Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (thi đua khen thưởng)

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Quyết định số 1003/QD-DHTN Quy định Thhi đua - Khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên
            Tải về
2 Quyết định số 2625/QĐ-ĐHTN Ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các ơn vị đào tạo năm học 2015-2016             Tải về
3 Quyết định 942/QĐ-ĐHTN 15/5/2015 Thi đua khen thưởng GS.TS. Đặng Kim Vui   Quy định thi đua - khen thưởng trong ĐHTN Tải về
4 Quyết định số  v/v ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ĐHTN 589/QĐ-ĐHTN 29/3/2018 TĐ-KT GS.TS. Đặng Kim Vui     Tải về