Left-Banner
Right-Banner

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (tổ chức cán bộ)

 

STT TIÊU ĐỀ/ TÊN SỐ/ KÍ HIỆU NGÀY BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ NỘI DUNG FILE ĐÍNH KÈM
1 Quyết định 04/QĐ- HĐĐHTN 12/3/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng ĐHTN Tải về
2 Quyết định 2424/QĐ-ĐHTN 22/10/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN, các cơ  sở GDĐH thành viên và các đơn vị trực thuộc Tải về
3 Quyết định 2537/QĐ-ĐHTN 4/11/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong ĐHTN Tải về
4 Quyết định 2538/QĐ-ĐHTN 4/11/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc ĐHTN Tải về
5 Quyết định 3188/QĐ-ĐHTN 31/12/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐHTN Tải về
6 Quyết định 3189/QĐ-ĐHTN 31/12/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong ĐHTN Tải về
7 Quyết định 4623/QĐ-ĐHTN 30/11/2016 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định đánh giá và phân lại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên Tải về

 

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (tổ chức cán bộ)

 

STT TIÊU ĐỀ/ TÊN SỐ/ KÍ HIỆU NGÀY BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ NỘI DUNG FILE ĐÍNH KÈM
1 Quyết định 04/QĐ- HĐĐHTN 12/3/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng ĐHTN Tải về
2 Quyết định 2424/QĐ-ĐHTN 22/10/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN, các cơ  sở GDĐH thành viên và các đơn vị trực thuộc Tải về
3 Quyết định 2537/QĐ-ĐHTN 4/11/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong ĐHTN Tải về
4 Quyết định 2538/QĐ-ĐHTN 4/11/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc ĐHTN Tải về
5 Quyết định 3188/QĐ-ĐHTN 31/12/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐHTN Tải về
6 Quyết định 3189/QĐ-ĐHTN 31/12/2015 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong ĐHTN Tải về
7 Quyết định 4623/QĐ-ĐHTN 30/11/2016 Tổ chức cán bộ GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định đánh giá và phân lại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên Tải về

 

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama