ĐHCNTT&TT 12/9/2013 Hành chính Hiệu trưởng TS Phạm Việt Bình Tải về
5 Quyết định v/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô của Trường ĐHCNTT&TT 426/QĐ-ĐHCNTT&TT  28/5/2018 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
6 Quyết định v/v ban hành Quy định về công tác Văn thư, Lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT 386/QĐ-ĐHCNTT&TT 28/5/2015 Hành chính Hiệu trưởng PGS.TS Phạm Việt Bình Tải về
7 Quyết định v/v ban hành Quy trình sử dụng email trong xử lý văn bản và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoạt động tác nghiệp của Trường ĐHCNTT&TT 173/QĐ-ĐHCNTT&TT 16/3/2018 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
8 Quyết định v/v ban hành Quy định về thu thập tài liệu, lập hồ sơ lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT 393/QĐ-ĐHCNTT&TT 28/5/2016 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
9 Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của Trường ĐH CNTT&TT 172/QĐ-ĐHCNTT&TT 1/3/2017 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
10 Quyết định v/v ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo của Trường ĐH CNTT&TT 173/QĐ-ĐHCNTT&TT 1/3/2017 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
11 Quyết định v/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐH CNTT&TT 455/QĐ-ĐHCNTT&TT 26/4/2017 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
12 Công văn số 346/ĐHCNTT&TT v/v triển khai thực hiện Quy trình thẩm định văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHCNTT&TT 346/ĐHCNTT&TT 9/30/2019 Pháp chế Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
13 Quyết định ban hành nội dung giá trị văn hóa giá trị cốt lõi của Trường Đại học CNTTTT  1255/QĐ-ĐHCNTT&TT  31/12/2019    Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
Pin It

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ

 

TT Tiêu đề/Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký File đính kèm
1 Quyết định v/v ban hành Nội quy Trường ĐH CNTT&TT 801/QĐ-ĐHCNTT&TT 30/12/2011 Hành chính Hiệu trưởng TS Phạm Việt Bình Tải về
2 Quyết định v/v ban hành Tiêu chuẩn Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Sinh viên thanh lịch 802/QĐ-ĐHCNTT&TT 30/12/2011 Hành chính Hiệu trưởng TS Phạm Việt Bình Tải về
3 Quyết định v/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của Đảng ủy với Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường ĐH CNTT&TT 45-QĐ/BTV 8/1/2013 Hành chính Bí thư Đảng ủy       Phạm Việt Bình Tải về
4 Quyết định v/v ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường 813/QĐ-ĐHCNTT&TT 12/9/2013 Hành chính Hiệu trưởng TS Phạm Việt Bình Tải về
5 Quyết định v/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô của Trường ĐHCNTT&TT 426/QĐ-ĐHCNTT&TT  28/5/2018 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
6 Quyết định v/v ban hành Quy định về công tác Văn thư, Lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT 386/QĐ-ĐHCNTT&TT 28/5/2015 Hành chính Hiệu trưởng PGS.TS Phạm Việt Bình Tải về
7 Quyết định v/v ban hành Quy trình sử dụng email trong xử lý văn bản và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoạt động tác nghiệp của Trường ĐHCNTT&TT 173/QĐ-ĐHCNTT&TT 16/3/2018 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
8 Quyết định v/v ban hành Quy định về thu thập tài liệu, lập hồ sơ lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT 393/QĐ-ĐHCNTT&TT 28/5/2016 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
9 Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của Trường ĐH CNTT&TT 172/QĐ-ĐHCNTT&TT 1/3/2017 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
10 Quyết định v/v ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo của Trường ĐH CNTT&TT 173/QĐ-ĐHCNTT&TT 1/3/2017 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
11 Quyết định v/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐH CNTT&TT 455/QĐ-ĐHCNTT&TT 26/4/2017 Hành chính Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
12 Công văn số 346/ĐHCNTT&TT v/v triển khai thực hiện Quy trình thẩm định văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHCNTT&TT 346/ĐHCNTT&TT 9/30/2019 Pháp chế Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
13 Quyết định ban hành nội dung giá trị văn hóa giá trị cốt lõi của Trường Đại học CNTTTT  1255/QĐ-ĐHCNTT&TT  31/12/2019    Hiệu trưởng TS Nguyễn Văn Tảo Tải về
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama