Phòng chức năng

Phòng Quản lý cơ sở vật chất

1. Lịch sử hình thành và phát triển Tiền thân của Phòng Quản lý Cơ sở vật chất thuộc Trường Đại học CNTT&TT là Phòng Quản trị – Phục vụ được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04/03/2013 của Giám đốc Đại học...

Phòng Hành chính – Tổ chức

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Hành chính – Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Tổng hợp được thành lập theo...

Phòng Kế hoạch – Tài chính

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Kế hoạch – Tài chính (tiền thân là bộ phận Kế hoạch – Tài chính thuộc phòng Tổng hợp, nay là Phòng Hành chính – Tổ chức) được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2011...

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Khảo thí&ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 748/QĐ-ĐHTN ngày 4 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng TT,KT&ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 482/QĐ-TCCB...

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Công tác Học sinh sinh viên được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN Ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Công tác chính trị –...

Phòng Khoa học – công nghệ và Hợp tác Quốc tế

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 749/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là (1) Phòng...

Phòng Đào tạo

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (Tiền thân là Phòng Đào tạo – KH&QHQT thuộc Khoa CNTT được thành...