Thạc sĩ

Biểu mẫu

DS điểm danh và điểm hn Đơn xin đổi lịch dạy Đơn xin thi lại Đơn xin học lại Bản đăng ký đê tài Mẫu đề cương chi tiết. Xét duyệt đề cương Đơn xin gia hạn đề tài. Hồ sơ BV luận văn Đơn...

Quy chế đào tạo Thạc sỹ

Quy chế đào tạo Thạc sỹ của Đại học Thái Nguyên Quy chế đào tạo thạc sỹ của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sỹ của Đại học Thái Nguyên