Các khoa

Khoa Nghệ thuật và Truyền thông

1. Lịch sử hình thành: Nghệ thuật và Truyền thông tiền thân là bộ môn Truyền thông đa phương tiện, trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin& Truyền thông – Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo quyết định số 802/QĐ-ĐHTN ngày...

Khoa Khoa học cơ bản

1. Lịch sử hình thành: Khoa Khoa học cơ bản tiền thân là Bộ môn Khoa học cơ bản trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin- Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo QĐ số 87/QĐ-TCCB ngày 09/02/2006. Các thầy cô thế hệ lãnh...

Khoa Kinh tế và Quản trị

1. Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Kinh tế và Quản trị được thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHTN, ngày 11/08/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở Bộ môn Hệ thống Thông tin kinh tế được thành lập...

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

1. Lịch sử hình thành và phát triển: Khoa Công nghệ Tự động hóa tiền thân là Bộ môn Công nghệ điều khiển tự động, được thành lập theo quyết định số 610/QĐ- TCCB ngày 27/09/2006 của Giám đốc ĐHTN với nhiệm vụ được giao...

Khoa Công nghệ thông tin

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiền thân có 04 bộ môn: Khoa học Máy tính, Công nghệ Phần mềm, Kỹ thuật Máy...