Trung tâm - Viện

Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên (tiền thân là Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) được thành lập theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 20/03/2018 và được tái cấu trúc từ 25/01/2021.
2. Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm có 03 nhiệm vụ chính (Truyền thông, xúc tiến tuyển sinh và tư vấn, hỗ trợ sinh viên).
3. Cơ cấu, đội ngũ
Trung tâm có 02 bộ phận chuyên trách (Tuyển sinh; Truyền thông &HTSV).
Tổng số 07 VC, NLĐ, trong đó, 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc. Đội ngũ VC, NLĐ có tư duy đổi mới, nhiệm vụ quản lý người học được thay đổi thành nhiệm vụ “tư vấn, hỗ trợ” người học; triết lý lấy người học làm trung tâm, bộ phận tư vấn, hỗ trợ người học đã kịp thời hỗ trợ cho rất nhiều sinh viên giải quyết các vấn đề, vướng mắc trong quá trình học tập; phương pháp truyền thông thời công nghệ, những thắc mắc, những băn khoăn được giải đáp kịp thời qua các kênh Hỗ trợ sinh viên.
4. Lãnh đạo qua các thời kỳ: Giám đốc (TS. Lê Hùng Linh; TS. Đỗ Đình Cường); Phó Giám đốc (ThS.Nguyễn Ngọc Tuấn, ThS.Bùi Anh Tú).
Trong sự nghiệp 20 năm xây dựng và phát triển nhà trường, Trung tâm TT, TS&HTSV đã góp phần tăng quy mô tuyển sinh và chất lượng sinh viên đầu vào; quảng bá nâng cao thương hiệu, uy tín của nhà trường đối với học sinh THPT, sinh viên, học viên, gia đình và xã hội; đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác tư vấn, hỗ trợ trong nhà trường.

2021

Chia sẻ: