Thông báo

ICTU tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Chung với đề tài luận án: “ Đề xuất một số giải pháp khai phá dữ liệu phân tán đảm bảo tính riêng tư”

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Chung với đề tài luận án: “ Đề xuất một số giải pháp khai phá dữ liệu phân tán đảm bảo tính...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hiền Trinh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hiền Trinh với đề tài luận án: “Một số kỹ thuật phát hiện cấu trúc cộng đồng trên đồ thị...