Tiến sĩ

Quy chế đào tạo Tiến sỹ

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ của Đại học Thái Nguyên năm 2021 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ của Đại học Thái Nguyên năm 2012 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ...

Biểu mẫu

Mẫu văn bản phục vụ công tác quản lý và tổ chức đào tạo trình độ Tiến sỹ của ĐHTN

Quy chế đào tạo Tiến sỹ

Quy chế tuyển sinh và đào tạo Tiến sỹ kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế tuyển sinh và đào tạo Tiến sỹ kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo