Left-Banner
Right-Banner

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (NCKH&HTQT)

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Quy định Quản lý các hoạt động HTQT của ĐHTN  1488/QĐ-ĐHTN  03/09/2014  

Giám đốc GS.TS. Đặng Kim Vui

     Tải về
2 Quyết định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của ĐHTN             Tải về
3 Quyết định 1449/QĐ-ĐHTN 3/9/2014 NCKH, HTQT GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định trách nhiệm của các Ban chức năng trong quản lý chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của ĐHTN    Tải về
 4 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam             Tải về
 5 Quyết định ủy quyền ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đồi tác nước ngoài  1707/QĐ-DHTN 22/8/2017   GS.TS. Đặng Kim Vui     Tải về
 6 Quyết định ban hành quy định phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự của Đại học Thái Nguyên   58/QĐ-ĐHTN 10/01/2019   Giám đốc GS.TS. Phạm Hồng Quang     Tải về
Ủy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc nhập cảnh cho người nước ngoài  2883/ĐHTN-HTQT 28/10/2016   GS.TS. Đặng Kim Vui     Tải về
Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài làm việc tại Đại học Thái Nguyên  808/QĐ-DHTN 31/3/2020   Giám đốc GS.TS. Phạm Hồng Quang     Tải về
 9 Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái Nguyên  807/QĐ-DHTN 31/3/2020   Giám đốc GS.TS. Phạm Hồng Quang     Tải về
 10 Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp Định) học tập tại Việt Nam 24/2018/TT-BTC 12/3/2018   Thứ trưởng Trần Xuân Hà     Tải về
11 Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng tài trợ của nước ngoài cho Đại học Thái Nguyên  2451/QĐ-DHTN 30/12/2019   Giám đốc GS.TS. Phạm Hồng Quang     Tải về
12 Quyết định ban hành Quy định tạm thời về liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên   2453/QĐ-ĐHTN 30/12/2019   Giám đốc GS.TS. Phạm Hồng Quang     Tải về

 

 

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (NCKH&HTQT)

 

TT Tiêu đề/Tên Số/ký hiệu Ngày ban hành Thuộc lĩnh vực Người ký Trích yếu Nội dung File đính kèm
1  Quy định Quản lý các hoạt động HTQT của ĐHTN  1488/QĐ-ĐHTN  03/09/2014  

Giám đốc GS.TS. Đặng Kim Vui

     Tải về
2 Quyết định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của ĐHTN             Tải về
3 Quyết định 1449/QĐ-ĐHTN 3/9/2014 NCKH, HTQT GS.TS. Đặng Kim Vui Quy định trách nhiệm của các Ban chức năng trong quản lý chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của ĐHTN    Tải về
 4 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam             Tải về
 5 Quyết định ủy quyền ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đồi tác nước ngoài  1707/QĐ-DHTN 22/8/2017   GS.TS. Đặng Kim Vui     Tải về
 6 Quyết định ban hành quy định phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự của Đại học Thái Nguyên   58/QĐ-ĐHTN 10/01/2019   Giám đốc GS.TS. Phạm Hồng Quang     Tải về
Ủy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc nhập cảnh cho người nước ngoài  2883/ĐHTN-HTQT 28/10/2016   GS.TS. Đặng Kim Vui     Tải về
Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài làm việc tại Đại học Thái Nguyên  808/QĐ-DHTN 31/3/2020   Giám đốc GS.TS. Phạm Hồng Quang     Tải về
 9 Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái Nguyên  807/QĐ-DHTN 31/3/2020   Giám đốc GS.TS. Phạm Hồng Quang     Tải về
 10 Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp Định) học tập tại Việt Nam 24/2018/TT-BTC 12/3/2018   Thứ trưởng Trần Xuân Hà     Tải về
11 Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng tài trợ của nước ngoài cho Đại học Thái Nguyên  2451/QĐ-DHTN 30/12/2019   Giám đốc GS.TS. Phạm Hồng Quang     Tải về
12 Quyết định ban hành Quy định tạm thời về liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên   2453/QĐ-ĐHTN 30/12/2019   Giám đốc GS.TS. Phạm Hồng Quang     Tải về

 

 

Thông báo

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama